Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kvalitetssikringssystem

Kvalitetssikringssystem

Main content

 

Kvalitetssikringssystemet ved Odontologisk universitetsklinikk består av 3 deler:

1. Felles kvalitetshåndbok for Odontologisk universitetsklinikk

2. Klinikkhåndbøker for hver fagseksjon ved Odontologisk universitetsklinikk: 

3. Skjema- og rutinesamlinger. Hver fakseksjon har skjema- og rutinesamlinger lagret internt.

Kvalifiseringsprogrammet og Spesialistutdanningsklinikken har også sine egne klinikkhåndbøker med tilhørende skjema- og rutinesamlinger.

Et skriftlig system for internkontroll og kvalitetssikring er pålagt opplæringsklinikkene gjennom helsetilsynsloven § 3 samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 2. Klinikkene må ha et styringssystem som beskriver hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen

De enkelte delene av kvalitets- og styringssystemet skal oppdateres i henhold til årshjulet. Instituttleder, klinikkleder og seksjonslederne er ansvarlige i denne prosessen, og de kan delegere oppgaver til andre ansatte etter hva som er hensiktsmessig. Som en del av årshjulet inngår også en årlig klinikkmelding, der instituttet rapporter til fakultetet om virksomheten foregående år, etter de rapporteringskrav som fakultetet til enhver tid setter.