Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Årshjulet

Årshjulet viser gangen i det systematiske HMS-arbeidet gjennom et år.

Hovedinnhold

EN GANG I ÅRET:

Januar:            Årsrapport

Februar-mars:  Handlingsplan

Sept-  okt:       HMS-møter og trivselskartlegging

Juni - okt:        Medarbeidersamtale

Okt – nov:       HMS-runde/Vernerunde

LØPENDE GJENNOM ÅRET

HMS-møter: Verneombud og linjeleder (kvartalsvis)

Avviksrapportering: Avvik, nestenulykker og ulykker.

Innspill: Alle oppfordres til å melde inn forslag til økt trivsel og sikkerhet.

Løpende vurdering: Sjekke ut om våre HMS-rutiner er hensiktsmessig.

Interninformasjon: Velkomstinformasjon til nyansatte, HMS-kurs, interne nyhetsbrev m.m.