Home
Department of Natural History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

DNA Lab

DNA Lab eies og driftes felles av Universitetsmuseet (UM) og Institutt for Biovitenskap (BIO).

DNA lab
Photo:
UiB

Main content

Det er et laboratorium der molekylære metoder - det vil si metoder for å utvinne genetiske data - blir brukt i forskning på biologisk mangfold (biodiversitet). Alle typer forskningsprosjekt som har bruk for data fra direkte sekvensering og/eller fragmentprofiler fra DNA, RNA eller cDNA-biblioteker kan utføres på DNA Lab.

DNA
Molekylære data i form av DNA-sekvenser eller -fragmenter fra organismene som studeres brukes for å belyse ulike problemstillinger innen biodiversitetsforskning; inkludert systematikk, slektskapsanalyser, utviklingshistorie og evolusjon. Noen eksempler på spørsmål er: Hvordan ser utviklingshistorien til denne arten og dens slektninger ut? Hvilke arter finnes gruppen og hvordan er de i slekt med hverandre? Hvor mange av artene har vi i Norge?

Svarene på spørsmål som disse hjelper oss også å finne ut om organismenes biologi, økologi, og bevaringsbiologi. Genetiske data kan også fortelle oss om genflyt mellom populasjoner og benyttes til å beregne variasjon i populasjonsstørrelser tilbake i tid, estimere tidsperioder for når arter ble dannet, og sannsynliggjøre at slike hendelser kan være resultat av bestemte, store miljømessige skifter i jordens historie.

Biologisk materiale som det forskes på er ikke bare innsamlinger fra ekskursjoner og tokt i dag. Eldre materiale fra UM sine samlinger brukes også alt mer for molekylære analyser.

RNA
RNA som koder for proteiner brukes for å studere funksjonell diversitet av mikroorganismer ved varme kilder i dyphavet.

Instrumentpark
PCR-maskiner
Pippin Prep
Next Generation Sequencing: IonTorrent IonPGM (2014) og Illumina Miniseq (2022)