Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

"Om du bare jobber hardt vil du utvikle deg". Opprettholdelsen av lokale identiteter i krysningspunktet mellom statlig minoritetspolitikk og økonomisk utviklingsprosjekter i Kinas periferi

Main content

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, høsten 2014.

Av: Camilla Haug
Veileder: Professor Leif Manger

I Kinas nord-vestlige grenseområder blir rurale minoritetsborgere ofte beskrevet som innbyggere av «lav kvalitet». Dersom Kinas nasjonale økonomi skal kunne hevde seg innen den globale markedsøkonomien må rurale borgeres kvalitet heves. Fremtredende metaforer – som «den kinesiske drøm» og visjonen om «den nye økonomiske silkeveien» – innen den politiske diskursen valuerer den individualistiske og kompetitive borgeren som styrer seg selv ut i fra markedets insentiver. Den urbane produsent og konsument blir fremstilt som den kinesiske økonomiens fremtid, mens rurale innbyggere blir konstituert som primitive, og må derfor bistås på veien inn i moderniteten.

Jeg vil i denne avhandlingen utforske hvordan ulike minoritetsområder og borgere gjennom minoritets- og kvalitetsdiskursen konstitueres ulikt, noe som påvirker måten staten forholder seg til dem. Videre vil jeg utforske hvordan statens suverenitet manifesteres på ulike måter innen spesifikke geografiske steder forbundet med det oppfattede trusselbildet. Hvordan formes de ulike minoritetenes subjektposisjoner gjennom praksiser tilknyttet statens og markedets insentiver, samt i hverdagslige samhandlingssituasjoner? Hvordan naturaliseres sammenhengen mellom stat-nasjon-territorium ettersom grenseområdene «åpnes opp» i tråd med de markedsliberalistiske reformene?