Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FREMRAGENDE UNDERVISERE

Syv nye fremragende undervisere ved MatNat

Kjersti B. Daae, Maria Jensen, Anne Bjune, Sehoya Cotner, Bjarte Hannisdal, Jorun Nyléhn og Vigdis Vandvik blir tatt opp i fakultetets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.

7 vinnere av formidlingsprisen 2023 sammen med dekan og visedekan for utdanning
FREMRAGENDE UNDERVISERE: Årets fremragende undervisere ved MatNat under prisutdelingen på sommerseminaret. Fra venstre: Dekan Gunn Mangerud, Anne Bjune, Sehoya Cotner, Bjarte Hannisdal, Jorun Nyléhn, Vigdis Vandvik og Visedekan for utdanning Sigrunn Eliassen. Kjersti B. Daae og Maria Jensen var ikke til stede.
Photo:
Jin Sigve Mæland/UiB

Main content

Siden 2016 har Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet hatt en meritteringsordning for undervisning. Meritteringen gir den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner (FUND/ETP). Merittering tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.

Visedekan for utdanning Sigrunn Eliassen, som selv ble meritert i 2021, er glad for at syv nye kollegaer får samme utmerkelse. 

-    Dette er en anerkjennelse av det viktige utviklingsarbeidet disse sju har bidratt med i utdanningene våre. Det er også verdt å merke seg at de alle har tilknytning til en av våre to sentre for framragende utdanning. SFUene er foregangsmiljø som viser hvordan forskningsbaserte tilnærming og kollegialt lagarbeidet skaper ringvirkninger, sier Eliassen. 

Dekan Gunn Mangerud er også glad for at fakultetet har fått flere meriterte undervisere. 

-    Meritteringsordningen for fremragende undervisere er viktig. Den har satt fokus på undervisning, på det å ha en forskende tilnærming, på kvalitet og på utvikling over tid. Ikke minst fokuserer den kollegialitet. Våre to SFU miljø har satt spor, det er tydelig å se også i denne utnevningen. Det er et synlig resultat av solid kvalitetsarbeid og viser betydningen av det arbeidet sentrene driver, sier Mangerud. 

Meritteringsordningen legger vekt på at underviseren må kunne dokumentere og beskrive sin egen tilnærming og praksis inn mot fire hovedområder:

•    Fokus på studentenes læring
•    Klar utvikling over tid
•    Forskende tilnærming
•    Kollegial holdning og praksis  

Utnevne av fremragende undervisere skjer annethvert år, og med årets syv meritteringer har MatNat 19 fremragende undervisere.

Årets bedømmelseskomité var satt sammen av Fremragende undervisere fra aktuelle naturvitenskapelige disipliner, representanter med pedagogisk kompetanse og erfaring med bedømming av undervisningsfaglig kompetanse, og studentrepresentanter fra Realistutvalget.  To av medlemmene i bedømmelseskomiteen kom også fra institusjoner utenfor UiB. 

Fremragende undervisere 2023

Kjersti B. Daae (GFI) inviterer studentene med i et aktivt partnerskap der de selv er viktige bidragsytere i å utforme læringsaktiviteter og vurderingskriterier.  Hun har utviklet nyskapende modeller for undervisningstokt som viser hvordan samspillet mellom teori, observasjoner, studenttilbakemeldinger og egen kreativitet kan resultere i imponerende utviklingsarbeid. Daae inspirerer sine kollegaer og hennes forskningsbaserte tilnærming har gitt opphav til flere publikasjoner som gjør undervisningsmetoder og resultater tilgjengelige for andre.

Maria Jensen (UNIS, GEO) var tidlig ute med å ta i bruk studentaktive læringsmetoder og har vært en viktig inspirasjon for kollegene ved UNIS. Hun utforsker ulike læringsaktiviteter som kan være med å knytte teori bedre sammen med praktiske læringserfaring i felt. Det er tydelig at hun har utviklet sin pedagogiske kompetanse i tett dialog med studenter og kolleger, og har en sterk interesse for å videreutvikle sin rolle som leder

Anne Bjune (BIO) er en dedikert underviser med stor omtanke for studentene. Hun har fokus på studentenes læringsutbytte, erfaringer og tidsbruk. I ulike emner har hun eksperimentert med studentaktive og forskningsbaserte undervisningsmetoder. Som utdanningsleder fremmer hun kollegial utvikling og deler aktivt erfaringer og «best practice». Bjune legger til rette for utvikling av kollegaers undervisningskompetanse, og skaper et miljø for kontinuerlig læring og forbedring.

Sehoya Cotner (BIO) I hele sin undervisningspraksis viser Cotner en full og helhjertet dedikasjon til studentenes læring. Hun er spesielt engasjert i å gjøre STEM/realfagsutdanningen mer inkluderende, tilgjengelig og morsom for alle. I motsetning til de fleste akademikere, har Cotner brukt sin vitenskapelige tilnærming til egen undervisningspraksis helt fra hun begynte å undervise, og hun har aldri stoppet. Hun har til og med gjort pedagogisk forskning til hovedfokuset for sin akademiske karriere.

Bjarte Hannisdal (GEO) Kjernen i Hannisdal sin tilnærming er å hjelpe studentene med å utvikle sentrale kompetanser ved å engasjere dem i utfordrende problemstillinger og forskningsnær praksis. Han har kontinuerlig forbedret undervisningsmetoder og vurdering i emner basert på studenttilbakemeldinger og læringsteori, med et vedvarende fokus på studentenes erfaringer, refleksjoner og om hva som fremmer deres læring. I både emne- og programdesign viser han stor kreativitet og evner å integrere innsikter fra relevante forskningsområder. 

Jorun Nyléhn (BIO) har et stort engasjement for studentenes læring, og  hennes forskende tilnærming til undervisning kommer tydelig fram i søknaden. Hun har utviklet seg mye gjennom årene som underviser og har en klar visjon for hvor hun ønsker den videre utviklingen skal ta henne. Hun fremstår som en teoretisk sterk pedagog som har god kontakt og dialog med studentene, og hun klarer å utnytte denne relasjonen til å kontinuerlig videreutvikle undervisningen sin.  

Vigdis Vandvik (BIO) viser tydelig hvordan hun over flere tiår målbevisst har utviklet både sin egen og andres kompetanse som underviser. Hun er opptatt av å gi studentene autentiske forskningserfaringer og utvikle helhetlig forskningskompetanse som en del av utdanningen. Vandvik sitt utviklingsarbeid imponerer gjennom sin systemiske tilnærming. Som leder for SFU bioCEED fram til 2020 har hun bidratt til testing av nye og evidensbaserte undervisningsmetoder og delt erfaringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.