Home
Faculty of Law

PhD theses in Law

Overview of all doctoral degrees in law at the University of Bergen.

Main content

2004

Thomas Eeg (dr.juris): Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse

Synne Sæther Mæhle (dr.juris): Grenser for rettsanvendelsesskjønn - om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern

Filip Truyen (dr.juris): Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper

2003

Bjarne Andreas Meidell (dr.juris): International contracts and currency exchange rate fluctuations - A study in the anational legal approach to interantional contracts

Morten Kinander (dr.juris): The view from within. An analysis and critique of legal realism and descriptive jurisprudence.

2002

Asbjørn Strandbakken (dr.juris): Uskyldspresumsjonen: "In dubio pro reo".

2001

Bjarte Askeland (dr.juris): Erstatningsrettslig identifikasjon

Torstein Frantzen (dr.juris): Arveoppgjør ved internasjonale ekteskap: studier i norsk internasjonal privatrett med særlig vekt på gjenlevende ektefelles rettsstilling.

Tore Lunde (dr.juris): God forretningsskikk næringsdrivande imellom

1999

Arnfinn Bårdsen (dr.juris): Krenkelser og klager: vilkårene for realitetsbehandling av private klager ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Terje Einarsen (dr.juris): Retten til vern som flyktning: med hovedvekt på FNs flyktningbegrep: de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett. 

Berte-Elen Reinertsen Konow (dr.juris): Løsørepant over landegrenser

1998

Henriette Sindig Aasen (dr.juris): Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling: om selvbestemmelsesrettens grunnlag, innhold og rekkevidde.

1995

David Roland Doublet (dr.juris): Rett, vitenskap og fornuft: et systemteoretisk perspektiv på den rettslige argumentasjons verdimessige forutsetninger.

Alice Kjellevold (dr.juris): Sosialhjelp på vilkår: om bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser.

Rune Sæbø (dr.juris): Innsidehandel med verdipapir

1994

Johan Giertsen (dr.juris): Generasjonsskifte: kontrakts- og arverettspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving.

Jørgen Aall (dr.juris): Rettergang og menneskerettigheter: den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess.

Erling Johannes Husabø (dr.juris): Rett til sjølvvalt livsavslutning?

Ørnulf Rasmussen (dr.juris): Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet

1991

Gudrun Holgersen (dr.juris): Tilbake til arbeid?: folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår.

1990

Ernst Nordtveit (dr.juris): Oppdragssamarbeid: joint ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd, forsking og utvikling.

1988

Hanne Sophie Greve (dr.juris): Kampuchean refugees "between the tiger and the crocodile": international law and the overall scope of one refugee situation.

1986

Arne Fanebust (dr.juris): Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om "saklig grunn", forhandlings- og søksmålsordningen, sanksjonssystemet.

Kåre Lilleholt (dr.juris): Personskifte i husleigeforhold

Magnus Matningsdal (dr. juris): Inndragning

1984

Henry John Mæland (dr.juris): Æreskrenkelser

1983

Kristian Huser (dr.juris): Avtaletolking: en innføring i avtaletolkingslærens alminnelige del. 

1979

Jan Fridthjof Bernt (dr.juris): Avtale og offentlig myndighetsutøving: avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter - kompetansespørsmål og rettsvirkninger.

1975

Mons Sandnes Nygard (dr.juris): Eigedomsavhending i norsk rettshistorie

1974

Nils Nygaard (dr.juris): Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis

1973

Sverre Tønnesen (dr.juris): Retten til jorden i Finnmark: rettsreglene om den såkalte "Statens umatrikulerte grunn": en undersøkelse med særlig sikt på samenes rettigheter.