Hjem
UiB Bærekraft
KLIMANØYTRALT UIB 2030

Klimafondet

UiB har et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets miljø- og klimaavtrykk.

Hovedinnhold

Generelt om fondet

UiB har i en årrekke arbeidet målrettet med forskning og utdanning for bærekraft generelt og 2030 agendaen spesielt. I de senere årene har UiB også hatt økt oppmerksomhet om bærekraftarbeidet i egen organisasjonen. Her har klimaarbeidet, gjennom prosjektet Klimanøytralt UiB, vært et prioritert område. Universitetsstyret har vært pådriver for et høyt ambisjonsnivå i dette arbeidet. Innføring av årlig klimaregnskap gir oversikt over universitets samlede klimagassutslipp. 

I oktober 2020 vedtok universitetets styre å etablere et eget fond for å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. I 2023 vil dette fondet være på 2 millioner kroner. 

Fondets formål

Fondets formål er å finansiere tiltak som bidrar i arbeidet for et mer miljø- og klimavennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.  

Forvaltning

Klimafondet ved UiB forvaltes av styringsgruppen for Klimanøytralt UiB.

De oppnevnte medlemmene i styringsgruppen er: 

 

 • Per Arne Foshaug, avdelingsdirektør, Økonomiavdelingen
 • Camilla Brautaset, dekan, Det humanistiske fakultet 
 • Rebekka Frøystad, stipendiat, Institutt for geovitenskap, Bjerknessenteret for klimaforskning 
 • Kjartan Nesset, avdelingsdirektør, Eiendomsavdelingen 
 • Anne Line Grepne, avdelingsdirektør, Kommunikasjonsavdelingen 
 • Ingve Bergheim, Seksjonssjef, Seksjon for Arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling, HR-avdelingen
 • Studentrepresentant 1, Studentparlamentet
 • Studentrepresentant 2, Studentparlamentet 
 • Vara til studentrepresentant 1, Studentparlamentet 
 • Vara til studentrepresentant 2, Studentparlamentet 
 • Representant for UiBs Bærekraftpiloter
 • June-Vibecke Knudtsen Indrevik, universitetets hovedverneombud 

Miljøkoordinator vil fungere som gruppens sekretær.

Det åpnes for søknader til fondet en gang hvert semester.

Søknadsfrist for vårsemesteret 2024 var 17. mars. Neste søknadsfrist blir annonsert snart. 

Lenke til søknadsskjema

Hva er kravene for å søke?  

 • Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad. 

 • Søker må være registrert student eller ansatt ved UiB og tilhørighet til fakultet/avdeling skal oppgis i søknaden.  

 • Søker må sende inn søknadskjemaet over innen oppgitt søknadsfrist. Det legges opp til en søknadsfrist per semester.  

 • Både studenter og ansatte kan søke om midler til mindre eller mer omfattende tiltak begrenset oppad til 300 000 kr. Studenter og ansatte blir vurdert på lik linje med hensyn til vurderingskriterier.  

 • Det kan kun søkes til ett og samme tiltak en gang. 

Støtte gis til ulike tiltak og prosjekter innenfor følgende kategorier: 

1. Miljøvennlig transport og arrangementer   

 • Utgifter knyttet til ulike arrangementer hvor tema er klima og/eller miljø og hvor UiBs studenter eller ansatte er hovedmålgruppe.  

 • Tiltak for et mer sykkelvennlig universitet. 

 •  Tiltak som kan redusere klimagassutslipp knyttet til ansattes jobbreiser eller studenter som skal på utveksling. NB! Klimafondet kan ikke gi direkte støtte til enkeltansatte eller enkeltstudenter.  

 • Erasmusbussen og Envirodagen er eksempler på tiltak som er støttet innen denne kategorien.  

2. Tiltak for sirkulær økonomi 

 • Tiltak som bidrar til å redusere forbruk og/eller øke gjenbruk og kildesortering. 

