Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Internasjonal utveksling

Samarbeider med Kina for å undersøke klimaendringer

Norske og kinesiske bio-studenter samarbeider for å undersøke klimaendringer. Det gir ny kunnskap - og mange nye masteroppgaver.

TransPlant
Over 5000 blader blir undersøkt for å forstå hvordan plantene reagerer på klimaendringer. F.v.: Li Zhang, Yao Xiao, Ragnhild Gya.
Photo:
Asbjørn Leirvåg

Main content

Kan vi forstå mer av klimaendringene hvis vegetasjonen fra fjellheimen flyttes til et varmere klima?

Forskere ved Institutt for biologi har tatt med seg hele matter med vegetasjon fra fjellområder og flyttet dem nedover i fjellsidene til varmere klima. Dette har de gjort både på Vestlandet og i Hengduan-fjellene i Himalaya.

- Vi undersøker hvordan klimaendringene påvirker planteindivider, arter, plantesamfunn, biodiversitet og økosystemer, sier professor Vigdis Vandvik. Hun er prosjektleder for TransPlant-prosjektet.

I høst har forskere og studenter i gruppen Ecological og Environmental Change Research Group på Marineholmen tatt imot en gruppe kinesiske kolleger.

Viktig feltarbeid

- En viktig del av prosjektet er at vi arrangerer felles feltarbeid der studentene lærer nye metoder og samarbeider om å samle inn forskningsdata. De to siste årene har vi vært i Kina, og vi har samlet inn data om fotosyntese, biodiversitet, fenologi, og funksjonelle trekk hos planter.

Prosjektet går i dybden på felt som er lite utforsket:

- Vi bruker noe som heter funksjonelle trekk for å undersøke hvordan plantene påvirkes av klima og klimaendringer. Vi har talt, målt, veid og analysert over 5000 blader for å forstå hvordan bladene, selve fotosyntesemaskineriet i plantene, er tilpasset det klimaet de lever under, og hvordan de reagerer på klimaendringer, forteller Vandvik.

I denne delen av Himalaya er det så langt gjort lite forskning på disse spørsmålene. Prosjektet har studert funksjonelle trekk hos 181 arter. Bare fem fantes det informasjon om fra før.

Analyseres i Bergen

De kinesiske studentene har i høst analysert data og materiale på laboratoriene til Institutt for biologi. Flere er i ferd med å fullføre masteroppgavene sine.

Prosjektet vil også resulterer i flere vitenskapelige artikler på engelsk.

- Slik kan resultatene publiseres internasjonalt og bidra til den globale kunnskapen om effekter av klima og klimaendringer på fjellets økosystemer, sier Vandvik.

Det er mye vi ikke vet om hva som skjer med økosystemer i et endret klima. Tidligere forsøk på Vestlandet har avdekket at funksjonelle trekk kan forklare hvilke arter som vinner og hvilke arter som taper terreng når klimaet endres.

Det forskningsrådsfinansierte SEEDCLIM-prosjektet påviste at endringene går mye fortere i innlandet enn i fjell ved kysten. De går også saktere høyt til fjells.

Nå vil gruppen undersøke om de samme generelle økologiske mønstrene og effektene kan gjenfinnes også i Himalaya, til tross for at de to områdene ligger langt fra hverandre og har en svært forskjellig flora.

Fjellets økosystemer er viktige for karbonbinding og lagring, de holder på vann og hindrer flom og skred. Arbeidet i Norge og Himalaya gir verdifull kunnskap om hva som er i ferd med å skje med naturen.