Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Meld HMS-avvik

Ved å melde fra om HMS-avvik bidrar du til å gjøre arbeidsmiljøet vårt tryggere.

Hovedinnhold

Hva er et HMS-avvik?

HMS-avvik er uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, materiell og miljø.

Større skader på bygg og materiell og systemsvikt skal meldes som HMS-avvik.
Merk at bygningsdrift skal som før, meldes som behovsmelding i Lydia.

Hvordan melde avvik?

Skjema for å melde HMS-avvik
Skjema for å melde bygningsdrift Lydia

Hva kan meldes hvor?

HMS-avviksystemetLydia
 • Branntilløp, brann og eksplosjon
 • Belysning, knuste stikkontaker og annen elektro
 • Innbrudd, tyveri, ran og uvedkommende i/ved bygg
 • Varme og ventilasjon
 • Materiell skade og bygningsmessige forhold
 • Dører og vinduer
 • Personskade
 • Renhold og avfall
 • Vold og trusler fra tredjepart (kun ansatte kan melde)
 • Kraner og toaletter som lekker
 • Skadelig utslipp til miljø
 • Utvendig: tagging, løse heller, hull i asfalt, trapper
 • Feilhåndtering av kjemikalier/gass, biologiske faktorer og strålekilder
 • Transport og materiell
 • Brudd på HMS-lovgivning og HMS-retningslinjer/-prosedyrer
 
  

 

Hvem følger opp?

HMS-avvik skal følges opp i linjen.
Det er din leder eller leders representant som er mottaker av melding og ansvarlig for at saken blir behandlet, iverksetting av tiltak og avslutte saken.
Verneombudet ditt, hovedverneombudet ved UM og seksjon for HMS og beredskap mottar kopi av meldingen.

Behovsmeldinger i Lydia følges opp av Eiendomsavdelingen.