Home
Research group for Legal Culture

Master thesis about Legal Culture

The research group for legal culture welcomes master students who want to write their master thesis on legal culture. On this page you will find inspiration concerning your master thesis.

Juridisk fakultet
Photo:
Eivind Senneset

Main content

All students - whether they are just curious, are still considerating or in the start phase of their master's thesis - are strongly encouraged to contact the research group members, to discuss ideas and issues related to the master's thesis. The research group is always available for questions.

Potential supervisors 

Several of our members supervise master students writing their master thesis on legal culture or comparative law

Sören Koch supervises master students writing in the areas of comparative law, legal history, natural law, contract law history (especially subjects related to the early modern era, the modern era and the postmodern era), German and Norwegian legal philosophy, legal method, and a combination of comparative, historial and methodological questions. 

Siri Elisabeth Bernssen supervises students writing in the area of criminal law history and studies on tingbøker.

Marius Mikkel Kjølstad supervises students writing in the areas of modern legal history, with focus on questions relating to public law. Possible subjects may be related to the Constitution, democracy, the rule of law, human rights and legal method.

Eirik Holmøyvik has expert knowledge about state law, international human rights and legal history.

Axel Hjo can supervise students in regards to democracy and the rule of law, comparative law, legal history and legal sources.

Brage Thunestvedt Hatløy is particularly interested in medieval history, legal culture and legal history.

Aurora Laugerud works in particular with the history of criminal law.

Tidligere masteroppgaver

Den eldre Gulatingslova i komparativ kontekst - Eit materielt og rettskulturelt blikk på den eldre Gulatingslova i lys av irsk mellomalderrett og Frostatingslova.

Skam, skuld og straff: Ei rettsleg analyse av barndrapssakene på bygdetinget i Hordaland 1642-1799.

På Liv og død. Strider det norske forbudet mot eutanasi mot retten til privatautonomi i EMK art. 8, eller må forbudet anses som en konkretisering av retten til liv i henhold til EMK art. 2.

Den historiske utviklingen til beviskravet i sivile saker — i lys av kritisk rettspositivisme.

Domstolenes uavhengighet - en komparativ studie av domstolenes uavhengighet i Norge og England i lys av EMK artikkel 6 nr.1.

Offentligvennlig votering i Norges Høyesterett. En analyse av Høyesterett og dens dommere i perioden 1997-2015.

Barnedrap i Norge på 1800 tallet i lys av straffelovgivningen og Høyesterettspraksis. Barnedrap i Norge fra 1800 til 1900 tallet, studert gjennom betydningen av straffehjemlenes utforming og Høyesteretts tolkning for reduksjonen av barnefødsel i dølgsmaal fra 1842 til 1902.

Fastsetting av fallvederlag under endra samfunnsforhold og rettslege rammevilkår. Ein studie av utviklinga i rettspraksis for hypotetisk pårekneleg utnytting.

Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring: Når barnet ikke skal leveres tilbake - En komparativ oppgave om Norge, USA, England og Wales.

En komparativ analyse av arbeidsmiljøloven kapittel 2 A og Direktiv (EU) 2019/1937.

Grensen mellom legitime handlinger og rettsstridige bestikkelser -en komparativ analyse av norsk og amerikansk korrupsjonslovgivning.

En komparativ analyse av endringssystemer, særlig om NTK 07, NS 8405 2. utgave og FIDIC Silver Book.