Home
UiB Learning Lab

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kontakt oss

Vi hjelper deg å planlegge kurs, emne eller studieprogram

Main content

Ved UiB er utdanningene i hovedsak organisert i emner og studieprogram. Unntaket er etterutdanningskurs, som ikke gir formell uttelling, eller kurs som inngår i emner.

Læringslaben er representert i oppretting og videreutvikling av emner og studieprogram, på institutt-, fakultets- og institusjonsnivå. Du og ditt fagmiljø er velkomne til å ta kontakt med oss med spørsmål om læringsutbytte, vurderingsformer og helhetlig utforming av studieprogram.

Emner

Ønsker dere at studentene skal være bedre forberedt og mer aktive og engasjerte i undervisningen? I så fall er det vesentlig å vurdere samsvar mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Hvis du trenger noen å diskutere med, ta kontakt med oss. Vi har oversikt over relevante pedagogiske tilnærminger og (digitale) verktøy.

Studieprogram

Læringsdesign er et satsningsområde i UiB læringslab fordi det handler om systematiske prosesser for å forme læringserfaringer og -innhold med utgangspunkt i studenters forutsetninger og behov, noe som er viktig både på emne- og programnivå.

Gjennom denne satsingen bygger UiB en sentral støttefunksjon for fagmiljø som skal opprette nye eller redesigne eksisterende studieprogram. Studenten i sentrum er et hovedprinsipp, og meningsfylt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning, læring og vurdering bør stå sentralt.

Etter- og videreutdanning

Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud skjer i utgangspunktet etter samme prinsipper og -prosedyrer som for ordinære emner og studieprogram. Samtidig er det en del særlige hensyn å ta, både med tanke på utforming av faglig innhold tilpasset målgruppens behov og forkunnskaper og tilrettelegging av undervisningsformer tilpasset voksne deltidsstudenter, som gjerne er bosatt andre steder. Utvikling av helt- eller delvis nettbasert undervisning er derfor sentralt i utvikling av nye etter- og videreutdanningstilbud eller i revisjon av eksisterende tilbud. 

UiB Videre kan bistå med råd om utvikling og revisjon av etter- og videreutdanningstilbud. Du kan også gjøre deg kjent med prosedyrer og tidsfrister som gjelder for EVU-tilbud på UiBs ansattsider.

Søke ekstern finansiering av kvalitetsarbeid i emner og studieprogram

I tillegg til UiBs egne insentivordninger, finnes det nasjonale og internasjonale støtteordninger for fagmiljø som har ambisjoner om å gjennomføre større eller mindre utviklingsprosjekter, gjerne med vekt på aktiv læring og integrert bruk av læringsteknologi.

Les mer om kvalitetsarbeid i emner og studieprogram