Hjem

Institutt for biologi

Yrkespraksis i biologi

Gjer utdanninga og framtida di meir relevant og konkret gjennom eit praksisopphald ved ein potensiell framtidig arbeidsplass! Du vil bruke din biologiske kunnskap på relevante praktiske oppgåver og få arbeidserfaring som biolog.

BIO300 fieldwork

BIO300 fieldwork 2012
BIO300 fieldwork 2012
Foto:
Christian Irgens

I emnet BIO298 Yrkespraksis i biologi II (10 SP) vil du bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgåver og få arbeidserfaring som biolog. Slik praksis kan vere eit fortrinn når du seinare er på jobbjakt.

Målet med praksisopphaldet er å få oppleve kor viktig den faglege kompetansen i biologi er for aktuelle samfunnsaktørar og arbeidsgjevarar. Gjennom observasjon, samarbeid, rettleiing og praktiske øvingar vil studentane få vite meir om si eiga framtidige yrkesrolle og - relevans. Studentane deltek i arbeidsoppgåvene i bedriftene dei er utplasserte i, og får oppgåver som er relevante i forhold til deira faglege kompetanse og bedriftenes behov.

Vi kan tilby eit utval av spennande og varierte praksisplassar, som m.a. Uni Research, Naturvernforbundet, Skolelaboratoriet i realfag, Lyngheisenteret på Lygra, Norsk institutt for vannforsking (NIVA), Nordahl Grieg videregående skole, Runde Miljøsenter, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Få inspirasjon og les om BIO298-studentanes erfaring med praksis på bloggen biopraksis.


Ønskjer du å søke plass?

Fristen for å søke plass for hausten 2017 var 17. august 2017.
Dersom du har lyst å søke for vår 2018, kan du få ein idé om kva type praksisplassar vi tilbyr ved å sjå lista over praksisplassar for hausten 2017 nedst på sida, under 'Vedlegg'. 
Frist for våropptaket blir annonsert på hausten.

Les meir om korleis du søker i fana under.

Korleis søke opptak til praksis

1. Finn ut kor du kunne tenke deg å ha praksis ved å lese beskrivinga av alle prosjekta hos bedriftene. Tips! Du kan lese om erfaringane til tidligare studentar på praksisbloggen biopraksis.

2. Fyll ut søknadsskjema (blir annonsert her) på nett innan søknadsfristen (sjå lenger opp for dato.) 

3. Legg til BIO298 Yrkespraksis i biologi II i utdanningsplanen din på Studentweb.

4. Dersom du får tilbud om opptak, blir du undervisnings- og vurderingsmeldt.

5. Delta på oppstartsmøtet rett etter søknadsfristen. Sjekk timeplanen på emnesida for dato og stad.

 

Møt praksisbedriftene!

Liste over praksisplassane for våren 2017 finn du nedst på sida, under 'Vedlegg'. 

Uni Research Miljø: Ferskvannsøkologi

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved Uni research jobber med oppdrag som omfatter forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi. Vi har spesiell kompetanse på laksefisk (laks, sjøaure, innlandsaure) og bunndyr, og på hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander.

Uni Research Miljø: Molekylær økologi

Forskningsgruppen for molekylær økologi har som mål å forstå dynamikken i marine økosystem ved å kombinere tradisjonelle metoder innen taksonomi og økologi med ny molekylær-teknologi. Vi ønsker å studere biodiversitet, trofiske interaksjoner og generell økosystemtilstand bl.a. ved å identifisere hvilke art som er til stede, og hvilke av disse artene som lever under antropogent stress. Neste generasjons sekvenseringsmetoder har gjort oss i stand til å beskrive biodiversitet og trofiske lenker, og å identifisere indikatorarter og drivende miljøparameterer på et finere nivå enn tradisjonell metodikk tillater.

Naturvernforbundet

Ønsker du å få arbeidserfaring fra Norges eldste miljøvernorganisasjon? Naturvernforbundet Hordaland ønsker to engasjerte studerpraktikanter til vårt kontor på Bryggen i Bergen. Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon etablert i 1914. Vi fremmer kunnskap og løsninger som ivaretar naturen og skaper et energismart samfunn i balanse med naturen. I Bergen har Naturvernforbundet 5 ansatte og rundt 50 frivillige som jobber for å ta vare på naturmangfoldet og redusere energiforbruk, klimagasser og forurensing.