 • Støtte til omtrekk og/eller redesign av eldre møbler fremfor nykjøp, og midler til kompostering og biokullproduksjon er eksempler innen denne kategorien.  

3. Nyskapende og innovative ideer 

 • Fondet åpner for nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer miljø- og klimavennlig universitet. Det legges derfor opp til en åpen søknadskategori for denne type søknader.  

 • Eksempler på tiltak som har mottatt støtte er et forskningsprosjekt hvor målet er å redusere UiBs energiforbruk ved å senke temperaturer i Ultra Low Temperature Freezers (ULT) fra -80 grader til -70 grader, og støtte til oppstart av et innovasjonsverksted for studenter knyttet til klima, miljø og bærekraft.

4. Grønn master

 • Grønn master er en insentivordning for masteroppgaver med fokus på klima, miljø og bærekraft. Studenter ved UiB kan søke om 10 000 kr hver som blir finansiert av UiBs klimafond. OBS. For Grønn master gjelder det andre vurderingskriterier og krav enn de som er listet opp nedenfor. Se egen side for Grønn master for mer informasjon.

Vurderingskriterier 

Søknadene vurderes i henhold til følgende kriterier:  

 • Relevans/grad av nyttighet (i forhold til kostnad)  

 • Innovasjon/nytenking 

 • Gjennomførbarhet 

Hvem/hva støttes ikke?  

 • Søknader rettet mot enkeltstudenter eller enkeltansatte.   
 • Større klimatiltak knyttet til bygg prioriteres og finansieres via Eiendomsavdelingen. I enkelte tilfeller kan det tilbys en delfinansiering f.eks. knyttet til UiBs sykkelsatsing.   
 • Klimafondet dekker normalt kun merkostnader knyttet til innkjøp som går under fakultetet/avdelingens ordinære driftskostnader. I enkelte tilfeller kan det tilbys en delfinansiering f.eks. knyttet til innkjøp av AV-utsyr.   
 • Tiltak der opplegget kan eller bør falle innenfor rammen av undervisningen ved instituttene/fakultetene.   
 • Klimafondet kan ikke støtte søkere med eget organisasjonsnummer utenfor UiB, med mindre målgruppen for tiltaket i hovedsak er UiBs studenter og/eller ansatte.   
 • Lønn/honorar til søker/ne.   

Følgende krav stilles til mottaker av tilskudd: 

 • Tilskudd gis under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i tråd med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler kontaktes via Klima2030@uib.no

 • UiB har rammeavtaler innenfor flere områder som kan komme til anvendelse blant tiltakene som gis støtte. Disse skal fortrinnsvis benyttes så langt det er mulig. Se Avtaleportalen for en oversikt over UiBs gjeldende avtaler: Avtaleportalen | Ansattsider | UiB

 • UiB er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Se UiBs anskaffelseskart for informasjon om gjeldende rutiner: Anskaffelser og innkjøp | Ansattsider | UiB 

 • Mottaker av tilskudd skal etterstrebe gjennomføring av tiltak og/eller bruk av midlene innen ett år etter tildeling. Hvis det oppstår en situasjon som gjør at gjennomføring av tiltaket ikke kan skje innen et år, skal saksbehandler kontaktes og man skal levere en delrapport.  

 • Tildelinger fra Klimafondet ved UiB er offentlig informasjon og tildelinger kan kunngjøres på UiBs nettsider.  

 • Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan styringsgruppen for Klimanøytralt UiB kreve at hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake. 

 • En kort rapport med beskrivelse av nytteverdi og regnskap som viser bruken av tilskuddet, skal sendes til klima2030@uib.no innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført. 

Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB ønsker seg enda flere søknader til små og store prosjekter fra studenter og ansatte. 

Her du få litt inspirasjon til nettopp din søknad, ved å lese om noen av dem som har fått støtte tidligere:

Tiltak støttet av Klimafondet