Hjem
Universitetsbiblioteket
Oversikt

Forskningsstøtte og -utdanning

Tekniske støtteapparat: drift og videreutvikling av tekstarkiver, digitale tjenester og forskningsprosjekter.

Hovedinnhold

 

Bærekraftsforskning for alle

Forskning som er relevant for FNs bærekraftsmål bør være tilgjengelig for alle i samfunnet, slik at den kan brukes til å nå målene. Vårt prosjekt vil bidra til dette ved å lage en plattform der alle som er interessert kan søke fram publikasjoner relatert til FNs bærekraftsmål, både norske og internasjonale, og lett få tilgang til de publikasjonene som er åpent tilgjengelige.

Prosjektet ledes av Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, med bibliotekene på Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger som partnere.

Mer informasjon kan hentes på prosjektsiden Bærekraftsforskning for alle.

Utviklere fra Digital Utvikling har arbeidet med frontend-biten av prosjektframstilling og med søke-funksjonalitet. Tjenesten kan nåes på baerekraftsforskning.no.

Avhandlingsportalen

Prosjektet leverer en elektronisk løsning for innlevering, arkivering og pliktavlevering av doktorgradsavhandlinger fra Universitetet i Bergen. Portalen skal forenkle prosessen med innlevering, registrering og rettighetsbehandling av avhandlingene, med det resultatet at langt flere doktorgradsavhandlinger blir tilgjengelig Open Access. Videre er det et mål å sikre elektronisk bevaring av doktorgradsavhandlingene i et lukket arkiv. Et elektronisk arkiv skal på sikt inneholde en komplett samling av doktorgradsavhandlinger. Dette digitale fulltekstarkivet tilrettelegger for elektronisk pliktavlevering av filer og metadata til Nasjonalbiblioteket. Prosjektet skal bidra til utvikling av en felles digital infrastruktur for doktorgradsavhandlinger fra norske forskningsbibliotek.

Avhandlingsportalen kan nåes på avhandling.uib.no.

BOAP

Hovedmål for prosjektet er å etablere en infrastruktur for åpne elektroniske tidsskrift ved forskningsinstitusjonene i Bergen. Dette prosjektet er et resultat av uttrykte ønsker fra flere fagmiljø ved institusjonene om å komme i gang med etablering av elektroniske tidsskrift på institusjonsnivå så snart som mulig.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt. Det er et mål at prosjektet skal igangsettes så raskt som mulig for å unngå at det etableres fragmenterte løsninger for elektroniske tidsskrift ute i fagmiljøene.

Ressursen kan nåes på hjemmesiden til Bergen Open Access Publishing.

Søk og Skriv

Prosjektet ”Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving” har hatt som mål å produsere et nettbasert kurs for fjernstudenter som skriver oppgaver. Nettkurset viser hvordan studenten går fram for å finne relevant informasjon knyttet til oppgaven hun skal i gang med og hvilke etiske aspekt som følger kildebruk. Resultatet og produktet vi har kommet fram til har vi kalt Søk & Skriv. Det illustrerer forskningsprosessen studenter går gjennom når de skal i gang med et prosjekt eller en oppgave. Vi har delt produktet inn i to hoveddeler: Søk & Skriv Basis og Søk & Skriv Avansert. Studenten velger relevant del ut fra studienivået hun befinner seg på. Søk & Skriv Basis vektlegger søkeprosess, sitering og etikk og kildekritikk. Søk & Skriv Avansert har fokus på søkeprosess og skriveprosess. Her tar vi for oss teknikker for å komme i gang med søke- og skriveprosessen, hvordan en holder skriving ved like og hvordan en beveger seg fra idéstadiet til ferdig produkt. I tillegg har det vært gjennomført evaluering av produktet Søk & Skriv underveis for å bidra til kvalitetssikring. Vi har formidlet informasjon om utvikling av produktet på konferanser og i publikasjoner. Som en del av implementeringen av Søk & Skriv, har vi utviklet en teoretisk og didaktisk innføring i den pedagogiske plattformen. Innføringen Søk & Skriv for kursholdere - Bibliotekundervising i høyere utdanning er elektronisk tilgjengelig fra kurssiden.

Søk og Skriv kan nåes på sokogskriv.no.

BORA

UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA), har som målsetting å gi sikker, digital langtidslagring av UiBs produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider og å gjøre forskningsarbeider gratis tilgjengelig for alle via web. Her er det mulig å tilgjengeliggjøre din masteroppgave, doktorgradsavhandling, kopier av vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og annet vitenskapelig materiale. Forskningspublikasjoner kan lastes opp i Cristin for overføring til BORA.