Hjem
Det humanistiske fakultet
om fakultetet

Tall og fakta

Det humanistiske fakultet er det nest største fakultetet ved UiB, både når det gjelder antall studenter og antall fag det undervises i.

Studenter på Sydneshaugen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Det humanistiske fakultet et ett av syv fakultet ved Universitetet i Bergen, og universitetets fakultet for humaniora. Fakultetet har om lag 3700 studenter fordelt på over 60 studier. Det blir gitt undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Det humanistiske fakultet ble etablert i 1948, da Universitetet i Bergen ble formelt konstituert. Da var det allerede en lang tradisjon av arkeologisk, folkloristisk og lingvistisk forskning i regi av Bergen Museum som kan dateres tilbake til slutten av 1800-tallet. Dette tjente som utgangspunkt for det nye fakultetet.

Fagmiljø

Fagmiljøene ved fakultetet er delt inn i fire institutter og to sentre:

Fakultetet har to Senter for fremragende forskning (SFF):

Ansatte

Fakultetet har rundt 430 årsverk fordelt på ca. 650 ansatte, der 73 er ph.d.-kandidater. 80 årsverk er knyttet til administrasjonen. Det uteksamineres mellom 15 og 25 ph.d.-kandidater i året. Tall per oktober 2023.

Studenter

Fakultetet har rundt 3600 studenter fordelt på over 60 studier. Det uteksamineres rundt 450 bachelor- og masterkandidater i året. Studenter på etter- og videreutdanningen kommer i tillegg.

Budsjett

Samlet budsjett: ca. 481 millioner. Av dette kommer rundt 100 millioner fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Tall fra budsjettet 2024.