Skolelaboratoriet i realfag

Skolelaboratoriet i realfag held til på Realfagbygget på UiB Me erer kurs (etter- og vidareutdanning) for lærarar og driv prosjekt for skuleverket. Dei to største prosjekta er Miljølære.no og Kart i skolen. Arbeidsoppgåvene hjå oss kan vere knytt til lærarkurs, til prosjekta våre eller å lage frittståande undervisningsressursar for elevar i skulen. Me har sett opp fire konkrete forslag til oppgåver, men er også opne for innspel frå studentane dersom dei har noko dei har spesielt lyst til å gjere. 

Lyngheisenteret på Lygra

Lyngheisenteret på Lygra er eit informasjons og kunnskapssenter for kystlandskapet og kystlyngheiene.  Lyngheiane er Europa sitt kulturlandskap mot Atlanterhavet, frå Portugal i sør til Lofoten i nord. I dag er denne særmerkte naturtypen truga, og ein reknar med at 90 % av Europa sine lyngheier er borte grunna oppdyrking, forureining og tilgroing. På Lygra er lyngheiene verna gjennom aktiv gardsdrift på tradisjonelt vis, med beite av utegangarar (villsau), lyngbrenning og slått. Senteret er etablert i samarbeid med dei lokale grunneigarane.  Senteret har eit nært samarbeid med Universitetet i Bergen som driv forsking og undervising på Lygra. Senteret har òg undervisningstilbod til grunnskulen og den vidaregåande skulen.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. 
NIVAs visjon er "Forskning for en bærekraftig framtid" - NIVA forsker, utreder og finner løsninger på utfordringer knyttet til bruk og vern av vannressurser. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVAs regionkontor i Bergen arbeider særlig med problemstillinger knyttet til klimaendringer, havforsuring, biodiversitet og bærekraftig akvakultur. 

Nordahl Grieg videregående skole

Ved Nordahl Grieg videregående skole ønsker vi velkommen motiverte biologistudenter som kan bistå lærerne i biologi programfag (Biologi 1 på VG2 og Biologi 2 på VG3). Biologi utgjør også en viktig del av pensum for VG1 elever i Naturfag og ved Nordahl Grieg videregående skole ønsker vi velkommen motiverte biologistudenter som kan bistå naturfagslærerne på flere vis.

Runde Miljøsenter

Ved Runde Miljøsenter på fugleøya Runde utanfor Ålesund arbeider vi med forsking og formidling om havmiljø, sjøfugl og fisk. Samspelet mellom sjøfuglane og havet er eit viktig forskingsfelt. Området ved Runde er eit av dei mest produktive og mangfaldige sjøområda i Nord-Atlanteren. Fysisk kartlegging av terreng, miljø og habitat ved Runde er ei viktig oppgåve for senteret. 

Havforskningsinstituttet (HI)

Med ca. 750 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Forskning og råd fra Havforskningsinstituttet skal være med å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet og på kysten.

Havforskningsinstituttets hovedaktiviteter er overvåkning, forskning og rådgivning. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd. Den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd.

Vil du bli med på våre aktiviteter og få erfare hvordan det er å jobbe ved landets største marine forskningsinstitutt? Vi kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver for praktikantene

Uni Research Miljø: SAM-Marin

SAM Marin (Seksjon for Anvendt Miljøforskning) er en forskningsseksjon under Uni Research Miljø (www.uni.no). Arbeidsområdet er marin miljøforvaltning, som innebærer arbeid med marin økologi/taksonomi, havbruk og miljø, resipientundersøkelser, fiskehelse/ fiskesykdommer (Akvakultur), vannkvalitetsovervåkning (Vannrammedirektivet), toksikologiske problemstillinger (persistente miljøgifter i sediment, sjø og biota) og mikroplast.

VilVite, Bergen Vitensenter AS

Vitensenteret VilVite er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Her er det ikke vitenskapens resultater som teller i første omgang, men hvor spennende vitenskapelig arbeid og eksperimenter er. VilVite formidler kunnskap gjennom interaktivitet, praktisk arbeid og personlig engasjement, karakteristikker som også kjennetegner våre dyktige formidlere. Vi er mange glade biologer på VilVite, som sammen med deg håper å skape realfagsglede og tenne en gnist hos kommende biologer.