Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tabell for godskriving av ekstern utdanning

Tabellene nedenfor viser hvilke eksterne utdanninger og emner som godskrives i Integrert masterprogram i rettsvitenskap ved UiB.

Main content

Tabellen er basert på tidligere praksis, og er ikke uttømmende. Vi tar også forbehold om feil og løpende endringer. Tabellen gir altså ingen garanti for godskriving. Andre emner enn de som er opplistet i tabellen kan også bli godskrevet, men først må vi foreta en faglig vurdering av emnene du har tatt. Dette kan vi ikke gjøre før du eventuelt har fått opptak til studiet.

For utfyllende forklaringer til tabellene, se kapittel 5 i utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Informasjon om hvordan du søker om å få godskrevet din tidligere utdanning, finner du under Godkjenning av ekstern utdanning ved Det juridiske fakultet.

 

Universitetet i Oslo

  • Første og andre avdeling i masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO godskrives som første og andre studieår i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB (studieordningen fra 2004 og 2011).
  • Tredje og fjerde avdeling i masterstudiet i rettsvitenskap fra UiO godskrives som tredje og fjerde studieår i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB (studieordningen fra 2004 og 2011). Tredje eller fjerde avdeling alene gir ikke fritak.
  • Spesialemner på masternivå ved Det juridiske fakultet ved UiO som kan inngå i mastergraden der, godskrives som spesialemner i mastergraden ved Det juridiske fakultet ved UiB.
  • Enkeltemner fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO (mindre enheter enn 1.+2. studieår eller 3.+4. studieår) godskrives slik i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB:
Emner i masterstudiet i rettsvitenskap (2011-ordningen) ved UiO:Godskrives som følgende emner i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB:
JUS2211 ForvaltningsrettJUS111 Forvaltningsrett I (10)
JUS1211 Privatrett IIJUS112 Arve- og familierett (12)
JUS1111 Privatrett IJUS113 Kontraktsrett I (10)
JUS1111 Privatrett I   JUS114 Juridisk Metode (8)
JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rettJUS121 NIRI (17)
Godskrives ikkeJUS122 Erstatningsrett (13)
JUS2211 ForvaltningsrettJUS123 Forvaltningsrett II (17)
Godskrives ikkeJUS124 Tingsrett (13)
JUS3111 Formuerett IJUS131 Kontraktsrett II (15)
JUS3211 Formuerett IIJUS132 Pengekravsrett (10)
JUS4111 Metode og etikkJUS133 Rettskjelde- og metodelære (10)
JUS3211 Formuerett IIJUS134 Rettshistorie og komparativ rett (10)
Godskrives ikkeJUS135 Rettsstat og menneskerettar (15)
Godskrives ikkeJUS241 Strafferett (20)
JUS4211 Prosess og strafferettJUS242 Rettargang (20)
JUS3111 Formuerett I + JUS3211 Formuerett II
(Godskrives samlet, men ikke hver for seg)
JUS243 Allmenn formuerett (20)

 

Cand.jur.-studiet

Cand.jur.-studiet ved
UiO         
Godskrives på følgende måte i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB:
Privatrett grunnfag                                    JUS122 Erstatningsrett og hele første studieår, med unntak av JUS111 forvaltningsrett I
Privatrett grunnfag og
offentlig rett grunnfag
Første og andre studieår

 

Universitetet i Tromsø

UiTUiB
Første avdelingJUS112 Arve- og familierett, JUS113 Kontraktsrett I og JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner
Første og andre avdelingFørste og andre studieår
Tredje og fjerde avdelingTredje og fjerde studieår
SpesialemnerSpesialemner på masternivå ved Det juridiske fakultet i Tromsø som kan inngå i mastergraden der, godskrives som spesialemner i mastergraden ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Universitetet i Stavanger

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra UiS godskrives som første, andre og tredje studieår i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB.

Universitetet i Agder

  • Bachelorgrad i juss fra UiA godskrives som første, andre og tredje studieår i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB, forutsatt at graden inneholder emnene i tingsrett, arve- og familierett og juridisk metode.
  • Første studieår av bachelorgraden i juss fra UiA godskrives som første studieår i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB.
  • Har du tatt både første og andre studieår ved UiA, vil hele første studieår og enkelte emner fra andre studieår bli godskrevet. Dette vil du få konkret svar på etter du har søkt om godskriving.

Høgskolen i Innlandet

HiLUiB
Årsstudium i jussFørste studieår. Det kreves bestått examen philosophicum og examen facultatum før andre studieår påbegynnes.
Bachelor i jussFørste, andre og tredje studieår
2. studieårJUS124 Tingsrett, JUS131 Kontraktsrett II og JUS132 Pengekravsrett

Enkeltemner fra tidligere Høgskolen i Lillehammer:

NIRI (16 sp)JUS121 NIRI (17 sp)
Rettskildelære, sammenlignende rett og rettshistorie (15 sp)JUS133 Rettskilde- og metodelære (10 sp) og JUS134 Rettshistorie og komparativ rett (10 sp)

 

Høgskolen i Sørøst-Norge

HSNUiB
Bachelorgrad i jussFørste og andre studieår, samt JUS131 Kontraktsrett II, JUS132 Pengekravsrett, JUS134 Rettshistorie og komparativ rett og JUS243 Alminnelig formuerett
Første og andre studieårFørste og andre studieår

Høgskulen på Vestlandet

Årsstudium i juss fra tidligere Høgskolen i Sogn og Fjordane godskrives som første studieår i masterprogrammet i rettvitenskap ved UiB. Det kreves bestått examen philosophicum og examen facultatum før andre studieår påbegynnes.