Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
TVEPS-praksis

Ofte stilte spørsmål om TVEPS

Main content

Vi har samlet spørsmål og svar på de vanligste henvendelsene om TVEPS.   

Informasjon om TVEPS

All informasjon om TVEPS finner du på våre nettsider. All kommunikasjon mellom oss i TVEPS og deg som student foregår på din studentepost. Vi prøver å sende ut informasjon om din praksis i god tid. Husk å sjekke eposten din!

På siden over våre maler og manualer finner du alt du trenger av informasjon for å gjennomføre praksis, inkludert presentasjon som holdes på oppstartsmøtet. 

Hvem har TVEPS og når?

– Hvem har TVEPS?

Alle medisin-, helse og sosialfagutdanningene ved UiB og HVL er involvert i TVEPS. Vi har også studenter fra Det juridiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Studenter fra helsesykepleie- og barnehagelærerutdanningen ved HVL deltar i TVEPS-praksis i barnehage.

UiB: farmasi, human ernæring, klinisk ernæring, odontologi, logopedi, musikkterapi, psykologi, medisin, tannpleie, juss

HVL: sosialt arbeid, sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, vernepleie og bioingeniør. Til gruppene som har TVEPS i barnehage/barn og unge rekrutterer vi studenter direkte fra utdanningene barnehagelærer, helsesykepleie, lærer

– Hvorfor må vi ha TVEPS?

På bakgrunn av politiske føringer (Forskrift fra Kunnskapsdepartementet om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene, vedtatt i 2017), er TVEPS vedtatt obligatorisk for alle medisin-, helse- og sosialfagutdanningene på HVL (med unntak av radiografutdanningen) og Universitetet i Bergen. Innføringen skjer gradvis frem til høsten 2020, da er det ca 900 studenter som skal gjennomføre TVEPS hvert år. Les mer: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

– Når skal jeg ha TVEPS?

TVEPS er lagt til sisteårspraksis (5. og 6. semester) for bachelorutdanningene og mot slutten av studieløpet for utdanninger på høyere nivå. Noen av utdanningene har TVEPS på våren, noen på høsten og noen har mulighet for å delta i TVEPS i løpet av hele studieåret. Ta kontakt dersom du har behov for individuell tilpasning. 

– Er TVEPS obligatorisk?

TVEPS er en obligatorisk del av praksis for farmasi, tannpleie, logopedi og deler av utdanningene ved HVL. Høsten 2020 blir det obligatorisk for alle medisin-, helse- og sosialfagsutdanningene ved UiB og HVL. 

Påmelding og ønsker for TVEPS-praksis

– Hvordan blir jeg med?

Dersom TVEPS er obligatorisk for deg får vi navnet ditt fra studiekoordinator/ansvarlig på utdanningen din. Du vil da bli tatt med i beregningen når vi planlegger TVEPS-praksis og får mer info om opplegget på din studentepost. 

Om TVEPS ikke er obligatorisk for deg kan du sende oss en epost med navn, profesjon og hvor langt du er kommet i studiet; så tar vi kontakt. Vår epost er tveps(alfakrøll)uib.no

– Hvordan melder jeg meg på praksis?

På studenteposten får du en lenke med tilgjengelige praksisplasser. Du kan prioritere dine ønsker ut i fra når og hvor du vil ha din TVEPS-praksis (klikk på pluss). Du får fritak fra din ordinære praksis ved deltakelse i TVEPS, og det er dermed flere passende praksisplasser tilgjengelig for deg. Skulle det imidlertid være noen plasser som absolutt ikke passer, kan du gi oss tilbakemelding via skjemaet (klikk på minus). Du velger selv hvor mange praksisplasser du ønsker å legge til i listen din. MEN, vi gjør oppmerksom på at dersom du f.eks. prioriterer 4 praksisplasser blir alt som står igjen uprioritert å regne som din 5. prioritering.

Husk å sjekke egen timeplan før du prioriterer og merk deg fristen. Når fristen har gått ut deles plassene ut og du får tilbakemelding om din praksis på studenteposten.

Se hvem vi samarbeider med her: Praksis i TVEPS

– Hvorfor får jeg ikke praksisplassen jeg ønsket meg?

Vi har mange studenter som skal ha TVEPS og det er rift om de mest populære praksisarenaene. Derfor er det viktig at du prioriterer alle plassene du har mulighet til å delta på (klikk på pluss) og prioriterer vekk (klikk på minus) de som overhodet ikke passer. Dersom du kun prioriterer 4 plasser og glemmer å trykke minus på de som ikke passer vil alle praksisplasser som er uprioritert regnes som din 5. prioritering.  

– Kan jeg bytte praksisplass?

