Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Rapport

Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i marine miljø

Universitetsmuseet i Bergen har hatt prosjektledelsen i utarbeidelse av rapporten"Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø" på oppdrag fra Miljødirektoratet. Forskerne Anne Helene Solberg Tandberg og Luis Felipe Martell Hernandez har hatt sentrale roller i arbeidet.

Primær- og sekundærkilder til miljø-DNA
Primær- og sekundærkilder til miljø-DNA i marint miljø på tvers av marine taksa med ulik generell morfologi (fisk, snegl og krepsdyr). Primærkilder: Gitt samme biomasse er den hypotetiske relative forskjellen i avsatt DNA fra organismene vist (<, >, =) fra antagelser basert på enkle morfologiske og fysiologiske forskjeller (hardt skall, slimproduksjon, osv). Rutene til høyre og i midten viser veldokumenterte biologiske egenskaper som for eksempel allometrisk eller lineær sammenheng med fruktbarhet og reproduksjon, osv., og dennes påvirkning på avsetning av miljøDNA. Tilsvarende allometrisk og fenologisk variasjon vil mest sannsynlig eksistere på tvers av alle primærkilder til miljøDNA, en variasjon som også vil være avhengig av taksonets natur- og livshistorie. Sekundærkilder: Sekundærkilder til miljøDNA kommer fra DNA i avføringen til predatorer, åtseletere, sedimentspisere, vegetarianere og de som spiser avføring.
Foto/ill.:
Rapport M-2062, Miljødirektoratet

Hovedinnhold

Rapporten gir en oppsummering av dagens status på DNA-basert metodikk som verktøy i kartlegging og overvåking av biologisk mangfold i det marine miljø. Fokus har vært på innsamlingsmetodikk og protokoller for DNA-analyser av arter og artsgrupper. Metodikken er evaluert opp mot kartleggings- og overvåkingsaktivitet i regi av Miljødirektoratet, og kommer med anbefalinger for videre framdrift for å ta metodikken i bruk i nasjonal kartlegging og overvåking.

Rapporten har også en gjennomgang og evaluering av eksisterende referansemateriale og referansesekvenser for relevante arter og artsgrupper som inngår i Miljødirektoratets kartleggings- og overvåkingsaktivitet.

Gå til rapporten her (pdf)