Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Ph.d.-kandidater

Karriereutvikling for ph.d.-kandidater

Som ph.d.-kandidat er det viktig å være bevisst på din karriereutvikling og veien videre etter å ha oppnådd en grad. På denne siden vil du finne informasjon om eksisterende karrieretilbud på Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Nå som du er i gang med din ph.d.-grad ved Universitetet i Bergen er det lurt å tenke å over egen karriereutvikling. Fordi du er i en åremålsstilling vil det å fokusere på din egen kompetanseutvikling og dine muligheter sikre en god overgang fra en stilling til den neste. 

For kommende arrangement og kurs, se kalenderoversikten vår

Kurstilbud og formidling

Universitetet i Bergen tilbyr flere kurs som er relevante for ph.d.-kandidater ved universitetet, her vil du finne en oversikt over de eksisterende kursene.

I tillegg tilbyr Forskerskolene en rekke kurs for sine kandidater. Noen ganger åpner de også for andre å delta på kursene. Ta konktakt direkte med forskerskolen dersom du er interessert i et kurs som tilbys.

I tillegg til kurs arrangert ved UiB, har forskere ved UiB ofte mulighet til å delta på en kurs arrangert av eksterne universitet og aktører.

Forsker Grand Prix

Er du ph.d.-kandidat? Vil du bli en bedre formidler? Forsker Grand Prix tilbyr en solid pakke med tips og råd for god kommunikasjon. Forsker Grand Prix avholdes hver høst som del av Forskningsdagene. I Bergen er det en lokal finale med ti kandidater. Konkurransen er åpen for ph.d.-kandidater, og innlegg kan holdes på norsk eller engelsk.

Forskerskoler og utviklingsprogram for yngre forskere

Forskerskoler

Mange fagmiljø ved UiB organiserer forskerskoler - en ramme for den faglige aktiviteten i forskerutdanningen. Noen forskerskoler er organisert rundt et tematisk og tverrfaglig felt, mens andre har utspring i ett fagfelt. Forskerskolene gir gode arenaer for idéutveksling, faglig oppfølging og nettverksbygging med andre forskere, nasjonalt og internasjonalt. 

Tilknytning til en forskerskole gir kandidaten tilgang til et større nettverk som består av andre ph.d.-kandidater og deres veiledere, i tillegg til at en kan få tilgang til ytterligere internasjonale nettverk. 

Sentrale aktiviteter som organiseres i regi av forskerskolene er ph.d.-kurs, seminarrekker, forelesninger og fagdager. 

Oversikt over forskerskoler ved UiB 

Utviklingsprogram for yngre forskere

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer postdoktorer og ph.d.-kandidater ved fakultetet til å delta i deres karriereutviklingsprogram for yngre forskere.  

Publisering, akademisk skriving og litteratursøking

Universitetsbiblioteket tilbyr en rekke kurs på ulike forskningsrelevante områder. Egne kurs kan bestilles og skreddersys etter behov. Du kan også bestille en individuell veiledningstime.

  Utvikle din publiseringsstrategi

  Selv om forskningen din er av høy kvalitet, forblir den ofte ulest når leseren ikke finner og får tilgang til den. Det er derfor nyttig å ha et bevisst forhold til en egen publiseringsstrategi. Den vil øke ditt gjennomslag og din synlighet og slik fremme din karriere. 

  Shut up and write!

  Synes du det er vanskelig å finne tid til å skrive? Universitetsbiblioteket inviterer stipendiatene til ukentlige skriveverksteder. Som navnet tilsier skal du her være stille og skrive, henholdsvis med 50 minutter skriving og 10 minutters pause og samtale. Ved å strukturere tiden på denne måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe i felleskap, og god samvittighet når du tar pauser. Shut up and write er ikke et kurs – men heller dedikert tid til skriving der alle er uforpliktet velkommen til å være med.

  Litteratursøk, referanseverktøy, systematiske oversikter

  På fagsidene til de enkelte bibliotek finner du fagtilpassede tilbud for litteratursøk i fagdatabaser, kurs i referansehåndtering som f.eks. EndNote, Mendeley og Zotero, eller kurs i systematiske oversikter. Disse tilbud tar som regel hensyn til fagtradisjoner på det enkelte fakultet.

  PhD on Track

  PhD on Track er en nasjonal nettressurs for ph.d.-kandidater og unge forskere fra alle fagområder. Nettstedet gir informasjon om arbeidsteknikker i forskingsprosessen, publisering av forskningsresultater og åpen vitenskap.

  Nettsiden er delt inn i tre seksjoner:

  I seksjonen Review and write finner du informasjon om

  I seksjonen Share and publish får du nyttige tipps om

  I seksjonen Open Science kan du lære om

  Åpen vitenskap, forskningsetikk og GDPR

  Tilbudet beskrevet under gis av Universitetsbiblioteket i samarbeid med andre enheter ved UiB.

  Åpen vitenskap er viktig både for kunnskapsutvikling, for å sikre forskningens integritet og for å øke forskningens tilgjengelighet. Gjennom økt samarbeid om og gjenbruk av data, metoder og prosesser kan forskningsprosessen gjøres mer effektiv. Samtidig vil tilgang til underliggende data og metode gjøre det enklere å etterprøve og reprodusere forskningsresultater og slik styrke tilliten til forskningen. Forskere, institusjoner, myndigheter, finansiører, næringsliv og allmennheten er alle interessenter i åpen vitenskap. For å finne ut av hva det betyr for deg og ditt prosjekt, kan universitetsbiblioteket kontaktes. Der finner du mer info om forskningsdata og publisering og aktuelle kurs om emnet. 

