Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Publikasjoner

Sentrale publikasjoner

Forskningsgruppens medlemmer har de siste ti årene publisert en lang rekke avhandlinger, redigerte bøker og lærebøker om tema relatert til rettskultur, rettshistorie og komparativ rett. I tillegg har flere medlemmer, alene eller i fellesskap, publisert artikler i anerkjente tidsskrift, både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedinnhold

 

Disse fabelaktige publikasjonene har bidratt til å etablere rettskulturstudier som et eget fagfelt i Norge, i tillegg til å bidratt til den internasjonale diskursen om temaet. Nesten samtlige av publiserte bøker er et resultat av samarbeid mellom to eller flere medlemmer i forskergruppen. Gruppens seneste samarbeidsprosjekt er boken Comparing Legal Cultures, som har blitt den ledende læreboken innenfor komparativ rett i norsk sammenheng. Grunnet bokens universale tilnærming, og omfattende fremstilling av femten ulike rettskulturer, er boken også i økende grad anvendt internasjonalt. Ni av gruppens medlemmer birdo til boken med sin unike kunnskap om eksempelvis norsk, tysk, engelsk og italiensk rettskultur (Se også Hva er rettskulturell kunnskap – og hvorfor jurister trenger det?). I 2019 bidro forskergruppens medlemmer til Rett i Vest i anledning 50års jubileet til det juridiske fakultet med seks artikler og et volum på 130 sider. Finn en presentasjon av gruppens mest sentrale publikasjoner nedenfor.

 

 

Jørn Øyrehagen Sunde. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. 

Fordom og forventning
Foto/ill.:
Fordom og forventning

Fordom og forventning er redigert av Jørn Øyrehagen Sunde. Tema for boka er kontekstualisering, begrepshistorie, historisk komparasjon og intertekstuell lesing som metodiske grep ved bruk av rettshistoriske kilder. Disse temaene er behandlet på bakgrunn av refleksjonene til åtte rettshistorikere rundt egen metodebruk. 

Boken er myntet særlig på jurister og historikere ved sida av rettshistorikere, fordi den behandler både utfordringen med å forstå det historiske og det rettslige når en skal få rettshistoriske kilder i tale.

Giertsen et al. Rett i Vest: Festskrift til 50-årsjubileet for juristutdanningen i Bergen

Rett i Vest
Foto/ill.:
Rett i Vest

Rett i Vest markerer at det er 50 år siden juristutdanningen startet ved Universitetet i Bergen. Samtidig ble det for første gang etablert et rettsvitenskapelig forskningsmiljø utenfor Oslo. Festskriftet gir et bredt innblikk i utviklingen av utdanning og forskning i disse femti årene. Festskriftet inneholder også en rekke vitenskapelige artikler fra ansatte ved Det juridiske fakultet, herunder fra medlemmer fra forskningsgruppe for rettskultur. 

Jørn Øyrehagen Sunde. Høgsteretts historie 1965-2015: at dømme i sidste instans

Høgsteretts historie
Foto/ill.:
Høgsteretts historie 1965-2015

Høgsteretts historie 1965-2015: at dømme i sidste instans er skrevet av Jørn Øyrehagen Sunde: Høgsteretts historie 1965-2015 er ei endringshistorie. Det er historia om ein domstol som lenge stritta imot endring, men som særleg etter Berlinmuren sitt fall vart riven med av samfunnsutviklinga og av ivrige einskildpersonar som staka ut ein ny kurs for den fremste representanten for den tredje statsmakta i Noreg. I dag er Høgsterett kanskje meir ei statsmakt enn nokosinne i si 200 år lange historie. For domstolen har ein nesten uavgrensa kompetanse, er ein nesten rein prejudikatsdomstol, er premissleverandør for den juridiske metoden, kan påverka tilsetjinga av nye høgsterettsdommarar, og er ein dialogpartnar i det transnasjonale rettsregimet. Dette er historia om korleis det vart slik.

Eirik Holmøyvik. Maktfordeling og 1814

Maktfordeling og 1814
Foto/ill.:
Maktfordeling og 1814

Maktfordeling og 1814 er skrevet av Eirik Holmøyvik og gjer greie for opphavet til maktfordelingsprinsippet og viser korleis det blei eit sentralt prinsipp i statsretten og grunnlovene frå slutten av 1700-talet. Hovuddelen i boka er ein historisk og Maktfordelingsprinsippet er eit av dei grunnleggjande prinsippa i statsretten. Det seier at den lovgjevande, den utøvande og den dømmande makta må haldast åtskilde og plasserast hos ulike personar og organ. Føremålet med ei slik deling av statsmakta er å hindre maktmisbruk og sikre eit styre etter.

Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen. Lærebok i statsforfatningshistorie

Lærebok i forfatningshistorie
Foto/ill.:
Lærebok i forfatningshistorie

Lærebok i forfatningshistorie er skrevet av Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen. Boken er skrevet som lærebok i forfatningshistorie for juridiske studenter, men kan leses av alle som ønsker innsikt i norsk forfatningshistorie. Tekstene bygger på de siste årenes forfatningshistoriske forskning. 

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser. Utgangspunktet er den moderne forfatningen og dens fremvekst rundt 1800 på grunnlag av naturretten og opplysningstidens forfatningsteorier. Den norske grunnloven av 1814 var del av denne internasjonale forfatningsbevegelsen. I boken blir Grunnlovens tilblivelse og innhold forklart historisk og komparativt. Den norske forfatningsutviklingen etter 1814 belyses gjennom Grunnlovens endringer og skiftende tolkinger på sentrale områder som maktfordelingen og statssuvereniteten, de politiske og statsrettslige konsekvensene av unionen med Sverige mellom 1814 og 1905, fremveksten og utviklingen av domstolenes prøvingsrett overfor lover og Grunnlovens betydning ved krise og unntakstilstand. 

Artikler og doktoravhandlinger

Sören Koch. En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket – en rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett. Universitetet i Bergen, 2015.

Sören Koch. Grotius’s Impact on the Scandinavian Theory of Contract Law, Grotiana.

Morten Nadim. Precedents in the 21st century: the evolution of case law in the Norwegian Supreme Court 1970-2016. Universitet i Bergen, 2017

Bernssen, Siri Elisabeth. Besovede Qvindfolks Børn som døde findis: Relasjonelt og sosialt utgangspunkt for barnedrapstiltalte i Hordaland 1642-1799. Heimen, 2018.

Sören Koch and Kristjan Mejrup. The Enlightenment. In Kjell Åke Modeer and John Witte, Law and The Christian Tradition in Scandinavia. The Writings of Great Nordic Jurists, Routledge, 2020.

Sören Koch. Natural Law and the struggle with pietism in eighteenth-century Denmark-Norway - Ludvig Holberg (1684-1754). In Kjell Åke Modeer and John Witte, Law and The Christian Tradition in Scandinavia. The Writings of Great Nordic Jurists, Routledge.

Sören Koch. Konfliktlösung in West-Skandinavien. In: W. Decock (Hrsg.), Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit, Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa.

Sören Koch. Courts of Appeal in Norway. In: Kjell Å Modéer and Martin Sunnqvist (eds.), Suum Cuique Tribuere. Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe, Institutet för Rättshistorisk Forskning 2018.

Sören Koch. Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law considered according to the Scientific Method) 1740-1748 Christian Freiherr VON WOLFF (1679-1754)” in Martyn, Georges.  The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company 2016.

Sören Koch. Consequences of changing expectations to law and its institutions Illustrated by the role and background of judges in Norway. Legal History Review 2015.