Home
UNESCO Chair: Sustainable heritage and environmental management
Stortingsmelding 2024

Natur og klima - innspill til regjeringen

Klima- og miljødepartementet leder arbeidet med to stortingsmeldinger som skal legges fra ila. 2024; en om naturmangfold for å følge opp den internasjonale naturavtalen, og en om klima fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. UNESCO Chair Inger Måren har bidratt med innspill til regjeringen på vegne av CeSAM, Nordhordland UNESCO biosfæreområde, og den norske MAB-komiteen.

View over mountainous coastal landscape with a lot of houses, buildings, roads and other infrastructure.
Nedbygging av natur er en stor trussel mot biologisk mangfold og en viktig årsak til klimaendringer.
Photo:
Inger Måren

Main content

Ved utgangen av 2023 holdt regjeringen regionale innspillsmøter for de kommende stortingsmeldingene om natur og klima, og UNESCO Chair Inger Måren ga muntlige innspill til  klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen 27. november 2023 på vegne av Universitetet i Bergen.

Videre har klima- og miljødepartementet åpnet for skriftlige innspill. Regjeringen har i sin politiske plattform lagt til grunn at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk, og at dette er et viktig utgangspunkt for begge de kommende stortingsmeldingene. De har derfor spesifikt bedt om innspill til følgende spørsmål:

  1. Når vi i 2050 har nådd natur- og klimamål, hva er de tre viktigste grepene som ble gjort i dag for å komme dit?
  2. Hvilke viktige rammer og hensyn må de to meldingene ha med seg fra ditt ståsted?
  3. Arealbruksendringer er en stor utfordring både for natur og klima. Hva bør meldingene legge frem for å sikre at arealbruken fremover bidrar til at vi når natur- og klimamålene?
  4. Internasjonalt samarbeid er nødvendig og viktig for å løse klima- og naturkrisa. Hvordan kan internasjonalt samarbeid styrkes på klima- og naturområdet i årene fremover?
  5. Naturavtalen er et rammeverk for alle. Hvordan kan vi sikre at alle samfunnsaktører og hele myndighetsapparatet i denne regionen tar sin del av ansvaret for å gjennomføre naturavtalen og stanse tapet av natur innen 2030?
  6. Hva trenger kommuner, næringsliv og andre av kunnskap og virkemidler for å ivareta naturen bedre i denne regionen?
  7. Hvilke andre grep enn vern kan vi ta for å sikre langsiktig beskyttelse og bevaring av viktige naturområder (jamfør mål 3 i naturavtalen)?
  8. Med utgangspunkt i 2050-utvalgets hovedanbefalinger (se lenke), hva bør klimameldingen prioritere å følge opp, sett fra ditt ståsted?
  9. Hvordan legge til rette for en rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet, og hvordan bør en klimapolitikk som når klimamålene innrettes slik at den har legitimitet og aksept i samfunnet?

Opp i mot hundre personer/organisasjoner/kommuner, etc. har gitt sine innspill til regjeringen, og blant dem har UNESCO Chair Inger Måren bidratt til tre stykker, både gjennom Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM), Nordhordland UNESCO Biosfære, og den norske MAB-komiteen, ledet av Miljødirektoratet

Disse tre innspillene fra kan leses her:

Mer informasjon om stortingsmeldingene, og alle de skriftlige innspillene er tilgjengelig her.