Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Prioritering og helse

Prioriteringsutvalg for helsetjenesten

Professor Ole Frithjof Norheim skal lede dette nye utvalget. Regjeringen oppnevnte rett før sommeren et nytt prioriteringsutvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren.

Main content

I pressemelding nr 24/13 fra Regjeringen datert 21.6.2013 står det : Skal vi oppnå våre grunnleggende helsepolitiske mål, må vi prioritere. Og skal vi prioritere riktig, trenger vi gode og gjennomtenkte kriterier, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Utvikling i behandlingsmetoder, teknologi, demografi, sykdomsbyrde og forventninger gjør det nødvendig med en ny utredning om hvordan vi best prioriterer helsetjenestens ressurser, sier Støre.

Prioriteringsutvalget vil bestå av personer som har stor faglig ekspertise, personer med bred samfunnsforståelse og relevant erfaring fra helsesektoren, og personer som ivaretar pasientperspektivet. Utvalget skal ledes av professor Ole Frithjof Norheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Samfunnet vil bruke en økende del av sin verdiskaping på helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Men heller ikke i Norge vil det være mulig å etterkomme alle ønsker om behandling, rask tilgang og kostbar medisinsk teknologi. Ressursene vil alltid være begrenset, samtidig som forventningene og mulighetene vokser. Derfor må vi prioritere og ha en opplyst samfunnsdebatt om valgene vi tar som samfunn og ute i den daglige hverdagen i helse-Norge, sier Støre.

Norge bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenester. Helsetjenesten skal være av god kvalitet, gi mest mulig helse for ressursene som anvendes i tjenesten, og sikre likeverdig tilgang til helsetjenester, uavhengig av diagnose, kjønn, bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Norge har lang tradisjon for å jobbe systematisk med spørsmål rundt prioriteringer i helsetjenesten. Spørsmål knyttet til prioritering i helsetjenesten ble på 1980- og 1990-tallet drøftet i to offentlige utvalg, de såkalte Lønningutvalgene.

Prioritering er et vanskelig og viktig tema, som vi må våge å ha en åpen diskusjon om. Jeg har derfor i mandatet bedt utvalget om å sørge for bred involvering av alle relevante aktører. Klinikere, pasienter, industrien, ansatte i helsesektoren og innovasjons- og forskningsmiljøene blir involvert. Vi må alle jobbe godt sammen for å sikre gode demokratiske prosesser for prioriteringer i helsesektoren i tiden som kommer, sier Støre.

 

Trygve Ottersen, forsker ved IGS skal være medlem av sekretariatet.

 

Pressemelding

 

Dagens medisin

 

Mandat