Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Course admission

Admission to courses with limited capacity

List of courses with limited capacity

Main content

How to register for courses with limited capacity

You apply for the courses on Studentweb after the registration opens.
Click "class registration" to save your application.

The deadline for spring class registration is 23:59, Wednesday 12 January 2022 (UTC+1).

Enrolment for the courses will be processed by the following monday. Please check studentweb after the results are published.

First priority will be given to students who have the course in question as a compulsory part of their study programme.

Students who have been admitted to the course will be registered for examination.

It is compulsory to attend the first lecture of the courses with limited capacity. If you don't attend, you may lose your place on the course.

 

List of courses with limited capacity spring semester 2022

Emnekode/Course Code

Course name (Norwegian)

BIF101

Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

BIF200

Havbruksteknologi

BIF210

Molekylærbiologiske metoder

BIF301

Praksis i havbruk

BIF310

Profesjonsutøvelse og praksis i fiskehelse

BIO101

Organismebiologi 1

BIO103

Cellebiologi og genetikk

BIO104

Komparativ fysiologi

BIO205

Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur

BIO205A

Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk

BIO207

Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

BIO208

Miljøpåvirkning av oppdrett

BIO210

Evolusjonsbiologi

BIO212

Marin samfunnsøkologi - Organismer og habitater

BIO216

Toksikologi

BIO219

Mikrobiell fysiologi og taksonomi

BIO241

Adferdsøkologi

BIO271

Fiskesykdommer - Virologi

BIO272

Fiskesykdommer - Bakterier, sopp og ikke-infeksiøse sykdommer

BIO274

Fiskesykdommer - Farmakologi

BIO299

Forskningspraksis i biologi

BIO301

Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi

BIO302

Biostatistikk II

BIO307

Næringsmiddeltoksikologi

BIO307A

Næringsmiddeltoksikologi

BIO309

Marin flora

BIO316

Utvalgte emner i miljøtoksikologi

BIO318

Aktuelle geobiologiske tema

BIO324

Fiskeatferd

BIO335

Populasjongenetiske metoder

BIO339

Økosystem- og fiskerimodeller

BIO340

Utvalgte emner i fiskeri- og marinbiologi

BIO347

Økologi i Antropocen

BIO356

Bestandsovervåking og ansvarlig høsting

BIO370

Celle- og utviklingsbiologi

BIO375

Fiskesykdommer - Vannkvalitet

BIO376

Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid

ENERGI230

Miljø og energi

ENERGI240

Praksisutplassering

FARM110

Kjemi og energi

FARM238

Farmakognosi, inklusive botanikk

FARM250

Analytisk kjemi

GEOF110

Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

GEOF211

Numerisk modellering

GEOF220

Fysisk meteorologi

GEOF232

Praktisk meteorologi og oseanografi

GEOF321

Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon

GEOF322

Feltkurs i meteorologi

GEOF334

Fjernmåling i mikrobølgeområdet

GEOF336

Videregående kjemisk oseanografi

GEOF337

Fysisk oseanografi i fjorder

GEOF338

Polar oseanografi

GEOF348

Avansert klimadynamikk

GEOF351

Seminar i atmosfærisk vitenskap

GEOV102

Ekskursjoner og øvelser i geologi

GEOV104

Innføring i strukturgeologi og tektonikk

GEOV109

Innføring i geokjemi

GEOV111

Geofysiske metoder

GEOV218

Bergartsfysikk

GEOV225

Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima

GEOV229

Geomorfologi

GEOV231

Maringeologisk felt- og laboratoriekurs

GEOV241

Mikroskopi

GEOV242

Magmatisk og metamorf petrologi

GEOV252

Feltkurs i geologisk kartlegging

GEOV255

Seismotektonikk

GEOV261

Bassenganalyse og tolkning av undergrunnsdata

GEOV265

Global og anvendt geofysikk

GEOV298

Geopraksis

GEOV302

Dataanalyse i geovitenskap

GEOV316

Praktiske ferdigheter i fjernmåling og romlig analyse

GEOV322

Masterekskursjon i kvartærgeologi

GEOV325

Glasiologi

GEOV326

Kvartære miljø, prosesser og utviklinga

GEOV328

IceFinse - Arktisk klimaforsking og feltarbeid

GEOV331

Utvalgte emner i paleoseanografi

GEOV342

Den geokjemiske verktøykassen

GEOV344

Geobiologi og livets utvikling på jorden

GEOV345

Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet

GEOV352

Reservoargeologisk feltkurs

GEOV359

Instrumentering og dataprosessering i jordskjelvsseismologi

GEOV360

Videregående klastisk sedimentologi

GEOV362

Integrert feltkurs i tektonikk og sedimentologi

GEOV375

Avansert anvendt seismisk analyse

HTEK102

Praksisutplassering i havteknologi

HTEK201

Måleteknologi

HTEK202

Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering

INF101

Objektorientert programmering

INNOV201

Innovasjon ved designtenking

KJEM110

Kjemi og energi

KJEM123

Eksperimentell uorganisk kjemi

KJEM130

Organisk kjemi

KJEM210

Kjemisk termodynamikk

KJEM238

Naturstoffkjemi

KJEM250

Analytisk kjemi

KJEM298

Bachelorprosjekt i kjemi

KJEM299

Bachelorprosjekt i kjemi

KJEM350

Kvantitativ organisk analyse

MAT643

Matematikkens historie - matematikken i nyere tid

MAT644

Algebra

MNF130

Diskrete strukturer

MOL201

Molekylær cellebiologi

MOL217

Anvendt Bioinformatikk II

MOL221

Eksperimentell molekylærbiologi I

MOL222

Eksperimentell molekylærbiologi II

MOL231

Prosjektoppgave i molekylærbiologi

MOL232

Innovasjon i industriell bioteknologi

MOL310

Strukturell Molekylærbiologi

MOL320

Biofysikalske metoder for molekylærbiologer

NANO161

Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

PHYS111

Mekanikk 1

PHYS114

Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk

PTEK214

Eksperimentelle metoder i reservoarfysikk

SDG214

FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann

SDG215

FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land