Home
Department of Comparative Politics

Rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet

Berit Crosby fullførte sin mastergrad i sammenliknende politikk i 2013 og jobber nå i Velferdspolitisk avdeling i Arbeids- og sosialdepartementet.

Main content

studiet på sampol, og spesielt mastergraden, er krevende både når det gjelder arbeidsmengde og forventninger til selvstendig arbeid. Dette har gitt meg stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe målrettet og strukturert

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?
Jeg jobber som rådgiver i Velferdspolitisk avdeling i Arbeids- og sosialdepartementet. Her jobber jeg hovedsakelig med politikken knyttet til hjelpemidler i folketrygden og tiltakene varig tilrettelagt arbeid og tidsubestemt lønnstilskudd. Avdelingen min har også ansvar for etatstyringen av NAV og politikken knyttet til sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og økonomisk sosialhjelp.

Arbeidsoppgavene mine er varierte, og jeg jobber blant annet med statsbudsjettet, forberedelse av saker for politisk ledelse, kontakt med brukerorganisasjonene på området og noe mediehenvendelser. I tillegg har vårt departement ansvar for koordineringen av et av regjeringens åtte store satsingsområder – Et sterkere sosialt sikkerhetsnett, og dette jobber jeg en del med.  
 
Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?
Det var veldig trist å reise fra sampol og Bergen, men overgangen til arbeidslivet har vært mindre enn jeg forventet. Jeg har mye frihet i forhold til hvordan jeg legger opp arbeidsdagen min, og det er gøy å jobbe mer konkret og praktisk rettet. I jobben samarbeider vi mye om arbeidsoppgavene og det er spennende å jobbe sammen med veldig dyktige mennesker som interesserer seg for de samme fagområdene som meg selv. 
 
På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng? Føler du at utdannelsen ved ISP har
 gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

De gode metodekursene på sampol er særlig nyttige å ha med seg. Selv om jeg ikke utfører logistiske flernivåanalyser i stata i den jobben jeg har nå, har jeg glede av den statistikkforståelsen jeg opparbeidet meg. Også den komparative tankegangen har jeg nytte av i mange sammenhenger.

Ellers vil jeg si at studiet på sampol, og spesielt mastergraden, er krevende både når det gjelder arbeidsmengde og forventninger til selvstendig arbeid. Dette har gitt meg stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe målrettet og strukturert.

Har du noen tips å komme med til slutt?

I den grad man har et klart bilde av hva man ønsker å jobbe med etter studiet, kan det være lurt å være bevisst på dette når man legger opp studieløpet. Jeg ble interessert i velferdspolitikk og offentlig forvaltning ganske tidlig i bachelorgraden da jeg hadde praksis i NAV gjennom sampol 113. Etter dette tok jeg blant annet valgfrie emner i politikk og forvaltning, samt velferd og ulikhet, og oppgavene jeg skrev på sampol ble i stor grad fokusert inn mot dette feltet. Da jeg ble ansatt i det som da het Arbeidsdepartementet, ga sjefen min uttrykk for at dette, sammen med at jeg hadde hatt sommerjobb i NAV to år, viste at jeg var målrettet og oppriktig interessert i fagfeltet.