Hjem
Enhet for læring
Meritteringsordning

Meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet

I desember 2019 opprettet Det medisinske fakultet en meritteringsordning for fremragende undervisere. Fra og med høsten 2020 kan man søke om tittelen "merittert underviser" ved fakultetet.

Hovedinnhold

Merittert status skal tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Under finner du mer informasjon om ordningen.

Hvem kan søke?

Vitenskapelig ansatte i alle stillingskategorier med undervisningsforpliktelse gis anledning til å søke, med unntak av stipendiater, post.doc og spesialistkandidater. Det er kun enkeltpersoner som kan søke om merittert status.

Man må ha vært ansatt i en undervisningsstilling i minst fem år samt kunne dokumentere pedagogisk basiskompetanse for å bli vurdert.

Hva innebærer merittert status?

Meritterte undervisere gis en permanent lønnsøkning på 50.000 kr. i året (beregnet med utgangspunkt i 100 % stilling). Status som merittert underviser tildeles permanent, det vil si både når det gjelder status som merittert underviser, lønnsøkning og medlemskap i det pedagogiske akademiet som de meritterte underviserne vil utgjøre.

Tittelen den meritterte oppnår er "merittert underviser". 

Krav til søknaden

Søkere må dokumentere sin pedagogiske kompetanse gjennom en pedagogisk mappe som skal bestå av:

  • et søknadsbrev på maks 10 sider
  • en pedagogisk CV
  • relevante vedlegg som dokumenterer søkerens pedagogiske kompetansenivå, inkludert dokumentasjon på oppnådd utdanningsfaglig kompetanse

Søknaden som helhet skal, gjennom refleksjon og objektiv dokumentasjon, vise hvordan du innfrir fire hovedkriterier (under). Alle fire kriterier må være innfridd. Her finner du utfyllende krav til søknaden. Det er viktig at du som tenker å søke leser dette dokumentet godt. Kravene er justert og spesifisert etter første utlysning i 2020.

Søknaden sendes på e-post til post@uib.no og merkes «Søknad om status som merittert underviser ved Det medisinske fakultet».

1. Fokus på studentenes læring

• Søkeren har tydelig fokus på studentenes læring i all sin pedagogiske virksomhet.

• Søkeren har et bevisst forhold til sammenhengen mellom undervisningsform, læringsutbytte, vurderingsform, og typer av læring.

• Det er en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger om undervisning og læring, og søkerens pedagogiske virksomhet.

• Søkeren har gode relasjoner til studentene, og etterspør og reagerer konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.

2. Klar kompetanseutvikling over tid

• Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å videreutvikle sin pedagogiske virksomhet og undervisningens form og innhold for å støtte opp under studentenes læring.

• Søkeren har idéer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen undervisningskompetanse og praksis i fremtiden.

3. En forskende tilnærming

• Søkeren har en vitenskapelig tilnærming til sin egen pedagogiske virksomhet ved at han/hun planlegger, kartlegger, evaluerer og modifiserer sin pedagogiske virksomhet med henblikk på hvordan en best støtter opp under studentenes læring.

• Søkeren reflekterer over sin egen pedagogiske virksomhet og rolle i lys av oppdatert og relevant forskning på læring og undervisning.

• Søkeren driver forskningsbasert utdanning, både ved at det faglige innholdet er basert på oppdatert og aktuell forskning i faget, at studentene tar i bruk elementer fra forskningsprosessen i sitt læringsarbeid, og at godt dokumenterte prinsipper og metoder for læring tas i bruk i planleggingen av utdanningstiltak.

4. En kollegial holdning og praksis

• Søkeren initierer ulike tiltak for å styrke utdanningskvaliteten i eget og andres arbeid.

• Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.

• Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet

Kriteriene er basert på et rammeverk som omtales som The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Boyer (1990), som introduserte begrepet, argumenterer for at undervisere bør ha en forskende tilnærming til sitt pedagogiske arbeid. Det innebærer blant annet at man ser på utdanning som et kollektivt anliggende og at forskning om hvordan læring skjer legges til grunn når man utformer utdanningstilbud. Du kan lese mer om SoTL her: https://www.uib.no/pedagogiskakademi/133568/hva-er-scholarship-teaching 

Vurdering

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komité nedsatt av fakultetet. Fakultetsstyret vedtar hvem som innstilles for merittert status.

Kommende søknadsfrister

Ordningen ble lyset ut årlig i 2020, 2021 og 2022. Fra og med 2024 utlyses ordningen annethvert år. Det vil bli sendt ut utlysningsbrev til institutter og programutvalg i forkant av hver søknadsperiode.

Meritterte undervisere ved MED

2022

2021

2020

  • Lone HolstFørsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Silje Mæland, Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Bente Elisabeth Moen, Professor, Direktør ved Senter for internasjonal helse og Globale samfunnsutfordinger
  • Inger Lise Teig, Førsteamanuensis, Forskningsleder HELTER, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Edvin Schei, Professor, Fagområde for allmennmedisin og Enhet for læring (EFL), Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Thomas Mildestvedt, Professor, Fagområdeleder allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Her kan du lese styresaken om oppretting av ordningen, samt Enhet for læring sin utredning av mulig meritteringsordning ved MED.

Spørsmål?
Spørsmål til meritteringsordningen kan sendes til utdanning.med@uib.no.