Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny Publikasjon

Folattilskudd og kreftforekomst

Anbefalinger om folattilskudd har til tider vært omstridt på grunn av bekymring for økt kreftrisiko. Stein Emil Vollset har undersøkt eventuelle effekter av tilskuddet på kreftforekomst, og resultatene er nå publisert i The Lancet.

Main content

Effects of folic acid supplementation on overall and site-specific cancer incidence during the randomised trials: meta-analyses of data on 50 000 individuals
Vollset SE, Clarke R, Lewington S, Ebbing M, Halsey J, Lonn E, Armitage J, Manson JE, Hankey GJ, Spence JD, Galan P, Bønaa KH, Jamison R, Gaziano JM, Guarino P, Baron JA, Logan RF, Giovannucci EL, den Heijer M, Ueland PM, Bennett D, Collins R, Peto R; for the B-Vitamin Treatment Trialists' Collaboration. Lancet. 2013 Jan 24.

Folattilskudd – til beskyttelse eller skade?
Tidligere studier har vist at folattilskudd har en beskyttende effekt mot den alvorlige medfødte misdannelsen nevralrørsdefekter, hvor av ryggmargsbrokk er den vanligste. Kvinner anbefales derfor rutinemessig å ta folattilskudd både før og underveis i svangerskapet. I tillegg er det i mange land, deriblant USA, Canada, Chile, Brasil, Sør-Afrika og Argentina pålegg om å berike mel med folsyre. Det har det vært i mange år, og målet er her å forebygge nevralrørsdefekter hos hele befolkningen.

Imidlertid er andre land skeptiske; i New Zealand og i vest-europeiske land berikes ikke mel med folat. En årsak til dette har vært enkelte studier som har antydet at folat kan øke risiko for kreft, spesielt blant personer med forstadier til kreft.

Stein Emil Vollset er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og er førsteforfatter på en studie som har undersøkt eventuelle effekter av folattilskudd på kreftforekomst. Sammen med en stor internasjonal gruppe medforfatterne publiserte han nylig resultatene i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

13 studier, 50 000 deltakere
I sin meta-analyse undersøkte Vollset og kollegaene alle randomiserte studier som var gjennomført før 2011 og som sammenlignet folsyre og placebo. Andre krav til studiene var planlagt behandlingsvarighet på minst 1 år, minst 500 deltakere og data på kreftforekomst. De fant 13 slike studier og fikk tilgang til hele 49 621 individuelle deltakeres data. Forskerne sammenlignet de som ble tildelt folsyre med de som ble tildelt placebo, og brukte «log-rank»-analyser for å beregne relativ risiko for kreft.

Firedoblet folsyrekonsentrasjon, men ingen økt kreftrisiko
Ved en gjennomsnittlig behandlingsvarighet på 5,2 år, fikk gruppene som mottok folsyretilskudd en firedoblet konsentrasjon av folsyre i blodet, men denne behandlingen hadde ingen statistisk signifikant effekt på samlet kreftforekomst (1904 tilfeller i folsyregruppene vs 1809 tilfeller i placebogruppen).
Forskerne fant heller ingen tendens mot større risiko ved lengre behandling. Videre var det ingen statistisk signifikant effekt av folsyretilskudd på forekomsten av kreft i tykktarmen, prostata, lunge, bryst eller noe annet sted i kroppen.

Verken økt eller redusert kreftforekomst
Studien konkluderer med at folsyretilskudd verken øker eller reduserer forekomsten av kreft vesentlig i løpet av de første 5 års behandling med folsyre. Folsyreberiket mel og andre kornprodukter innebærer dessuten doser av folsyre som i gjennomsnitt er en ti-del av de dosene som er brukt i forsøkene som er analysert i denne studien. Artikkelforfatterne bemerker at ingen studie kan bevise at risikoen for uheldige bivirkninger av en behandling er null, men denne studien tilbakeviser langt på vei store risikoer som ble antydet av noen enkeltstudier på 2000-tallet.

Les hele artikkelen i The Lancet