Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagressurser

Geofag

Litteratur og informasjonsressurser innen geologi og geofysikk.

Hovedinnhold

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag tilbyr mange trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter, oppslagsverk og databaser innen geofag. Du finner alle type dokumenter ved å søke i den blå boksen over (Oria)

Får du mange treff, kan feltet til venstre foreslå avgrensinger. Trykte bøker fysisk tilgjengelige fra MatNat-biblioteket er merket med UBBRB. Utlånte bøker kan du reservere, eller du kan bla etter alternativ på den virtuelle hylla vår. Vil du kikke på hylla, hjelper vi deg gjerne å finne hyllene som er mest relevante for deg.

Savner du bøker i samlingene våre, kan du sende inn et forslag til innkjøp til fagreferent

Søketips

Oria (søkefeltet øverst på siden) lar deg søke i Universitetsbibliotekets samlede ressurser: bøker, tidsskrifter, oppslagsverk, musikk, filmer, m.m. Bruker du Avansert søk kan du også velge å søke i "Norske fagbibliotek" (egen fane over søkefeltet), og søke i det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge. Oria lenker også til en mengde materiale fra åpne kilder.

For å inkludere opplysninger om tidsskriftartikler UiB ikke har fulltekst-tilgang til, hak av for "Vis mer - Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" til høyre under søkefeltet når et søk er gjennomført. Disse artiklene kan bestilles.

Pålogging er en forutsetning for å reservere bøker og fornye lån på bøker, og for å bestille bøker og artikler. Studenter og ansatte ved UiB logger på som til Mitt UiB.

Her finner du veiledning til Oria med søketips, hvordan bestille og reservere bøker og fornye lån.

Hjelp til litteratursøk: 

For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.

For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bestille time for veiledning via dette skjemaet, eller sende en e-post til bibliotekets kontaktperson for geofag (se nederst på siden).

Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Når du søker i databaser/søkemotorer, er det hensiktsmessig å bruke databasens/søkemotorens egne hjelpesider om hvordan du søker i hver av dem.

Finne bøker på hyllene

Trykte bøker innen geofag som er kjøpt inn etter 2014 blir klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøkene er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon. Alle bøker i geofag har nummer som begynner på 550. Bøker om samme tema står på samme hylle. Se hyllekart. Klikk på lenkene under for å søke på en hel kategori i Oria. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Litteratur om forskjellige energikilder finner du i tillegg under 333.7-333.9 og 621. Bøker om fornybar energi har nummer som begynner med 333.79.

550 Geovitenskapelige fag

     551 Generelle hydrologi, meteorologi og geologi

 • 551.1 Jordens struktur og egenskaper
 • 551.2 Vulkaner, jordskjelv, varme kilder
 • 551.3 Eksogene prosesser og deres aktører
 • 551.4 Geomorfologi og hydrologi
 • 551.5 Meteorologi
 • 551.6 Klimatologi og vær 
 • 551.7 Historisk geologi 
 • 551.8 Strukturgeologi                          
 • 551.9 Geokjemi

     552 Petrologi (Bergarter)

 • 552.1 Magmatiske bergarter
 • 552.2 Vulkanske bergarter
 • 552.3 Dypbergarter
 • 552.4 Metamorfe bergarter
 • 552.5 Sedimentære bergarter    

     553 Økonomisk geologi

 • 553.1 Dannelse og forekomst av økonomiske avleiringer
 • 553.2 Karbonholdige råstoffer

      554 Europas geovitenskap

      555 Asias geovitenskap

      556 Afrikas geovitenskap

      557 Nord-Amerikas geovitenskap

      558 Sør-Amerikas geovitenskap

      559 Geovitenskap av Australasia, Stillehavsøyer, øyer i Atlanterhavet, arktiske øyer, Antarktis, utenomjordiske verdener

Hvordan bruke e-bøker?

E-bøker blir mer og mer vanlig. En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form, også pensumbøker. Klikk på emnekode for å få informasjon om emne og på boktitel for å komme til eboken. Alle lenker går via ORIA slik at du får tilgang også hjemmefra. I ORIA klikk på 'Vis fulltekst' for å få tilgang. Les mer her. 

Vitenskapelige artikler

En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Det er viktig å kunne søke frem slike artikler for å holde seg oppdatert på et forskningsfelt. Under finner du en oversikt over fagspesifikke databaser for geofag som inneholder vitenskapelige artikler.

Følgende lenker går via UiBs proxy, slik at du blir spurt om å logge på hvis du befinner deg utenfor universitetsnettverket.

Web of ScienceTverfaglig artikkeldatabase med siteringer. Dekker de viktigste 8500 tidsskriftene innen alle fagområder. Artikler fra 1900.

GeofacetsGeografisk søkeverktøy som tilbyr direkt nedlasting av mer enn 1,5 millioner georeferenserte kart, figurer og tabeller fra vitenskapelige artikler innen geofag. Se lenke for mer informasjon: geofacets_seminar_and_workshop_uib.pdf

GeoRefGeoRef inneholder geofaglige referanser, og dekker fagfeltene mineralogi, krystallografi, geokjemi, geologi, ingeniørfag, petrologi, oseanografi, paleontonologi, geofysikk, seismologi, hydrologi, og geomorfologi. Databasen inneholder samandrag av vitskaplige artikler, bøker, avhandlinger, rapporter og kart.

