Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Hovedinnhold

Transformations of Medieval Law

Project leader: Helen F. Leslie-Jacobsen
Project financing: Trond Mohn Foundation

The project will research the later manuscripts and versions of the Landslov in order to gain an insight into the development of the law from the end of  the Middle Ages onwards. See project homepage.

Norwegian across the Americas

Project leader: Kari Kinn
Project financing: Norwegian Research Council

This research project investigates the Norwegian language as spoken across the Americas – and how it has developed over generations.
See project homepage.

Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN)

Prosjektleiar: Ann-Kristin Helland Gujord
Finansiering: Forskningsrådsprogrammet Forskerprosjekt for fornyelse

Kompetanse i språket som gjeld i samfunnet immigrantar buset seg i, er ein føresetnad for tilgang til utdanning, jobbmarknad og for deltaking i samfunnet på like linje med andre samfunnsborgarar.Det overordna føremålet med prosjektet er å skaffa fram meir kunnskap om andrespråksutvikling blant flyktningar og immigrantar med låg utdanning frå heimlandet.

Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Revisjonsprosjektet)

Prosjektleiar: Margunn Rauset
Finansiering: Kulturdepartementet
Prosjekteigar: Språkrådet og Universitetet i Bergen 

I løpet av femårsperioden 2018–2023 skal ei gruppe ordbokredaktørar gå gjennom Bokmålsordboka og Nynorskordboka frå A til Å. Utvalet av oppslagsord skal bli likare i dei to nettordbøkene, definisjonane skal reviderast, og nyare ord og tydingar leggjast til. Denne første gjennomgåande revisjonen av dei to norske standardordbøkene på over 30 år er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Språkrådet. Sjå heimesida til Revisjonsprosjektet.
 

Norsk Ordbok a–h (NO-AH) 

Prosjektleiar: Gyri Smørdal Losnegaard
Finansiering: Kulturdepartementet
Prosjekteigar: Universitetet i Bergen  

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Høgskulen i Volda ansvar for å gjere ferdig den digitale utgåva av Norsk Ordbok og å innhaldsrevidere dei eldste delane av ordboka, alfabetstrekket A til H . Fram til no har berre dei delane av ordboka som vart skrivne og utgivne på 2000-talet, vore tilgjengelege i nettutgåva. I prosjektet NO-AH utviklar ein ei komplett og oppdatert nettordbok med brukaren i fokus. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Revisjonsprosjektet, som er det andre store ordbokprosjektet ved LLE, og med Språksamlingane, som forvaltar ordbokverket og ressursane knytt til ordboka. Sjå heimesida til NO-AH

Machine Vision

Prosjektleder: Jill Walker Rettberg
Finansiering: EU/ERC

Prosjketets mål er å utvikle et teoretisk rammeverk for å forstå hvordan hverdagslig bruk av maskinsyn påvirker oss som samfunn og enkeltmennesker. I tillegg til teoretisk og historisk arbeid vil prosjektgruppen bruke estetiske analyser av dataspill, fortellinger og digital kunst som tematiserer eller gjør bruk av maskinsyn, samt etnografisk feltarbeid med brukere og utviklere for å skape en rik humanistisk forståelse av hvordan det 21. århundrets maskinsyn endrer vår forståelse av verden omkring oss. Se prosjektets hjemmeside.

Strafferettens fortellinger

Prosjektleder: Frode Helmich Pedersen
Finansiering: Forskningsrådsprogrammet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)

Prosjektet er fullført. Det tverrfaglige prosjektets primære målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Se prosjektets hjemmeside.
 

Norsk i akademia / Norwegian in Academia (NINjA)

Prosjektleder: Ann-Kristin Helland Gujord
Finansiering: Prosjektet blir gjennomført med fou-delen som ligger i stillingene for ansatte ved norskursene.

Prosjektets formål er å kartlegge hvilken plass det norske språket har blant internasjonalt ansatte ved norske universitet og høgskoler. Se prosjektets hjemmeside.

Negotiating History: Photography in Sámi Culture

Prosjektleder: Sigrid Lien
Finansiering: Forskningsrådets program for samisk forskning II

Prosjektet er fullført. Det tverrfaglige prosjektets mål var å studere hvilken rolle og hvilken posisjon fotografier av samer og samisk kultur har hatt i fortiden, og hvorden det er i dag. Se prosjektets hjemmeside.
 

From manuscript fragments to book history

Prosjektleder: Åslaug Ommundsen
Finansiering: Bergen Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen

Prosjektet er fullført. Prosjektet så nærmere på håndskriftskulturen omkring 1100–1300, og hvilke internasjonale kontakter og impulser som hadde størst gjennomslagskraft i Norge i denne perioden. Se prosjektets hjemmeside.