Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagside

Lingvistikk

Hovedinnhold

Her finner du et utvalg nyttige ressurser for lingvistikk. For hjelp til litteratursøk og bruk av kilder i oppgaveskriving, ta gjerne kontakt med din fagbibliotekar.

Har du spørsmål til biblioteket? Ta kontakt via UiBHjelp eller vår chat.

Universitetsbiblioteket gir tilgang til et stort utvalg fagbøker i lingvistikk, tidskriftsartikler, fagdatabaser og andre dokumenttyper. Disse finner du enklest ved å søke i Oria (søkefelt lenger opp på siden). Trefflistene inneholder både trykt og elektronisk materiale.

Du kan søke etter litteratur i Oria og Google Scholar, eller etter vitenskaplige artikler i Web of ScienceDu kan kontakte fagansvarlig på biblioteket for veiledning i informasjonssøk og oppgaveskriving.

 

Et utvalg av våre bøker innen lingvistikk:

 

Generelt

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora

Generell lingvistikk: 410-419
Språkfilosofi: 149.94
Sosiolingvistikk og pragmatikk: 306.44

Ordbok over humanistiske ordningsord  (emneord)

Referanseordbøker for lingvistikk: Oxford Reference Online

Artikler

Gjennnom bibliotekets søkeverktøy Oria vil du finne alt du har tilgang til fra UiB. De viktigste databasene for artikler er listet opp her.

Fagdatabaser - Her kan du søke i relevante databaser tilgjengelig fra UB

Idunn - nordiske tidsskrift på nett

Project MUSE - Tverrfaglig base med Humaniora tidsskrifter

JSTOR - Tidsskriftsdatabase- Mer enn 1000 tidsskrifter i fulltekst

ProQuest Dissertations - Avhandlinger og masteroppgaver

ERIC - Education Resources Information Center - database for fagpedagogikk

Håndbøker, lærebøker og studier

Language Science Press

Oxford Handbooks in Linguistics

Cambridge Handbooks in Language & Linguistics

Cambridge Textbooks in Linguistics

Cambridge Studies in Linguistics

Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics

Verdens språk og språkfamilier

Glottolog - referanseinformasjon for verdens språk, spesielt de mindre kjente språkene

Ethnologue - referansearbeid som katalogiserer alle verdens kjente levende språk

Language Landscape - kart med lenker til opptak av verdens språk

Scriptsource - "collaborative reference to the writing systems of the world"

Multitree "MultiTree is a searchable database of hypotheses on language relationships."

LL-MAP - "a digital mapping project that integrates language data and information from the physical and social sciences.

Endangered Languages - A project to support language preservation and documentation around the world

UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger

Ensyklopedier & Leksikon

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics

Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

International Encyclopedia of Linguistics

Glottopedia - "eit oppslagsverk under oppbygging med fri redigering – for lingvistar og av lingvistar"

Lexicon of Linguistics, Universiteit Utrecht

GOLD - en ontologi for deskriptiv lingvistikk

Bibliografier

MLA International Bibliography

Linguistic bibliography online (BL online)

Bibliographie linguistischer Literatur (BLL)

LingBuzz "is an openly accessible repository of scholarly papers, discussions and other documents for linguistics"

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

Ordbøker

Oxford English Dictionary (OED)Oxford Language Reference - Spesialiserte ordbøker

E-postlister og blogger

The Linguist List - "a forum where academic linguists can discuss linguistic issues and exchange linguistic information."

Andre lingvistiske e-postlister

Diversity Linguistics Comment - "a blog for discussion for descriptive linguists, language typologists and historical-comparative linguists."

Philosophy of Linguistics - en blogg "On the Nature of the Science of Language"

Language on the move - peer-reviewed sociolinguistics research site devoted to multilingualism, language learning and intercultural communication in the contexts of globalization and migration

Masteroppgaver i lingvistikk (UiB)

Godkjente masteroppgaver i lingvistikk fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive . I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver fra øvrige universiteter i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Databaser og korpus

CLARINO Bergen Centre - "A repository to search and deposit language data."

Tekstlaboratoriet - tilbyr tilgang til flere korpus og verktøy.