  Når avhandlingen er levert, kan du velge å gjøre avhandlingen din tilgjengelig i digital utgave. Dette gjøres i BORA, som er UiBs åpne forskningsarkiv. Fordelen med å gjøre avhandlingen tilgjengelig i BORA er at flere vil få tilgang til å lese og bruke den digitale utgaven.

  Dersom forskningprosjektet ditt inneholder personopplysninger må du sette deg inn i kravene knyttet til behandling av disse. På UiBs Personvernportal finner du nyttig informasjon. Der finner du også informasjon om RETTE som er UiBs system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter. Systemet skal også ha oversikt og kontroll med oppgaver og prosjekter knyttet til kvalitetssikring av pasientbehandling og undervisning, og prosjekter knyttet til læringsanalyseformål. 

  For behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning er det et elektronisk kurs tilgjengelig i Mitt UiB.

  Nettverk og internasjonalisering

  Som ph.d.-kandidat blir man en del av eksisterende faglige nettverk gjennom veileder, forskningsgruppe, prosjektpartnere, etc. Mange ønsker etter hvert å etablere egne nettverk, en erfaring som kan være både faglig og personlig utviklende. Nettverkene dine kan være både lokale, nasjonale og internasjonale, og kan være finansiert av eksterne midler, eller etableres uten videre kostnader. Internasjonal forskermobilitet er også en viktig arena for å etablere egne nettverk. 

  Gjennom sammenhengende, lengre forskningsopphold utenlands opparbeider man seg internasjonal erfaring, bygger kontakter og personlige nettverk, blir innviet og invitert inn i nye prosjekter og samarbeidskonstellasjoner, og skaffer seg tilgang til forskningsinfrastruktur og forskningsdata man ikke har tilgang til hjemme. 

  På nettsidene til Internasjonalt senter finner man nyttig informasjon for studenter og ansatte som planlegger et forskningsopphold i utlandet.

  Forskningsopphold

  For å vite mer om finansieringsmuligheter for internasjonale forskningsopphold ta kontakt med din veileder, din lokale ph.d.-koordinator eller lokale forskningsrådgiver. 

  Aktuelle muligheter kan være: 

  Internasjonale nettverk

  Nettverksbygging kan fasiliteters gjennom interne kanaler, som blant annet intresseorganisasjonen for ph.d., postdoc og midlertidige ansatte ved UiB, UiB Doc, eller gjennom fagmiljøer, satsninger m.m. Noen av fakultetene har også egne ph.d.-kandidatutvalg, som:

  Det er også mulig å engasjere seg i nettverk gjennom ARQUS alliansen, og UiBs andre institusjonelle, internasjonale samarbeid.

  Lokale nettverk

  Det eksisterer også mange tematiske nettverk ved UiB, dersom du ønsker å bli bedre kjent med kolleger ved andre fakultet og institutt som har sammenfallende faglige interesser: 

  Reisestipend og eksternfinansiering av forskning og innovasjon

  Eksternfinansiering kan også være akutelt for deg som ph.d.-kandidat. Når du skal søke eksternfinansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter, tar du kontakt med forskningsrådgiver ved ditt fakultet/institutt/senter i god tid før søknadsfrist. Forskningsrådgiveren vil deretter, ved behov koble på andre deler av støtteapparatet ved UiB.

  Ta gjerne kontakt med UiB sitt Brusselkontor eller UiB sitt team med lokale kontaktpunk for eksternfinasiering for mer informasjon om muligheter for EU-finansiering gjennom Marie S. Curie-Programmet.

  Meltzerfondet

  Studenter og stipendiater kan søke om prosjektstipend fra Meltzerfondet.

  Reisestøtte utenlandspphold

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Støtte til utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon

  Fond og legater

  Det er en rekke fond, legater og stipend som ph.d. kandidater ved UiB kan søke midler fra. For fond og legat er søknadsfrist hovedsaklig 1. desember. Du finner mer informasjon om dette her.

  Retningslinjer for phd.-kandidater

  Rammer ph.d.-utdanningen ved UiB

  Ved Universitetet i Bergen er ph.d.-utdanningen organisert med syv ph.d.-programmer, ett ved hvert av våre syv fakultet. Dette inkluderer seks vitenskapelige ph.d.-program og ett ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. For opptak til et ph.d.-program må du normalt ha en femårig mastergrad. Finansiering til ph.d.-løpet er også nødvendig. De øvrige krav til kvalifikasjoner varierer mellom fakultetene, fagfelt og stipendiatstillinger som skal besettes. På nettsiden Velkommen til ph.d.-utdanningen ved UiB kan du finne mer informasjon om ph.d.-utdanningen ved UiB og lenker til fakultetenes ph.d.-programsider.

  Rammene for ph.d.-utdanningen ved UiB er beskrevet i Forskrift for philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen og Forskrift for philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen. Forskriftene gjelder for all utdanning som fører fram til graden ph.d. og ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Alle fasene av ph.d.-utdanningen er omfattet av forskriftene, fra opptak, til gjennomføring og fullføring av ph.d.-utdanningen. I forskriftene er det i tillegg henvisning til nasjonale styrende dokumenter som regulerer forhold knyttet til ph.d.-graden.

  I tillegg har hvert ph.d.-program ved UiB sin programbeskrivelse. I programbeskrivelsen beskrives blant annet programmets mål, omfang, vilkår for opptak, struktur og innhold i programmet, fullføring og kvalitetssikring. Programbeskrivelsene finnes på fakultetenes egne sider for sitt ph.d.-program som man kan finne lenker til på nettsiden for UiBs ph.d.-utdanningen.