NGUs litteraturdatabaseBasen inneholder referanser til publikasjoner, kart og rapporter om norsk geologi. Basen er delt i flere delbaser: NGU-rapporter, artikler i NGU publikasjoner, bergarkivrapporter og kart, geofaglige hovedoppgaver og doktoravhandlinger fra universiteter, artikler i Norsk Geologisk Tidsskrift, annen geologisk litteratur, geologiske kart, og feltdatabøker.

Liste over alle tilgjengelige databaser og oppslagsverk innen geofag finner du her.

NB! Det er problemer med Web of Science i Internet Explorer og Edge. Bruk derfor Google Chrome eller Firefox.

Oppslagsverk

Leksika/Ordbøker: som gir ordforklaring

Oxford Dictionary of Geology and Earth Science 
Oxford Dictionary of Weather
Oxford Dictionary of Energy Science
Oxford Supplementary Dictionary of Renewable Energy and Sustainability
The Oxford Companion to Global Change
The Oxford Companion to the Earth

Encyklopedier: som gir generell og sammenfattende framstilling av emne

Springer Encyclopedia of

WolframAlpha: Wolfram|Alpha is a unique engine for computing answers and providing knowledge. It works by using its vast store of expert-level knowledge and algorithms to automatically answer questions, do analysis and generate reports.

Kart

Generelle atlaser er plassert i Deweysamlingen under UBBRB 912.

Norge

Trykte kart over Norge står delvis i Deweysamlingen og delvis i kartskapet. Spør oss gjerne hvis du vil låne et kart.

Berggrunnskart over Norge er plassert i Deweysamlingen under for eksempel UBBRB, Box, 554.81.

Geologiske kart er også elektronisk tilgjengelige fra Norges geologiske undersøkelse (NGU-kart). Basen gir en oversikt over tilgjengelig data og muligheten til å laste ned kart og data i forskjellig format. Det interaktive nettkarta dekker følgende tema:  Berggrunnskart, Kvartærgeologiske kart, Geokjemiske og geofysiske kart, Grunnvannskart, Sand- og grusressurskart, Maringeologiske kart, Kart over malm og industrimineralforekomster, Kart over naturlig radioaktivitet, Div. temakart

M711-serien med topografiske kart 1:50000 er plassert på kartrommet. Der har vi også sjøkart over Norskehavet og kysten. Kartene er fra 2006 -2012.

Topografiske kart er også tilgjengelig som elektronisk ressurs på http://www.norgeskart.no. (Vegviser til gratis kartdata) Kartene kan lastes ned med forskjellig målestokk (N2000-N50) og i flere formatter (raster og vektor), fra http://data.kartverket.no/download . Det kreves registrering, men kartene er tilgjengelig for alle. Her får man også tilgang til forskjellige informasjonskart over grenser, fylker eller relieffkart.

Polarinstituttet har også en del kart, særlig topografiske kart over Svalbard og Jan Mayen.

Havbunnskart og sjøkart over det norske kystområdet fins også under mareano.no

Andre land

Andre lands geologiske undersøkelser har ofte lignende tjenester som NGU.

Sverige

Geologiske kart: http://www.sgu.se/
Topografiske kart: http://kso2.lantmateriet.se/

Finland

Geologiske kart: http://en.gtk.fi/informationservices/map_services/

Island

Geologiske kart http://www.geothermal.is/geological-maps

Danmark

Geologiske kart: http://www.geus.dk/DK/data-maps/Sider/default.aspx
Topografiske kart: http://download.kortforsyningen.dk/ (inkl. Grønland for målestokk 1:250000)

En verdensomspennende oversikt over geologiske kart og mange lenker med informasjon finnes under portal.onegeology.org.

Nyttige ressurser for studenter og forsker

Referansehåndtering

 • EndNote: Alle studenter og ansatte ved UiB tilgang til referansehåndteringsverktøyene EndNote både på campus og hjemme fra (for windows & Mac). Bibliotek for Realfag tilbyr regelmessig kurs i EndNote.
 • Zotero: Zotero er et gratis referansehåndteringsverktøy som er særlig relevant for laveregradstudenter, for alle som jobber på UNIX maskiner eller med LaTeX. 
 • LaTeX: Universitestbiblioteket tilbyr for nå ingen undervisningsopplegg for BibTeX eller LaTeX, men biblioteket ved UiO har laget en BibLaTeX-veiledning som kan være nyttig. Ved konrete spørsmål kan du gjerne ta kontakt med oss.

Hjelp for skriveprosessen - med tips for litteratursøk, sitering skriving og publisering

 • Søk og Skriv (for studenter): På Søkogskriv.no kan du finne masse nyttig informasjon om informasjonssøk, lesing, skriving og kildebruk.
 • PhD On Track (for stipendiater): PhD on Track er en ressurs for stipendiater med mye informasjon om effektiv litteratursøk,  vitenskapelig publisering og  gode råd og tips for starten av forskerkarrieren.

Aktuelle tema biblioteket kan hjelpe med

Fagperson i geofag på biblioteket setter gjerne av tid til deg dersom du ønsker hjelp med kildemateriale.  Aktuelle tema kan være:

Referansehåndtering

- Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i en oppgave
- Hjelp med referansehåndteringsprogram (Endnote, Zotero og Mendeley)

  Søk

  - Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling
  - Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
  - Dokumentasjon av søk
  - Uttømmende og presise søk

  Publisering

  - Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
  - Publiseringsfond

  Bibliometri

  - Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
  - Kritisk refleksjon rundt målemetodene og deres bruk i evalueringsøyemed
  - Det nasjonale system for registrering, evaluering og rapportering av forskning og forskningsdokumentasjon (Cristin)