Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tilsettmobilitet

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Main content

Føremålet med opplæringsopphald er overføring av kunnskap, deling av god praksis, tileigning av praktiske kunnskapar og få nye idear til undervisning og læring – som videre kan delast internt ved heimeinstitusjonen. Det er også eit overordna mål at aktivitetane skal styrke internasjonaliseringsstrategien til institusjonen. Konferansar eller anna type arrangement som berre er dedikert til ei bestemd fagleg disiplin, kvalifiserer ikkje som opplæringsopphald. Vitskaplege konferansar, symposium eller akademiske/vitskaplege kurs er ikkje godkjende aktivitetar. 
Følgjande aktivitetar er døme på aktivitetar som kan inngå i eit opplæringsopphald (lista er ikkje uttømmande): 
•    Jobbskygging
•    Observasjon
•    Workshop
•    Seminar
•    Staff training weeks

Dei fleste tilsette ved UiB kan søkje om stipend, både teknisk-administrativt og vitskapeleg tilsette. Stipendiatar kan ikkje nytte denne ordninga, men kan reise på Erasmus kortidsmobilitet.

Døme på Erasmus+ tilsettmobilitet:

  • Teknisk- administrativ personale reiser til et universitet i utlandet, for å dra nytte av partnerinstitusjonen sine erfaringar og good practice.
  • Staff training weeks, som blir organiserte ved mange universitet. Du finn ei oversikt over ein del Staff training weeks her. Dersom du ønskjer meir informasjon, kan du også kontakte koordinator for Erasmus+ tilsettmobilitet Helge Bjørlo.
  • Opplæring i en bedrift eller ved eit universitet (vitskapeleg tilsette på labopplæring, job-shadowing for administrativt-teknisk tilsette)

Avtalar
UiB har inga portefølje av avtalar for tilsettutveksling, og den tilsette må sjølv organisere eit utvekslingsopphald og eit opplegg i ein bedrift, organisasjon eller universitet. Det trengs inga Erasmusavtale for å reise på tilsettutveksling, men alle utdanningsinstitusjonar som er involverte i denne aktiviteten, må ha eit Erasmus University Charter. Opplæringsopphald til eit av våre avtaleuniversitet vil bli prioriterte.

Formelle krav
Opphaldet må vare i minimum to dagar utanom reise, og maksimum to månader. Det vanlege er 3-5 dagar, og normalt vil ein ikkje få erasmusstøtte for meir enn ei arbeidsveke (5 dagar). Den tilsette må skrive ein søknad som må godkjennas av næraste leiar, og som må sendast frå instituttet/fakultetet/eininga i ePhorte til Studieadministrativ avdeling. Søknaden kan gjerne vere Mobility Agreement (sjå lenger ned på sida), fylt ut og signert av både den tilsette, sender- og mottakarinstitusjon. Det er et krav at Mobility Agreement med hovudmål og venta resultat av opphaldet, samt et program for mobilitetsperioden, ligg føre før ansattutvekslinga startar.

Dersom det vert konkurranse om plassane for erasmus tilsettmobilitet, vil tilsette som ikkje tidlegare har vore på tilsettutveksling, eller institutt/fakultet/einingar som ikkje tidlegare har sendt tilsette på tilsettutveksling, verte prioriterte. Vil vil normalt ikkje gje støtte til fleire enn to personar frå kvar eining.

Det er to søknadsfristar i året ved Universitetet i Bergen:

15. september og 20. januar.Det er inga søknadshandsaming utover desse to fristane så det er viktig å søke innan fristen for det følgande semesteret. 

I studieåret 2023/24 har UiB fått tildelt totalt 12 Erasmus tilsettmobilitetar. Dersom vi får fleire søknadar enn vi har stipend, vil tilsette som ikkje har fått Erasmus tilsettstipend tildlegare bli prioriterte. Ta kontakt med administrasjonen på ditt institutt/fakultet dersom du ønskjer å reise på Erasmus tilsettopphald. Søknaden må kome frå leiar ved instituttet/fakultetet og blir å sende til Erasmus institusjonskoordinator, Studieadministrativ avdeling i ePhorte saksnummer 2023/8066. Utgifter utover Erasmusstipendet må dekkjast av institutt/fakultet.

Erasmusstipendet
Stipendet tildeles etter satsar for opphald og reise etter kva land i Europa du reiser til:

Vertsland og sats for opphald
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige, UK: 112 € per dag
Austerrike, Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania og Tyskland: 99 € per dag
Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn: 87 € per dag

Reisesatsar
Reiseavstand mellom 100 og 499 km: 180 € per deltakar
Reiseavstand mellom 500 og 1999 km: 275 € per deltakar
Reiseavstand mellom 2000 og 2999 km: 360 € per deltakar
Reiseavstand mellom 3000 og 3999 km: 530 € per deltakar
Reiseavstand mellom 4000 og 7999 km: 820 € per deltakar
8000 km eller lenger: 1500 € per deltakar

Europakommisjonen sin reisekalkulator skal nyttast for å finne reiseavstand: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Grønn reise Erasmus

UiB ønskjer å redusere klimaavtrykket sitt og vere klimanøytralt innan 2030.  All reiseverksemd, både for studentar og tilsette, vil påverke klimaavtrykket vårt. Erasmusprogrammet har same ønskje om å gjere mobiliteten innan programmet så klimanøytral som mogleg. Derfor er det eigne reisesatsar for dei som vil reise meir klimanøytralt (tog, buss eller bil).

Reiseavstand mellom 100 og 499 km: 210 € per deltakar
Reiseavstand mellom 500 og 1999 km: 320 € per deltakar
Reiseavstand mellom 2000 og 2999 km: 410 € per deltakar
Reiseavstand mellom 3000 og 3999 km: 610 € per deltakar

Stadfesting og rapport etter opphaldet
For at det skal kunne betalast ut Erasmus-midlar etter ei tilsettutveksling må følgjande dokumentasjon ligge føre:

Utvekslingsavtale (Mobility agreement)

Stadfesting på tilsettmobilitet

Signert stipendavtale

Reiserekning

Rapport

Rapporten skal leverast via ei lenke som blir sendt frå EU-kommisjoen til e-postadressa di, etter endt utveksling.

Reiserekning skal leverast på vanleg måte til ditt institutt/fakultet, saman med kvitteringane. Studieadministrativ avdeling vil deretter overføre det tildelte stipendet til instituttet/fakultetet etter at dokumentene nemd over er levert til Erasmuskoordinator.