Hjem
Universitetsbiblioteket

Sosiologi

Hovedinnhold

Slik tenker sensor

Denne lista er ei rettleiing i korleis lesa ein vitskapleg tekst - som eit innleveringsoppgåve eller heimeeksamen. Den er samstundes ei rettleiing i korleis ein slik tekst skal skrivast. Nett denne lista er henta frå  retningslinjer for kvalitativ karakterbedømmelse  i statsvitenskap, men prinsippa for vurdering av ein vitskapleg tekst er dei same i alle fag. 

 

1. Er det en faglig sett vanskelig eller lett oppgave studenten har satt seg fore å behandle?

2. Har studenten vist evne til å avgrense temaet, slik at det blir håndterbart innenfor de rammene som gjelder for den aktuelle typen oppgave, og er det formulert en klar og presis problemstilling?

3. Har studenten oversikt over tidligere forskning på området, og vist evne til å forankre problemstillingen i denne?

4. Har studenten vist evne til selvstendighet (og originalitet) ved valg av problemstilling og/eller gjennomføring av analysen?

5. I hvilken grad er det valgt et egnet forskningsdesign ─ og er det begrunnet på en overbevisende måte innenfor den ramme som oppgaven setter?

6. I hvilken grad er metoden(e) som er valgt velegnede ─ og er de metodiske valgene begrunnet på en overbevisende måte innenfor den rammen som oppgaven setter?

7. Hvilken innsats har studenten lagt ned i innsamling og/eller tilrettelegging av materialet som benyttes i analysen?

8. Har studenten vist evne til å bygge opp og gjennomføre analysen på en klar, systematisk og effektiv måte, med relevante og stringente resonnementer? I hvilken grad har studenten sørget for å underbygge eller belegge påstander som fremsettes?

9. I hvilken grad er resultatene av analysen holdbare? Er det etablert funn eller konklusjoner som forskersamfunnet kan ha tillit til?

10. Har studenten vist evne til å skrive klart, svare på problemstillingen som er satt opp og argumentere saklig (benytte enakademisk form)? (Kravene til språklig klarhet, og fremstillingen av stoffet mer generelt, gjelder alle typer masteroppgaver uansett studiepoengstildeling.)

11. I hvilken grad er bruken av referanser i forbindelse med sitater og kilder korrekt, herunder en fullstendig og riktig ført litteraturliste?

Nyttig for SOS100

Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Tilrådd referansestil er "APA 6th edition".

Litteratur ut over pensum finn du gjennom bibliotekkatalogen på nettet. UBs katalog ligg i søkemotoren  

 • Oria.noSidan denne katalogen inneheld i storleiksorden 3,7 milliardar dokument er det naudsynt å søka presist for ikkje å få for lange trefflister. Best brukt til å finna bøker artiklar ved å søka på fullstendig tittel. Men dersom du søker på norsk vil du relativt enkelt finna det som er skrive om emnet på norsk. 

 

 • Emnesøking på UBs bøker er enklare å få til på bøkene sin oppstillingssignaturar i "UBB Emneregister". Søk her gjev også treff på dei elektroniske bøkene i katalogen. 
 • Google Scholar er betre enn oria.no for å finna norsk nettdokument som forskingsrapportar, doktoravhandlingar og masteoppgåver.

 

Leksikon og handbøker

     Viktigaste ressurs som ikkje er direkte på pensumlista er Sosiologisk leksikon (Oppstilling 301.03 Sos). Digitalisert versjon av 1997       utgåva finn du her. Leksikonet er også nyttig fordi det har ei enkelsk-norsk sosiologisk ordliste.

     Ålmennleksikon du har tilgjenge til på nettet er:

    Fagleksikon du kan søka i hvis nerden i deg tek overhand er: 

For avisartikler:

     Atekst - Norges mest omfattende mediearkiv (norske og svenske aviser)

 

Og for å følge med hjemme:
     PressDisplay - Lokale, nasjonale og internasjonale aviser

Nyttig for SOS202

Å skrive bacheloroppgave er et "prosjekt". Du kan ha nytte av å se på prosjektplanleggingsverktøyet Sage Research Methods Project Planner. Det er ikke så avskrekkende som det ser ut ved første blikk og kapittelet om metode er definitivt nyttig for å sette seg inn i hva de ulike samfunnsvitenskapelige metodene faktisk er. 

Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Tilrådd referansestil er "APA 6th ed."

Til bacheloroppgåva vil du trenge litteratur ut over pensumbøkene dine. Denne finn du i bibliotekkatalogen på nettet. Skriv du på norsk om norske fohold er mengden litteratur (artikler og bøker) som er tilgjengelig overkommelig. Tilgjengelig søkemotorer er:

Google Scholar er betre enn oria.no for å finne norske nettdokument (masteroppgaver, rapporter etc.).

