Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiebarometeret 2013

Fornøyde Sampol-studenter

Studiebarometeret 2014, som ble offentliggjort mandag 3. februar, viser at studentene i sammenliknende politikk er svært fornøyde med kvaliteten på studieprogrammet. – Tallene bekrefter at sammenlignende politikk er et studieprogram med høy kvalitet, sier instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk, Gunnar Grendstad.

Photo:
colocbox.no

Main content

_______________________________________________________

Tekst: Hilmar L. Mjelde, Andrea Lode og Tom Gundersen

 

SAMPOL, et kvalitetsprogram

Resultatene fra nettportalen til Studiebarometeret viser at både sam.pol. sine bachelorstudenter og masterstudenter vurderer studiet over gjennomsnittet på nesten alle indeksene i forhold til alle andre som har vurdert statsvitenskapelige fag i Norge.

Instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk, Gunnar Grendstad, leser tallene med glede.

- Dette er svært gledelige tall, og bekrefter at sammenlignende politikk er et studieprogram med høy kvalitet. Vi har mange dyktige og hardtarbeidende medarbeidere og studenter, og disse tallene motiverer oss til å jobbe knallhardt videre for å gjøre sammenliknende politikk til et enda bedre studieprogram i fremtiden, sier Grendstad. 

Grendstad håper og tror også at tallene vil tiltrekke ytterligere studenter til SAMPOL i fremtiden:

- Disse tallene vil forhåpentligvis bidra til at vi får enda flere dyktige studenter i årene fremover, legger han til.

 

Stort engasjement og godt læringsmiljø

På indeksen som måler engasjement, tar Studiebarometeret utgangspunkt i hvorvidt studentene føler studieprogrammet er engasjerende, utfordrende og helhetlig. Her vurderer sam.pol. sine bachelorstudenter programmet til 4,2. Det betyr at studentene synes at studieprogrammet er engasjerende (4,2), faglig utfordrende (4,4) og at det består av emner som henger godt sammen (4). Også masterstudentene havnet på en totalscore på 4,2, men med noe annet begrunnelse enn bachelorstudentene. Masterstudentene synes i enda større grad at programmet er faglig utfordrende (4,6), mens engasjement og sammenheng mellom emnene gir et resultat på henholdsvis 4 og 4,1. Den totale scoren er 0,2 over landsgjennomsnittet for begge programmene.  

I forhold til læringsmiljø vurderer både bachelor- og masterstudentene sam.pol. også over gjennomsnittet. Mens bachelorstudentene er aller mest fornøyd med bibliotek og bibliotekstjenester (4,4) og IKT-tjenester (4,1), verdsetter masterstudentene det sosiale miljøet blant studentene på programmet høyest (4,4), dernest bibliotek og bibliotektjenester (4,3). Det faglige miljøet synes også å være godt på begge studieprogrammene; bachelorstudentene vurderer det til 3,7 og masterstudentene 4,1.

 

Undervisning, læringsutbytte og eksamen

I forhold til undervisningen er sam.pol.-studentene på bachelorprogrammet godt fornøyd med faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende. Resultatet her er 3,8, mens det på masterprogrammet er 3,5. Bachelorstudentene synes å være fornøyde med faglærernes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig (3,4), samt at de gir kvaliteten på tilbakemeldingene på eget arbeid en score på 3,7. Totalt vurderer studentene undervisningen til 3,5 mot gjennomsnittet på 3,2.

På indeksen som måler tilfredshet av læringsutbytte viser resultatet at sam.pol. sine bachelorstudenter er svært tilfredse med programmets fokus på å gi studentene skriftlig kommunikasjonsevne (4,4), evne til å jobbe selvstendig (4,3) og evne til refleksjon og kritisk tenkning (4,3). Masterstudentene er enda mer tilfredse; de vurderer evne til å jobbe selvstendig 4,6, kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 4,5 og evne til refleksjon og kritisk tenkning 4,4.

Resultatene på Studiebarometerets nettsider viser også at masterstudentene ved sam.pol. er tilfredse med eksamens- og innleveringsoppgavene i studieprogrammet. Til tross for at resultatet er noe under landsgjennomsnittet, synes graden av fornøydhet å være stor. På spørsmål om de synes at eksamener og innleveringer krevde forståelse og resonnement, gir de en vurdering på 4,4. Sammenhengen mellom forelesninger og eksamen/ innleveringer blir vurdert til 4,0.

 

Helhetsvurdering

Det siste – og kanskje viktigste – spørsmålet i Studiebarometer handler om hvor fornøyd studentene er med studieprogrammet som en helhet. Her lander begge studieprogrammene til sammenlignende politikk høyere enn landsgjennomsnittet. Mens masterprogrammet havnet på 4,1 mot 4,0, ble bachelorprogrammet vurdert til 4,3 mot et gjennomsnitt på 4,1.

For mer informasjon og resultater om sammenlignende politikk i Studiebarometeret, vennligst se her for bachelorprogrammet, og her for masterprogrammet