Home
SDG Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BÆREKRAFTSMÅLENE

UiB inntar lederrolle i ny langtidsplan

Revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning fremhever koblingen mellom kunnskap for bærekraftig utvikling med vitenskapelig rådgivning. SDG Bergen og UiBs lederrolle for bærekraftsmålene blir nevnt eksplisitt i planen.

Rektor Dag Rune Olsen holder innlegg på den første Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Bergen i februar 2018.
AKADEMIA OG BÆREKRAFT: Rektor Dag Rune Olsen på den første Bærekraftskonferansen for UH-sektoren i Bergen i februar 2018, der han ønsket statsminister Erna Solberg velkommen før hun holdt hovedtalen på konferansen.
Photo:
Eivind Senneset for UiB

Main content

– Dette understreker sektorens betydning for å gi faglig råd i møte med de globale samfunnsutfordringene og vi er stolte over å ha en lederrolle i Norge i dette arbeidet, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Mandag 8. oktober ble revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-28 (LTP) fremlagt av Kunnskapsdepartementet (KD). I ambisjonene for planen understrekes det at bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDGs) danner en viktig ramme for LTP.

UiB er det første universitetet i Norge som har institusjonalisert arbeidet med bærekraftsmålene gjennom det tverrfaglige SDG Bergen-initiativet.

Bærekraftsmålene gis sentral plass

Bærekraftsmålene er også viet et eget avsnitt sentralt i LTP og det slås fast at universiteter og høyskoler er sentrale for å følge opp FNs Agenda 2030. I LTP fremheves SDG Bergen-initiativet:

«Universitetet i Bergen (UiB) lanserte i 2017 «SDG Bergen», en ny mekanisme for å koble behovet for ny kunnskap for en bærekraftig utvikling og flerfaglige forskningsmiljøer gjennom vitenskapelig rådgivning. UiB har også tatt initiativ til en nasjonal komité for Agenda 2030.»

– Det er utrolig gledelig at et innovativt tiltak som SDG Bergen, rettet direkte mot bærekraftsmålene blir fremhevet i det som er den viktigste nasjonale planen for sektoren, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

– Det å få denne anerkjennelsen viser ikke bare at vi og resten av sektoren har tatt riktige og viktige grep tidlig i arbeidet med Agenda 2030, men forplikter oss også til å levere når myndigheter og flernasjonale organer ber om råd og støtte. Dette gir oss som sektor en unik mulighet til å bidra med kunnskapsbasert viten inn mot viktige beslutningsprosesser. Slik vil vi som kunnskapsinstitusjoner bidra til at implementeringen av bærekraftsmålene baseres på fakta.

Sektoren synlig i FN-forum

Ikke minst er han glad for at innsatsen for å fremme vitenskapelig rådgivning blir trukket inn i LTP på denne måten, og viser til at UiB representerte UH-sektoren som del av den norske FN-delegasjonen på høynivåforumet i FN i juli 2018.

Viserektor Annelin Eriksen leder arbeidet i den nasjonale Agenda 2030-komiteen for UH-sektoren og var sammen med professor Edvard Hviding en del av den norske delegasjonen. Foruten Norge var Sveits et av de få landene som hadde en sterk og integrert tilstedeværelse fra akademia i sin nasjonale FN-delegasjon på høynivåforumet.

– Våre deltakere gjorde en fremragende innsats både på vegne av sektoren og for Norge. Det at sektoren ble trukket direkte inn som en del av den norske FN-delegasjon på høynivåforumet, ble lagt merke til internasjonalt. Norge leder her an i det vi håper kan bli en global trend, sier rektor Olsen.

Blant flere bidrag som universitetsdelegatene holdt på vegne av Norge, fremhever Olsen særlig det offisielle innlegget i debatten om vitenskap og teknologi for bærekraft. Der spørsmål som er særlig viktig for et høyteknologiland som Norge ble drøftet.

Fokus på bærekraftig hav

Gitt Norges rolle som en av verdens ledende havnasjoner, fremhever LTP spesielt bærekraftsmålet om havet – SDG14: Liv under vann (Life below water). Dette var også tema da FN i juni 2017 arrangerte en stor havkonferanse, som samlet aktører fra diplomati, politikk, akademia, næringsliv og frivillige organisasjoner til en felles dugnad for havet.

– På Havkonferansen var vi opptatt av betydningen av å bygge partnerskap, både med aktører i sektoren og på tvers av sektoren, sier rektor Olsen og fortsetter:

– Det er gledelig at SDG14 fremheves eksplisitt i LTP og er i tråd med vårt eget arbeid med å se marin forskning og utdanning i sammenheng med bærekraftsmålene. Ved UiB har vi også etablert et eget senter for bærekraftig hav, Ocean Sustainability Bergen. For ikke å glemme at vår statsminister, Erna Solberg, har opprettet sitt eget høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi. Her er det mange gode krefter som trekker i samme retning!

På havkonferansen inngikk en rekke universiteter frivillige og forpliktende avtaler med partnere på tvers av sektorer og landegrenser. UiBs innsats for et bærekraftig hav er siden blitt oppdaget av flere.

Paraplyorganisasjonen International Association of Universities (IAU), som består av mer enn 650 medlemsuniversiteter fra 120 land, har tilbudt UiB lederrollen i arbeidet med SDG14. Dette vil bli markert på en konferanse i Kuala Lumpur i november 2018, der UiB-rektoren vil være en av hovedtalerne.

– Samtidig er vi inne i diskusjoner med aktører i FN-systemet om å innta nok en lederrolle i akademia for SDG14, sier Dag Rune Olsen, uten å ville avsløre mer på det nåværende tidspunkt.