I TVEPS planlegger vi antall praksisarenaer og plasser ut i fra hvor mange studenter som skal ha TVEPS. Når praksisplassene er fordelt er det få eller ingen ledige plasser. Dersom du ønsker å bytte med en student fra samme profesjon må dere selv bli enige, - i god tid før oppstartsmøtet. Ta så kontakt med oss slik at vi har oversikt og kan foreta byttet manuelt i skjema for praksis. 

Fravær

– Hva skjer hvis jeg ikke møter opp?

TVEPS-praksis er en obligatorisk del av praksis på de ulike studiene. Kan du ikke komme? Fravær må dokumenteres. 

Som hovedregel skal studenter som ikke får gjennomført TVEPS-praksis være med på ordinære TVEPS grupper:

  • senere i semesteret
  • neste semester
  • delta i oppsamlingsgrupper mot slutten av semesteret

Dersom du har fravær; ta kontakt slik at vi får muligheten til å tilrettelegge for deg. 

– Kan jeg bytte praksisplass?

I TVEPS planlegger vi antall praksisarenaer og plasser ut i fra hvor mange studenter som skal ha TVEPS. Når praksisplassene er fordelt er det få eller ingen ledige plasser. Dersom du ønsker å bytte med en student fra samme profesjon må dere selv bli enige, - i god tid før oppstartsmøtet. Ta så kontakt med oss slik at vi har oversikt og kan foreta byttet manuelt i skjema for praksis. 

Praksisen

– Hva skal jeg lære?

TVEPS tilrettelegger og definerer rammene for TVEPS-praksis, MEN; resten er opp til dere selv! Vi tror nemlig at dere lærer best ved å få ansvar og jobbe selvstendig.

Målet i TVEPS er at du:

  • tar selvstendig ansvar og videreutvikler egen faglig kompetanse
  • får godt innblikk i andres profesjoners kompetanse
  • lærer å samhandle tverrfaglig gjennom en praktisk oppgave, på en ekte arbeidsplass

Gjennom å:

  • fokusere på pasientens/brukerens/deltakerens/barnets beste 
  • bidra med egen kompetanse og være lydhør overfor andre profesjoner
  • skape en god, faglig dialog med personalet på arbeidsplassen
  • reflektere over læringsprosessen i etterkant av prakisen

– Hva er fasilitator?

Fasilitator er en representant fra TVEPS som følger opp TVEPS-gruppene i praksis. Det er alltid en fasilitator fra TVEPS tilstede på dialogmøtene, noen ganger også ved oppstart på utredningsdagen. I barnehager er fasilitator med som observatør på presentasjonen som gruppen holder for barnehagebarna, samt på dialogmøtet som foregår mellom presentasjonene.

– Hva er fasilitator sin oppgave?

Fasilitator legger rammene for dialogmøtet, og leder dette. Fasilitator ser til at tidsskjemaet holdes, og at diskusjonen mellom studenter og ansatte ved praksisstedet flyter fint.

– Hvorfor blir vi spurt om vi disponerer bil?

I noen av hjemmetjenestesonene er det brukere som bor steder man må ha bil for å komme til. Dersom noen i gruppen disponerer bil vil man kunne få tilgang til flere aktuelle brukere.

– Får vi dekket reisekostnader?

Våre praksisarenaer er innenfor lokaltakst på buss/bybane og "Beinveien" (båten) til Askøy dekkes dermed ikke av TVEPS.

VALGTVEPS/VALGTVEPS-A

– Hva er VALGTVEPS/VALGTVEPS-A?

Felles praksisemne i aldersmedisin - VALGTVEPS er et eget elektivt emne ved UiB. Forelesningene i VALGTVEPS-emnet foregår i begynnelsen av vårsemesteret, og som en obligatorisk del må studentene gjennomføre TVEPS-praksis på en arena i primærhelsetjenesten (sykehjem/hjemmetjeneste). Selv om forelesningene foregår tidlig i vårsemesteret, kan praksisen bli lagt til høstsemesteret.  

Dersom du ikke kan delta på TVEPS-gruppen du blir tildelt i vårsemesteret kan du:

1. Bytte gruppe med en annen student fra samme profesjon. Dersom to av dere ønsker å bytte dato/arena sier dere ifra til oss slik at vi foretar byttet manuelt i praksisplanen. (Da må begge sende epost til TVEPS-eposten fra studenteposten sin og si at dere vil bytte.)

2. Vente med praksisdelen av VALGTVEPS til høsten. Da får du ny mulighet til å komme med ønsker for TVEPS-praksis. Vi sørger for at alle som deltar i VALGTVEPS-emnet får gjennomført praksisdelen innen samme år. 

Desentralisert TVEPS

For studenter som har praksis utenfor Bergensregionen kan TVEPS i noen tilfeller tilrettelegge for tverrfaglig praksis der du er. Dette er egne opplegg som organiseres av oss utenom den ordinære TVEPS-praksisen.