Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sakliste til møte i universitetsstyret 28.5.2014

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 28. mai 2014

MØTET starter kl 0900

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 10.4.2014 (utsendt i brev av 29.4.2014).
Protokoll ligger ved. 
Sak nr. 2014/1656

37 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 19.5.2014
Sak nr. 2014/1638

38 Konsernregnskap 2013
Saksforelegg datert 20.5.2014 
Sak nr. 2013/60

39 a) Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2014
Saksforelegg datert 16.5.2014
Sak nr. 2013/63

39 b) Økonomirapport etter 1. tertial 2014
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2013/63

40 Om budsjett og budsjettprosess 2015
Saksforelegg datert 20.5.014
Sak nr. 2013/11603

41 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 
Saksforelegg datert 21.5.2014
Sak nr. 2013/5145

42 Prioritering av større byggeprosjekter 2015-2020
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2008/7391

43 Forskningsmeldingene 2013
Saksforelegg datert 16.5.2014
Sak nr. 2013/13748

44 Forskerutdanningsmeldingene 2013
Saksforelegg datert 12.5.2014 
Sak nr. 2013/13748

45 Utdanningsmelding 2013 
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2013/13748

46 Årsrapport 2013 – Helse, miljø og sikkerhet og årsrapport for strålevern
Saksforelegg datert 8.5.2014
Sak nr. 2013/12083

47 Årsrapport for 2013 og status for miljøledelse ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 14.5.2014 
Sak nr. 2014/5306

48 Årsrapport 2013 for På Høyden
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2013/8572

49 Endring av Regler for fremgangsmåten ved utnevnelse til æresdoktorer ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/5266

50 Justering av Regler for Senter for kvinne- og kjønnsforskning og oppnevning av nytt styre ved senteret 
Saksforelegg datert 13.5.2014
Sak nr. 2009/3249

51 Prolongering av interimstyret for Universitetsbiblioteket 
Saksforelegg datert 15.5.2013
Sak nr. 2013/9168

52 Valg til universitetsstyret – valgprotokoller for gruppe B og D
Saksforelegg datert 14.5.2014 
Sak nr. 2013/13862

53 Dispensasjon fra valgreglement ved Universitetsmuseet
Saksforelegg datert 15.5.2014
Sak nr. 2013/3541

54 Studieprogram med færre enn 20 plasser
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2014/4989

55 Etablering av studentombud
Saksforelegg datert 19.5.2014 
Sak nr. 2013/1232

56 Møteplan for universitetsstyret 2015 
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/5110

57 Status – museumsprosjektet
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2009/1796

58 Endring i vedtekter i Uni Research og endringer i aksjonæravtale mellom UiB og Stiftelsen Unifob
Saksforelegg datert 12.5.2014
Sak nr. 2011/4764

59 Status for strategiarbeidet
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/1649

60 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2014/1562

61* Revisjonsberetning til avlagt årsregnskap for 2013
Unntatt offentlighet, jf. offl. 5, annet ledd
Saksforelegg datert 13.5.2014 
Sak nr. 2013/60

62* Overføring av Sarssenteret fra Uni Research til UiB
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 5 tredje ledd
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2013/13862

63* Om oppfølging av Innovest AS
Saksforelegg av 20.5.2014
Sak nr. 2011/1550

64* Styrets egenevaluering

Orienteringer

 

Eventuelt

 

21.5.2014 Silje Nerheim/Mona Viksøy