Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

EMBRC Norge

EMBRC Norway er blitt et fullverdig medlem av EMBRC Europa, det europeisk infrastrukturnettverket innen marinbiologisk forskning

For EMBRC Norge er tildelingen fra forskningsrådet i 2017 den kvalitetssikringen man trengte for å bli et fullverdig medlem av EMBRC Europa, et europeisk infrastrukturnettverk innen marinbiologisk forskning. Infrastrukturen vil legge til rette for forsøk med marine organismer for å studere hvordan de reagerer på endringer i det marine miljøet. Den norske noden av EMBRC er spesielt rettet inn mot studier av organismer som har betydning for fiskeri og akvakultur

"Medlemskap betyr at vi vil tilby europeiske forskere tilgang på våre fasiliteter i Norge, og at våre egne forskere får adgang til en rekke europeiske fasiliteter. Det åpner en rekke muligheter. Lille Norge og Bergen kan ikke ha spisskompetanse på alle felt. Men vi på UiB har for eksempel en unike kompetanse på lakselus. Nå kan vi ta imot forskere innen det feltet, og samtidig sende våre forskere ut i Europa til forskningsmiljøer med annen spisskompetanse" (professor Arild Folkvord, institutt for biovitenskap).

Nasjonal koordinator: UiB

Leder EMBRC Norge: Instituttleder Ørjan Totland

Partnere: Havforskningsinstituttet, NTNU, UiO, NIVA, UiT, Nofima

Denne siden oppdaters av Susanna Pakkasmaa