Home
Department of Physics and Technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tverrfaglig aktivitet - Medisinsk fysikk

Medisinsk fysikk og teknologi

Medisinsk fysikk og teknologi er ein tverrfagleg og interdisiplinær aktivitet ved IFT. Grunnleggjande fysikkunnskap er sentralt for å utnytte potensialet tilgjengeleg i moderne medisinsk teknologi - eit felt i enorm utvikling internasjonalt. I tillegg til utvikling av nytt medisinsk utstyr og ny teknologi bidreg fysikarar også i utviklinga av nye fysiske, matematiske og statistiske modeller som kan bidra til ny innsikt og framsteg i behandling og diagnostikk.

Oppsett for måling av nøytrondose frå fotonterapi ved Haukeland Universitetssjukehus
Oppsett for måling av nøytrondose frå fotonterapi ved Haukeland Universitetssjukehus.
Photo:
Kristian Smeland Ytre-Hauge

Main content

Ved institutt for fysikk og teknologi er det no mogleg å ta masterutdanning innan medisinsk fysikk og teknologi, og det er mogleg å halde fram med doktorgrad og postdoktor i feltet. Tematisk kan masteroppgåvene delast i to undergrupper; diagnostikk og stråleterapi. Alle oppgåver er i utgangspunktet knytt opp mot aktive, tverrfaglige forskingsmiljø ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus. Seksjon for medisinsk fysikk på Haukeland er ein viktig samarbeidspartnar med ekspertise innan stråleterapi, PET-avbilding, røntgen, hypertermi, strålekniv, strålevern samt databehandling.

 

Stråleterapi

Forsking innan stråleterapi er eit fagfelt som har aukande aktivitet ved IFT. Eit senter for partikkelterapi, strålebehandling med proton eller tyngre ion, er under planlegging ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. I samband med dette har vi ved IFT spesielt fokus på forsking på tema knytt til partikkelterapi. Aktivitetar per i dag inkluderer dosemålingar relatert til biologisk effekt av stråling (mikrodosimetri) og måling av nøytrondose. Dose frå nøytron er ein uønskt bi-effekt i stråleterapi.

Andre prosjekt har som mål å bidra til utvikling av nye metodar for verifikasjon av stråledose til pasientar. Dette inkluderer studiar av teknikkar som prompt gamma deteksjon og proton CT. Både eksperimentelle målingar og  modellerings- og simuleringsverkty blir nytta i prosjekta. Monte Carlo simuleringar blir nytta til å studere ulike aspekt ved behandlinga, men også til å studere strålelinjer, og behandlingsrom med tanke på mellom anna strålevern og produksjon av sekundærstråling i samband med pasientbehandling. Prosjekta innan stråleterapi blir gjennomført i nært samarbeid med seksjon for medisinsk fysikk og PET-senteret ved Haukeland universitetssjukehus.

Kontaktpersonar stråleterapi: Kristian Smeland Ytre-Hauge, Camilla Stokkevåg, Dieter Röhrich.

Avbilding og diagnostikk

Innan diagnostikk vil tema strekke seg frå utvikling av basal detektorteknologi til etablering og optimering av nye opptaksteknikkar på det tilgjengelige avbildingsutstyret brukt klinisk. Dataanalyse og modellering vil naturleg vere ein del av oppgåver i dette feltet. Oppgåvene vil være forankra i ein eller fleire av dei aktive forskingsgruppene i feltet, til dømes innan optisk avbilding, ultralydavbilding eller tomografisk avbilding (PET, MRI eller CT). Eksempel på masterprosjekt:

·         “Diffusion tensor imaging of axonal loss in an experimental model for multiple sclerosis”, Vanja Flatberg (ongoing)

·         “Performance evaluation of a small animal PET/CT system”, Tordis Dahle, IFT, 2014

·         “Utvikling av testrigg for ultralyd volum og stainmålinger i hjerta”, Grethe Dypdahl, IFT, 2011

·         “Characterization of Scintillation Crystals for Positron Emission Tomography”, Jostein Sæterstøl, IFT 2010

·         “System for tracking head position and rotation during Magnetic Resonance Imaging”, Njål Brekke, IFT  2008

 

Kontaktperson diagnostikk: Renate Gruner (Renate@fMRI.no)