Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Course admission

Admission to courses with limited capacity

List of courses with limited capacity

Main content

How to register for courses with limited capacity

You apply for the courses on Studentweb after the registration opens.
Click "class registration" to save your application.

 

The deadline for spring class registration is 23:59, Wednesday 10 Januar 2024 (UTC+1).

 

Enrolment for the courses will be processed by the following monday. Please check studentweb after the results are published.

First priority will be given to students who have the course in question as a compulsory part of their study programme.

Students who have been admitted to the course will be registered for examination.

It is compulsory to attend the first lecture of the courses with limited capacity. If you don't attend, you may lose your place on the course.

 

 

 

List of courses with limited capacity Spring semester 2024

 

Emnekode

Emnenavn

BIF101

Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

BIF200

Havbruksteknologi

BIF210

Molekylærbiologiske metoder

BIF301

Praksis i havbruk

BIF310

Profesjonsutøvelse og praksis i fiskehelse

BIO001

Innføring i HMS for masterstudenter

BIO101

Organismebiologi 1

BIO103

Cellebiologi og genetikk

BIO104

Komparativ fysiologi

BIO205

Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur

BIO205A

Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk

BIO207

Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

BIO208

Miljøpåvirkning av oppdrett

BIO210

Evolusjonsbiologi

BIO212

Marin samfunnsøkologi - Organismer og habitater

BIO216

Toksikologi

BIO219

Molekylær mikrobiologi

BIO225

Marin bentisk fauna

BIO230

Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon

BIO241

Adferdsøkologi

BIO271

Fiskesykdommer - Virologi

BIO272

Fiskesykdommer - Bakterier, sopp og ikke-infeksiøse sykdommer

BIO274

Fiskesykdommer - Farmakologi

BIO299

Forskningspraksis i biologi

BIO301

Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi

BIO302

Biostatistikk II

BIO309

Marin flora

BIO316

Utvalgte emner i miljøtoksikologi

BIO318

Aktuelle geobiologiske tema

BIO324

Fiskeatferd

BIO335

Populasjongenetiske metoder

BIO339

Økosystem- og fiskerimodeller

BIO356

Bestandsovervåking og ansvarlig høsting

BIO370

Celle- og utviklingsbiologi

ENERGI255

Numeriske metoder for prosessteknologi

ENERGI351

Vitenskapelig skriving og formidling

ENERGI364

Eksperimentelle metoder i reservoarfysikk

ENERGI365

Simulering av flerfasestrømming i porøse media

FARM211

Farmasøytisk fysikalsk kjemi

FARM250

Analytisk kjemi

GEOF110

Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

GEOF211

Numerisk modellering

GEOF220

Fysisk meteorologi

GEOF232

Praktisk meteorologi og oseanografi

GEOF321

Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon

GEOF322

Feltkurs i meteorologi

GEOF336

Videregående kjemisk oseanografi

GEOF337

Fysisk oseanografi i fjorder

GEOF338

Polar oseanografi

GEOF348

Avansert klimadynamikk

GEOF351

Seminar i atmosfærisk vitenskap

GEOV102

Ekskursjoner og øvelser i geologi

GEOV104

Innføring i strukturgeologi og tektonikk

GEOV109

Innføring i geokjemi

GEOV111

Geofysiske metoder

GEOV218

Bergartsfysikk

GEOV225

Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima

GEOV231

Maringeologisk felt- og laboratoriekurs

GEOV252

Feltkurs i geologisk kartlegging

GEOV261

Bassenganalyse og tolkning av undergrunnsdata

GEOV265

Global og anvendt geofysikk

GEOV302

Dataanalyse i geovitenskap

GEOV316

Praktiske ferdigheter i fjernmåling og romlig analyse

GEOV322

Masterekskursjon i kvartærgeologi

GEOV325

Glasiologi

GEOV329

Kvartær geokronologi

GEOV331

Utvalgte emner i paleoseanografi

GEOV342

Den geokjemiske verktøykassen

GEOV344

Geobiologi og livets utvikling på jorden

GEOV345

Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet

GEOV352

Reservoargeologisk feltkurs

GEOV360

Videregående klastisk sedimentologi

GEOV375

Avansert anvendt seismisk analyse

HTEK102

Praksisutplassering i havteknologi

HTEK202

Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering

INF100

Innføring i programmering

INF221

Avansert funksjonell programmering

INF237

Algoritmeutvikling

INF249

Avansert cybersikkerhet

INF265

Dyp læring

INF273

Metaheuristikker

INF368A

Utvalgte emner i maskinlæring

INNOV201

Innovasjon ved designtenking

KJEM109

Kjemi grunnkurs

KJEM130

Organisk kjemi

KJEM210

Kjemisk termodynamikk

KJEM250

Analytisk kjemi

KJEM299

Bachelorprosjekt i kjemi

KJEM350

Kvantitativ organisk analyse

MAT643

Matematikkens historie - matematikken i nyere tid

MAT644

Algebra

MOL102

Eksperimentell molekylærbiologi I

MOL201

Molekylær cellebiologi

MOL204

Anvendt bioinformatikk

MOL217

Anvendt Bioinformatikk II

MOL222

Eksperimentell molekylærbiologi II

MOL231

Prosjektoppgave i molekylærbiologi

MOL232

Innovasjon i industriell bioteknologi

MOL270

Bioetikk

MOL310

Strukturell Molekylærbiologi

MTEK200

Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi

NANO161

Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

NANO299

Bachelorprosjekt i Nanoteknologi

PHYS111

Mekanikk 1

PHYS114

Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk

SDG214

FNs Bærekraftsmål 14: Liv i havet

SDG215

FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land