Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
HMS-brannvern

Særskilte branninstrukser ved BIO

Hovedinnhold

BRANNINSTRUKS FOR KURSSALER OG FORELESNINGSROM

Ved forelesninger, kurs og annen undervisning er foreleser eller den som står for undervisningen ansvarlig for at instruksene gitt på HMS-portalen blir fulgt.

Den ansvarlige skal sørge for

 • effektiv evakuering av undervisningslokalene dersom brannalarmen blir utløst, og rapportere til brukerrepresentanten (oransje vest) på utsiden av bygget
 • at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelseshemmede personer, evakueres til trappeoppgangen og sørge for at det blir gitt beskjed om dette til brukerrepresentanten som vil videreføre informasjonen til vekter eller brannvesenet
 • at det blir gitt informasjon om sikker bruk av metangass på undervisningslaboratorier

BRANNFARLIGE KJEMIKALIER

Brannfarlige kjemikalier skal oppbevares i brannsikkert skap og i så små mengder som mulig.

Bruk avtrekk ved bruk av brannfarlige væsker som kan avgi brannfarlige gasser og damper.

Brannfarlige gasser kan være lette eller tunge og dermed samle seg på benken eller på gulvet. Bruk derfor riktig avtrekk for håndtering av slike kjemikalier.

Brannfarlige gasser kan antenne ved bruk av gassflamme, statisk elektrisitet og gnister fra elektriske apparater. Gjennomfør derfor en risikovurdering før arbeidet igangsettes og bruk nødvendig sikkerhetssredusernde tiltak under heler arbeidsprosessen.

Klassifisering av sprit

Ifølge Vinmonopolet er væske som inneholder mer enn 40 % sprit etter Lovverket klassifisert som brannfarlig væske, kategori 1 - Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt ≤ 35 °C tilsvarende GHS kategori 1.

På laboratorier er det viktig med orden.

All brannfarlig væske, gass eller kjemikalier som ikke er i bruk skal oppbevares i brannsikkert skap/skuffe. Disse skal ikke stå på benkene natten over. Oppbevaring av brannfarlige kjemikalier bør begrenses til et minmum på laboratoriene.

Dette har stor betydning for brannutvikling, og for slukkemannskaper.

BRANNFARLIGE GASSER

Dersom brannalarmen utløses stenges anlegget for brenngass automatisk av. Tilgang på gass blir kun avstengt for det bygget hvor alarmen blir utløst. Dersom det skjer et ukontrollert utslipp av brenngass må området evakueres og brannvesenet tilkalles. Aktiver en manuell brannmelder.

Brannfarlige gasser på BIO sine lokaler

 • Hydrogen
 • Metan
 • Propan (små beholdere som camping-gass og beholdere på 3 kg)

Oksygen brukes også på BIO. Oksygen er i seg selv ikke brannfarlig, men en nødvendig faktor for utvikling av brann. Oksygenflasker skal behandels som brannfarlig gass.

Ved brann, steng gassflaskene dersom det er mulig. Ikke utsett deg selv for fare, men meld i fra til Brukerrepresntanten for brann (person med oransj vest på utsiden av bygget).

For mer informasjon relatert til oppbevaring og sikker håndtering av gassflasker se HMS-portalen.

ELEKTRISK UTSTYR OG BATTERIER

Alt elektrisk utstyr skal være intakt, forsvarlig plassert og virke forskriftsmessig. Skjøteledninger skal som hovedprinsipp ikke benyttes. Rengjør og vedlikehold utstyret iht. leverandørens anbefalinger, da feil bruk av elektrisk utstyr er en vanlig brannårsak.

 • Kaffetraktere og vannkokere SKAL være utstyrt med timer og KUN plasseres på lunsjrom og i kaffekroker.
 • Kaffemaskin med timer kan stå på kontorer.
 • Mikrobølgeovn er forbudt på andre steder enn i fellesområde som lunsjrom og i kaffekroker. Ved bruk skal man være til stede for å unngå svidd mat med utslipp av røyk som kan utløse brannalarmen. Mikrobølgeovnen må ikke plasseres rett under en branndetektor.
 • Kokeplater eller hybelkomfyrer er ikke tillatt for tilbereding av mat. Bruk mikrobølgeovn. Ellers henvises det til kantinen for varm mat.
 • Kjøleskap skal ikke plasseres på kontorer da det er et hygiene og renholdproblem. I tillegg er strøm bruk en negativ faktor.
 • Avfallshåndtering - se HMS-håndboken (avfallshåndtering)

BRANNINSTRUKS VED ARBEID OM NATTEN

Dersom brannalarmen går etter vanlig arbeidstid, må bygningen evakueres. Der hvor det er talemelding, lytt til talemelding og følg meldingen. Det er ingen brannøvelse utenfor normal arbeidstid. Det er derfor viktig å forlate bygningen.

Vekter vil raskt komme til hovedinngangen. Meld fra til vekter at du er ute og følg videre instrukser fra vekter eller fra brannvesenet om de er kommet til stedet. Gå til samlingspunkt som er Propellen ved Vil Vite. Vil Vite er også Mottaksbygg ved store og alvorlige hendelser.

Ved forsøk som medfører at det vil foregå arbeid gjennom natten, skal det gjøres en risikovurdering i forkant. Det skal også meldes til EiA via Lydia slik at vekter vet at det er folk i bygget gjennom natten, og hvor de befinner seg.

I utgangspunktet skal det ikke være overnatting i byggene ved UiB. Dersom man har et forsøk som må ha døgnkontinuerlig oppfølging, og det legges opp til at man skal legge seg ned og sove i løpet av natten, skal det organiseres slik at det er to stykker der samtidig. Slik at en kan legge seg nedpå mens den andre er våken for å ivareta evakuering ved behov. Dersom det kun er en person til stede på nattestid, kan denne ikke legge seg ned for å sove på grunn av sikkerhetshensyn.

ARRANGEMENTER PÅ KVELDSTID

Ved arrangementer på kveldstid som for eksempel elevkvelder eller seminarer, så skal dette meldes inn til EiA

UiBs retningslinjer for bruk av instituttets lokaler etter vanlig arbeidstid (UiBhjelp)