Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Språkpolitikk

Språkpolitikk ved UiB

Om UiBs språkpolitikk, språktenester, lov og retningslinjer.

Main content

Universitetsstyret vedtok 31.10.2019 språkpolitiske retningslinjer for Universitetet i Bergen.

Universitetet i Bergen skal ha ein tydeleg språkpolitikk og stå fram som eit språkleg førebilete for norsk utdanning, kultur- og samfunnsliv. Norsk er hovudspråket. Det betyr at undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglege arbeidsspråket i all hovudsak er norsk. Prinsippet om klarspråk er grunnlag for språkbruken ved UiB.

Universitetet er også eit internasjonalt akademisk møtepunkt der publiseringa og formidlinga skjer på engelsk. Det betyr at universitetet har ein parallellspråkleg praksis der engelsk er det mest brukte framandspråket, men også andre framandspråk blir brukt.

Universitetets tilsette deltar i internasjonal forsking, men har også i sin faglege verksemd ei betydeleg rolle i å utvikle og ta vare på det norske språket. Å utvikle og formidle norsk fagspråk og terminologi er ein viktig del av UiBs samfunnsoppdrag.

Språkleg likestilling og toleranse er eit sentralt prinsipp ved UiB. Nynorsk skal ha ein sentral plass i verksemda. UiB har eit særleg ansvar for at nynorsk skal være eit viktig språk i norsk høgare utdanning. Dei mange brukarane av nynorsk ved UiB er ein stor ressurs for nynorsk språk og har stor verknad for norsk språkutvikling.

Språkpolitisk utval

Språkpolitisk utval ved UiB vart oppretta etter vedtak av UiBs språkpolitiske retningslinjer og er eit viktig verkemiddel for å følgje opp UiBs språkpolitikk. Mandatet for utvalet listar opp følgjande hovudoppgåver:

  • være universitetets rådgivende utvalg for språkpolitikk og fremme bevissthet om språkpolitiske spørsmål
  • ha oversikt over og gi råd om universitetets rolle og plikter for å fremme norsk språk og språkutvikling
  • arbeide for at de språklige retningslinjene ved UiB blir gjennomført
  • foreslå tiltak som kan bidra til å styrke kvaliteten på språkpraksis og videreutvikle lærestedets språkpolitikk

Utvalet skal vere breitt samansett, ha god fagleg breidde og ha studentrepresentasjon. Utvalet rapporterer direkte til universitetsleiinga, og skal kvart år gi ein rapport.

Medlemmer

  • Endre Brunstad, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (leiar av utvalet)
  • Rune Johan Krumsvik, professor, Institutt for pedagogikk
  • Anna Svingen-Austestad, førsteamanuensis, Griegakademiet - Institutt for musikk
  • Marita Kristiansen, førsteamanuensis, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
  • Ingrid W. Solhøy, seniorrådgiver, Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet
  • Rasmus Tennø Loe, studentrepresentant 

Kommunikasjonsavdelinga ved Hans-Petter Isaksen og Ingeborg B. Revheim er sekretariat for utvalet.

Møte 2023