Hjem
Universitetsbiblioteket

Universitetsbibliotekets styre

Hovedinnhold

Styret er Universitetsbibliotekets øverste organ og er ansvarlig overfor Universitetsstyret for utviklingen av bibliotektjenestene ved Universitetet i Bergen. Styret skal påse at biblioteket best mulig settes i stand til å utføre de oppgaver biblioteket har ansvar for overfor Universitetet og samfunnet for øvrig.

Styre skal behandle overordnede saker som er av prinsipiell eller vesentlig betydning for eksempel strategiske planer, årsregnskap og budsjett.

Styret skal bestå av åtte medlemmer med varamedlemmer og skal ha følgende sammensetning:

  1. Vicerektor for utdanning er styreleder
  2. en dekan som er nestleder
  3. en representant for fast ansatte i forsknings- og undervisningsstilling ved fakultetene
  4. en representant for midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling
  5. to representanter valg av og blant de tilsatte ved Universitetsbiblioteket
  6. to representanter for studentene

Styremedlemmene oppnevnes eller velges for en periode som samsvarer med universitets ordinære valgperiode, jf. valgreglementets § 2. Gjenoppnevning kan finne sted, likevel slik at ingen kan sitte i styret i mer enn to perioder i sammenheng.