Litteratursøking begynner med å finne ut hva det fenomenet du ønsker å studere heter. Altså, hvilke sosiologiske faguttrykk, norske og engelske, som brukes om det. Kilder til dette er lærebøker, og mer spesialisert, fagleksikon som:

Neste trinn er val av metode. Også her er pensumbøkene frå MET102 nyttige - og i mange tilfelle treng du ikkje meir.
På UBBSV er metodebøkene oppstilt slik:

 • 300.72    Bøker om forsking. Evalueringsforsking.
 • 300.721  Generelle metodebøker.
 • 300.722  Kvalitativ og historisk metode. Case-studiar.
 • 300.723  Kvantitativ og samanliknane metode.
 • 300.724  Eksperimentelle metodar
 • 300.727  Statistisk metode. (R, SPSS, STATA)

Metodelitteratur på nett finn du i Sage Research Methods Online

"Sosiologibøker" finn du på hylla på emnekode 301 -307. Du finn alle bøker om eitt emne ved å søka i"UBB Emneregister" 

Tidsskriftartiklar finn du i katalogen, men norske artiklar er lettast å finna i Idunn.

Avisartiklar finn du i Atekst - Norges mest omfattende mediearkiv (norske og svenske aviser)

Internasjonale tidsskriftartiklar finn du enklast i databasen ProQuest Samfunnsvitskap som artikkeldatabasar, aviser og e-bøker.  

Ei viktig kjelde til forskingsinformasjon er dei ulike norske forskingsinstitutta.
 

Masteroppgåveskriving

Ei masteroppgåve er eit vitskapelig projekt.  Prosjektplanleggingsverktøyet Sage Research Methods Project Planner er viktigaste reidskapen biblioteket tilbyd som hjelp i arbeidet ditt. Det er ei kokebok i korleis skriva oppgåve frå du bert nyfiken på eit tema til du publiserer resultata. Spesielt viktig er kapittelet om forskingsmetode. 

Nettsida Søk og Skriv er framleis eit godt verktøy for oppgåveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Tilrådd referansestil er "APA 6th ed."

Dersom du er interessert i kurs i referansehandteringssystemet EndNote kontakt på ubbsv@uib.no. Endå betre er at du ber studiekonsulent/emneansvarlig om å avtala kurs med biblioteket.

Til masteroppgåva treng du både litteratur og kjelder. Begge typar materiale finn du best ved hjelp av våre to tilrådde søkemotorar: 

Skriv du på norsk om norske tilhøve kan du gleda deg over at norsk er eit lite språk, Google Scholar er betre enn oria.no for å finne norske nettdokument (masteroppgaver, rapporter etc.) fordi den indekserer (leitar i) fleire kjelder på nettet er oria.no, som berre er utfyllande på trykte dokument. 

Litteratursøking begynner med å finne ut hva det fenomenet du ønsker å studere heter. Altså, hvilke sosiologiske faguttrykk, norske og engelske, som brukes om det. Kilder til dette er lærebøker, og mer spesialisert, fagleksikon som:

Neste trinn er val av metode. Også her er pensumbøkene frå MET102 nyttige - og i mange tilfelle treng du ikkje meir.
På UBBSV er metodebøkene oppstilt slik:

 • 300.72    Bøker om forsking. Evalueringsforsking.
 • 300.721  Generelle metodebøker.
 • 300.722  Kvalitativ og historisk metode. Case-studiar.
 • 300.723  Kvantitativ og samanliknane metode.
 • 300.724  Eksperimentelle metodar
 • 300.727  Statistisk metode. (R, SPSS, STATA)

Metodelitteratur på nett finn du i Sage Research Methods Online

"Sosiologibøker" finn du på hylla på emnekode 301 -307. Du finn alle bøker om eitt emne ved å søka i"UBB Emneregister" 

Tidsskriftartiklar finn du i katalogen, men norske artiklar er lettast å finna i Idunn.

Avisartiklar finn du i Atekst - Norges mest omfattende mediearkiv (norske og svenske aviser)

Internasjonale tidsskriftartiklar finn du enklast i databasen ProQuest Samfunnsvitskap som inneheld artiklarartikkeldatabasar, internasjonale doktoahandlingar, aviser og e-bøker.

Bøker  

Den trykte litteraturen utgjer i dag berre ein brøkdel av samlinga til UBBSV - men til gjengjeld kan henda den viktigaste delen, sentrale monografiar, dei faglege klassikararne og pensumbøkene.

Dersom du vil ha trykt bok i standen for elektronisk, sei frå når du bestiller. Det vil ta litt lenger tid.

Du finn alle bøker om eitt emne ved å søka i "UBB Emneregister" 

Men det lettaste er å gå rett på hylla, der  "sosiologiske emne" står på hylla fra 300. til 307. Men sidan bøkene står oppstilt etter emne, ikkje etter fag, finst det relevant litteratur i dei fleste hovudklassane. Tabellen nedanfor viser kor du bør leita. Bøker om terrorisme står faktisk på tra ulike hyller, alt etter kva aspekt ved fenomenet dei handlar om.

 Elektroniske bøker

Artiklar

Det er neppe meir enn ein prosent av det du finn i katalogen oria.no som er relevant for nokon samfunnsvitskap. Artikkelsøking er difor ein risikosport i eit "oppdagingsvertøy" som oria.no. Men søker du på norsk etter norske artiklar er det sannsynleg at du finn det du leitar etter - dersom det er skrive noko om det på. Noko som slett ikkje er sikkert. Kjelder til søking etter norske ariklar er:
 

Den beste internasjonale artikkelindeksen for samfunnsvitskap er fagbasen

Den mest omfattande artikkelindeksen er

Sidan denne basen omfattar alle og har svært ujamne søkedata, krev eit vellukka søk  meir tid enn i IBSS. 

Slår alt anna feil, bruk Google Scholar.