WALS Online - The World Atlas of Language Structures

PHOIBLE Online - database over fonologiske inventar

Surrey Morphology Group's databases

The Universals Archive

The World Loanword Database (WOLD)

The Atlas of Pidgin and Creole Language Structures (APiCS)

AfBo: A world-wide survey of affix borrowing

The Intercontinental Dictionary Series

The database of the Automated Similarity Judgment Program (ASJP) "aims to contain 40-item word lists of all the world's languages"

Tsammalex "a multilingual lexical database on plants and animals

OLAC - Open Language Archives Community

Rosetta Project - Long-term archiving of human languages

ODIN - The Online Database of Interlinear Text

Arkiv og samlinger

BORA - (Bergen Open Research Archive) - UiB

DUO - (Oslo Vitenarkiv) - UiO

NTNU Open 

Internasjonale universitetsbibliotek

Nasjonalbiblioteket i Norge

British Library - Nasjonalbiblioteket i England

Library of Congress - Nasjonalbiblioteket i USA

Bodleian library - Universitetsbiblioteket i Oxford

Cambridge University Library 

Harvard University Library

Universitetsbiblioteket i Oslo

København Universitetsbibliotek

Yale University Library

Verktøy

LAP - Language analysis portal (IFI)

Praat - open source software til behandling av fonetiske data.

Online Linguistic Database - "a software for linguistic fieldwork"

Linguistic Data Consortium's tools - verktøy til språkannotering

e-linguistics - cyberinfrastruktur til lingvistisk forskning

Best Practices in Digital Language Documentation

Akademisk skriving

Bøker om akademisk skriving

Det finnes et enormt utvalg av bøker som gir råd og tips til hvordan man enten som student eller forsker kan bedre sin akademiske skrivestil eller skriving generelt. Et enkelt søk i oria på akademisk skriving gir over treff på 400 bøker (treffliste i Oria). Disse varierer i innhold fra bøker om hvordan best sette opp rutiner for skriving i hverdagen, til bøker som eksplisitt omhandler akademisk stil og ordlegging. Det finnes gode, men noe utdaterte klassikerere, fagspesifikke og nyere, mer pedagogiske oppdaterte.

Klassikerere

Umberto Eco, How to write a thesis, MIT press, 1977, (Elektronisk tilgang fra Oria)

Akademisk språk og stilistikk

Helen Sword, Stylish academic writing, Harvard University Press, 2012 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Helen Sword, The writer's diet, Auckland University Press, 2015 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Moderne klassikerere

Helen Sword, Air and Light and Time and Space : How Successful Academics Write, Harvard University Press, 2017 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Lynn Nygaard, Writing your master's thesis : from A to Zen, SAGE Publications, 2017, (Tilgjengelig på biblioteket)

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, Fagbokforlaget, 2006 (Tilgjengelig på biblioteket)

Referansestiler

En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall. Det finnes mange ulike stiler for hvordan man henviser fra tekst til litteraturliste. Dette kan for eksempel være stiler som i teksten oppgir forfatter-årstall, fotnoter eller et nummer på referansen. Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget du studerer. Dette må du avklare med din veileder. (Hentet Nettressursen Søk og skriv.no)

De mest brukte stilene innenfor humaniora er:

The Chicago Manual of Style

MLA (Modern Language Association) - Online Writing Lab (Purdue University)

MHRA (Modern Humanities Research Association)

Søk og Skriv

Veiledning

Står du fast i biblioteksrelaterte spørsmål, kan du gjerne bestille tid til personlig veiledning (send en e-post).

Vi (i samarbeid med universitetsbibliotekets andre spesialister) svarer på spørsmål om punktene under:

 • Hjelp til oppgaveskriving
 • Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
 • Bruk av Search-builder/kommandosøk-funksjoner
 • Dokumentasjon av søk
 • Uttømmende og presise søk
 • Hvordan finne og bruke e-bøker
 • Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i et arbeid
 • EndNote
 • Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andre sitt intellektuelle arbeid
 • Publiseringsfond
 • Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
 • Siteringsmåling - metoder og bruk med evalueringssiktemål
 • Det nasjonale systemet for registrering, evaluering og rapportering av forsking og forskingsdokumentasjon