Hjem
Det juridiske fakultet
Ph.d.-kandidater ved Det juridiske fakultet

Ph.d.-kandidater ved Det juridiske fakultet

Doktorgradskandidater tilknyttet ph.d.-programmet i rettsvitenskap

Hovedinnhold

Kandidat

(arbeids)tittel på avhandling

  
Aaen, Malin SkogstadGjenåpning av straffesaker på grunnlag av endringer i bevissituasjonen, og aktørenes ansvar og rolle i gjenåpningsprosessen
Aarre, Torleif Eilert 
Aasland, Inger Julie Grimsrud            Kapitalforvaltning i stiftelser
Bernssen, Siri ElisabethBarn som offer i seksuelle relasjonar i norsk strafferettshistorie 1642-2022
Best, Lill Haukanes Foreldreskap
Bokor, BarbaraThe role of business entities in the fight against marine plastic pollution
Cederkvist, Hanne SkoeBarns medvirkning i fylkesnemndene
Ducarre, LucieAssessing the best interest centrism of child welfare services towards autistic children in Norway and in France
Engedahl, Marthe 
Fagervold, HallgrimDomstolskontroll av det innkjøpsfaglige skjønn
Falbach, MatiasObligasjonsrettslig opplysnings- og undersøkelsesplikt
Finseraas, EirikDesigning a Refined Legal Framework for the Regulation of Offshore Wind in the North Sea Basin
Grimstad, KarstenHvordan ekteskapet begrenser den enkelte parts råderett og rådighet
Grønningsæter, Andrea VigeConcealment, Visibility and the Construction of Qeer Refugee
Holsen, Håvard Olai 
Jervell, Jacob NorvikSkattelovens realisasjonsbegrep
Johansen, MalinVirksomhetsintern granskning ved mistanke om økonomisk kriminalitet
Jonsson, Axel 
Jorem, HenrikCommercial interests and the right to private property under Protocol 1 Article 1 ECHR
Kanellopoulou, NikolettaThe right to produce ecosystem services as a property right; a case study of forest biodiversity self-regulation in the Middle Hills of Nepal.
Kidanemariam, Mulu Beyene The legal environment in implementing MDSR in Ethiopia: Balancing legal accountability and the protection or MDSR participants
Kjølstad, Marius MikkelForestillinger om statens formål i norsk statstenkning fra 1814 til første verdenskrig
Knapskog, KnutSustainable Development of Deep Seabed minerals: The Role of the International Seabed Authority
Kvestad, LarsDet statsrettslege borgaromgrepet i 1750-1850
Malde, ErlendFradrag for inngående merverdiavgift
Marienborg, Eivind Helland 
Mella, Johannes LundebyAdvokaters taushetsplikt. En rettsvitenskapelig studie av retten til konfidensielle rettsråd
Midtun, LindaOffentlige anskaffelser: Oppdragsgivers handlingsrom ved mottak av avvikende og uklare tilbud
Minde, Hanne Winger  Private planer som rettslige styringsmidler
Mindestrømmen, MartinFare som grunnlag for tvungen psyskisk helsevern: Ein studie av strafferettens farebegrep
Mo, Marte HabberstadForvaring som straff. En analyse av forvaringsinstituttet i norsk rett med fokus på prøveløslatelse
Morfea, Chiara 
Myklebust, Ingrid MarieDobbeltforsikring - ansvar for "samme tap" 
Myrli, Torild HeleneRettslige rammer for samarbeid, informasjonsinnhenting og informasjonsdeling mellom politiet, påtalemyndigheten og andre offentlige etater.
Naime, MonicaAttribution of acts of private entities to the State: responsibility as an unexpected consequence of governance networks?
Nilssen, Mari KnapstadSkattemessig bosted for selskaper: Hva er vilkårene for at et selskap skal anses hjemmehørende i Norge etter skatteloven § 2-2?
Nilssen, Siri Helene PuntervoldTredjemanns rettsstilling ved kontraktsrettslig representasjon på ulovfestet grunnlag
Nordhus, Ole-GunnarPrivatpersoners rett til erstatning for myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter
Olsen, Camilla HaukelandLivs- eller dødsdisposisjon? Særlig om Høgsterett sin bruk av "realitet" som vurderingtema
Pind, Per Morten IndrebøIleggelse og beregning av tilleggsskatt, jf. skrfvl. § 14-3
Ree, BenedicteUnderskudd -overføring, fremføring og tilbakeføring
Reisæter, Marte DahlJudicial review of complex economic assessments in EU competition law
Revheim, Jakob Mykland 
Røsvoll, Tarjei EllingsenDelegering i forvaltningsretten
Slettevold, AndreasChinese and Norwegian perceptions of pacta sunt servanda in the event of unforseen circumstances
Taslaman, SelmaForsømmelser og prosesskostnader: Om forsømmelsers betydning for kostnadsfordelingen i sivile saker
Tjelflaat, LineNorske selskapers erstatningsansvar for alvorlig personskade i datterselskaper og i leverandørkjeden
Vedvik, Siv Elén ÅrskogMotsegn: Kommunalt sjølvstyre og statlig styring. Juss og politikk
Verling, Espen HaugsværThe Concept of Control within the International Law of Responsibility
Vrålid, Vilde SandeneOmgåelse og omkringliggende begreper i norsk formuerett. Med fokus på omgåelse av tvingende lovregler.