Home
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Oppstart for kapasitetsløftet ImpactWind Sørvest

I april 2022 gikk startskuddet for prosjektet ImpactWind Sørvest. Prosjektet skal muliggjøre raskere utbygging av havvind gjennom et tverrfaglig kapasitetsløft for effektive søknadsprosesser.

havvindpark
Photo:
Colourbox

Main content

Prosjektet ImpactWind Sørvest, som ledes av NORCE, går over seks år og er finansiert av Forskningsrådet. Bergen Offshore Wind Centre (BOW) bidrar inn med forsknings- og utdanningskompetanse, særlig innen fagfeltene juss og meteorologi.

Havvind reiser tverrfaglige problemstillinger

I søknadsprosessen er det definert konkrete kompetansegap som må fylles for å oppnå prosjektets mål om å muliggjøre raskere utbygging av havvind på norsk sokkel. 

Noen av kompetansegapene som prosjektet skal studere er klimaeffekter på vindressursene, mikroklima mellom vindparker og eierskap til vindressurser. Her kreves kunnskap innen både juss og meteorologi. 

-    Havvindparker har gjerne en prosjektert levetid på 20 – 30 år. For å få til gode estimater på  energiproduksjonen holder det ikke å se på en vanlig kartlegging av vindressurser som gjerne er begrenset til ett år, sier Joachim Reuder, professor ved Geofysisk institutt og BOW.

-    Vi må også se på vinddata tilbake i tid, samt bruke klimamodeller, for å forstå effekten av variasjon i vinden og dermed forventet energiproduksjon og ikke minst variasjonen i denne over lengre tid. 

Med store utbygginger melder det seg også en annen utfordring: Når flere vindparker oppføres i samme område påvirker de hverandre og de påvirker også miljøet rundt. For å forstå disse effektene kreves avanserte numeriske modeller sammen med målinger av vind i felt. Samtidig reiser disse effektene interessante juridiske problemstillinger.

-    Rettslige tvister for eksempel knyttet til kompensasjon for tapt produksjon eller investeringsmulighet kan oppstå når flere utbyggere ønsker å bygge i samme område. Vi vil studere hvordan et juridisk rammeverk kan hjelpe til å minimere konflikter og rettstvister som følge av at vindparkene påvirker hverandre og miljøet rundt, sier førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og BOW Ignacio Herrera Anchustegui.

Må se på hele prosessen

Et annet kompetansegap som er identifisert handler om sirkularitet og livssyklusanalyse i konsesjonene. For at klimaregnskapet for en vindpark skal bli best mulig må man se hele prosessen fra design av vindparken, gjennom konstruksjon og drift og helt til nedstenging i sammenheng. Allerede i designfasen bør man ha en plan for hva som skal skje med parken når levetiden er over. Her vil ImpactWind se på jussens rolle i å fremme sirkularitet og bærekraft.  

-    Vi vil se på hvordan "hard law", "soft law", altså krav og forventninger, kan brukes for å fremme bærekraft og sirkularitet, sier Herrera Anchustegui.

Utdanning er avgjørende for å lykkes med havvind

ImpactWind har også stort fokus på utdanning. I første del av prosjektet vil man sette søkelys på etter- og videreutdanning for industrien før man senere i prosjektperioden vil se på delemner for høyere utdanning innen havvind. Det tas sikte på å opprette en plattform for nettverksbygging mellom havvindindustri og studenter ved de tre universitetene Universitet i Bergen, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Det vil også bli opprettet en egen ImpactWind masterdatabase.

-    Vi vet at havvindbransjen vil få et behov for nye hender og hoder i årene som kommer om vi skal lykkes med utbygging i større skala. Nettverksbygging mellom industri og studenter er derfor attraktivt for begge parter. Det gir studentene mulighet til å komme i kontakt med mulige arbeidsgivere og arbeidsgiverne en sjanse til å bli kjent med studentene, sier Finn Gunnar Nielsen, direktør for BOW og professor ved Geofysisk institutt.