Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sampol290: Praksisbedrift

Kystrederiene

Kystrederiene er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 100 rederier med 284 fartøy. Kystrederienes medlemmer representerer ulike sektorer innen nærskipsfarten; bulk, stykkgods, havbruk, tankfartøy, spesialfartøy og brønnbåter.

Main content

Nærskipsfarten representerer både tradisjoner og høgteknologiske nyvinninger, og er den beste transportløsningen for miljøet. Kystrederienes visjon er at nærskipsfarten skal være en foretrukket transportør fordi den er lønnsom, miljømessig bærekraftig og tilbyr attraktive arbeidsplasser. Dette rimer veldig godt med de politiske strømningene som er for tiden med utslippsreduksjon av klimagasser med å overføre mer transport fra landeveien til sjøveien.

Det er til sammen 8 personer som holder til i Kystrederienes kontorlokaler ved Nykirkeallmenningen på Nordnes.

Arbeidsoppgavene for en praksisstudent vil være knyttet til den daglige driften av organisasjonen. Det gjelder alt fra kommunikasjon, informasjon, høringer, møter med myndighetsorgan og samarbeidspartnere, tariffavtaler, lobby, prosjektdeltakelse m.m.

Mulige temaer og problemstillinger til en praksisoppgave kan være:

  • Havbruksnæringen opplever sterk vekst: hvilke muligheter og utfordringer knytter seg til det?
  • Det er et ønske om å flytte mer transport over fra land til sjø: hvordan få dette til?
  • Havnestrukturen trenger fornying: hva er den optimale organiseringen av havnene?

Les mer på Kystrederienes hjemmeside.