Home
Department of Comparative Politics

Main content

 Andersen, Marthe Lillefjære: Delegative democracy: Same game - new wrapping? A Comparative Analysis of Presidential Powers in Post-Transitional Argentina 1983 - 2006.

Baumann, Kristian: ”Nå også med ekstra krutt! ” EU som forsvars –og sikkerhetspolitisk aktør sett i lys av franske, britiske og tyske forsvarsstrategier på 1990-tallet. En liberal mellomstatlig analyse.

Bentsen, Anne Cecilie: Strategisk tilpasning eller vedvarende sosial-isering? En analyse av effekten av påvirkning fra OSSE, Europarådet og EU på latvisk minoritetspolitikk fra 1991 til 2006.

Berg, Ingvild Skogseth: I demokratiets navn.  En integrativ metode til analyse av demokrati-sammenbrudd etter Den tredje bølge. Alberto Fujimoris selvkupp i Peru i 1992.

Berg, Lars Øivind: Nødvendigheten av frihet og behovet for beskyttelse. Den historiske oppfatningen av individuell frihet, og den offentlige diskursen etter 11. september 2001.

Bergseth, Gyrid Havåg: A Europe of the Able? An Analysis of Sub-National Mobilisation through Regional Offices in Brussels.

Bismo, Mathias: EU Enlargement  - For whom? An inquiry into the class character of enlargement conditionality towards Poland, Hungary and the Czech Republic.         

Brautaset, Inga: Fargerevolusjoner i den postsovjetiske gråsonen. En ana-lyse av innenlandske og utenlandske aktørers effekt på transisjon i Ukraina (2004) og Hviterussland (2006)

Brevik, Ragnar: Innternstatlig ansvarlighet: Korrupsjonskontroll og demokrati i Chile og Ecuador.

Bøe, Monica: Explaining slow motion breakdown in Ecuador.

Degnepoll, Lars Petter: Nasjonalisme mellom sosialisme og fascisme. Ideologiske likskapar mellom kommunistpartiet av Den Russiske Føderasjon, og Det liberaldemokratiske parti i Russland.

Een, Arild: Explaining Cross-National Variation in Voter Turnout: Aggregate and Temporal Partterns

 

Engervik, Lisa Landsverk: This way to prosperity! Explaining changes in the World Bank’s Development Paradigm 1946-2000.

Gunnerud, Camilla: Assessing the civil society’s situation in Etiopia  - a study of the current student movement and civil society’s contribution to consolidating democracy.

Hagatun, Terje: Demokratisk Transisjon, Konsolidering, og Avkonsolidering. En Sammenliknende Analyse av den Demokratiske Utviklingen i Venezuela og Colombia etter 1958.

Heggstad, Kari K.: New and Old States compared. (Chad and Nigeria)

Hustadnes, Gjermund: Globalisering, skatt og velferd. -Ein komparativ tidsserieanalyse av Sverige, Usa og Tyskland, 1970 til 2000.

Høvig, Øystein Stavø: Det stille spors-kiftet i velferdsstaten.Om innføring av aktivering i sosial- og arbeidsmark-nadspolitikken i Europa på 90-talet.

Jacobsen, Marit: Sivilsamfunnets demokratiske rolle. Er Norge og Danmark så ulike?

Johnsen, Ida Gudding: Mot en felles innvandrings- og asylpolitikk i EU: En diskursanalyse av politikkens utvikling i transisjonsfasen 1999-2004.

Kristiansen, Kenneth: No Compromise – No Democracy Pacts, Threats and Nested Games as Approaches to the Belarusian and Russian Transitions.

Kvam, Jenny Utne: Decentralization of  Wildlife Management. A comparative analysis of Wildlife Management. A comparative analysis of Norway and Namibia.

Kvamme, Trond: Sentralitet og finansiell handlingsfrihet – norsk kommuneøkonomi i et sentralstedsperspektiv. En kvantitativ analyse av norke kommuners finanser, 1996 – 2005.

Køhn, Sigrid: Civil-Military Relations in Venezuela 1958-2006. - A comparative perspective.

Larssen, Kjetil Sudmann: Regional Variations in Radical Party Support. Testing existing theories of radical right party support against French regional elections, 1986 – 2004.

Lindkvist, Ida: Capital Controls and Corruption.

Loe, Runa: Does oil impede democracy? Evaluating the political transition in Kazakhstan.

Løken, Geir Olav: Taxation without representation? Mapping public contention on EU/EEA matters in the Norwegian Public Sphere.

Meling, Eirik: Brød eller sirkus. En tid-sserieanalyse av TV-debatters innflyt-else på partioppslutning i stortings-valgkampen 2005.

Moe, Jan Bjarne: Measuring American conservatism. Temporal and regional variations.

Nilsen, Ingvill Sjøvold: Nationalism and the Israeli-Palestinian peace negotiations. A comparative case study of four cases.

Olsen, Ernst: Massesamfunnet Redux – En universell modell som forklarer endringer og ulike utfall i demokrat-iseringsprosessen.

Orvik, Maria Bakke: Regionalisering og tradisjonell regionalisme i følgje med europeisk nyregionalisme? – Ei komparativ analyse av norsk og dansk regiondebatt sett i lys av Distrikts- og Struktur kommisjonen sine arbeid.

Petersen, Stina: Peacebuilding and Democratic Consolidation in Post-war Guatemala: A Comparative Assessment of the Impact of Civil-Military Reforms in the Guatemalan Peace Accords.

Rosenvold, Jonas: Velferd, Utjamning, Fattigdom: Problemrepresenta-sjoner i tre stortingsmeldinger om velferdspolitikk 1995-2002.

Ryen, Erik: Is small beautiful? A comparative analysis of six EU-presidencies.

Sandmo, Ole Andreas: Demokratiets epikrise: Grunnlaget for et levedyktig demokrati i Bolivia.

Sangnes, Ane Emilie: Konflikt i krysningspunktet mellom maktutredning og maktutøvelse: En diskursanalytisk tilnærming til utvalgte publikasjoner fra Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

Skinlo, Tor-Einar: “Old” and “new” authoritarianism in Tanzania. – Theoretical, methodological, and empirical considerations.

Stornes, Marthe Nordtug: Strategic Unity in Diversity? An analysis of the extent to which the European Security Strategy has had a function in the conduction of ESDP operations.

Strand, Sunniva: US foreign aid policies in Jordan. The correlation between economic and political liberation in Jordan.

Staaland, Anette: Postconflict elections: The Divergent Outcomes of Angola and Mozambique.

Sund, Ove: Superpower Influence and its Effects. An assessment of US foreign policy 1950-2000.

Tvedt, Vidar: Demokrati og fattigdoms-reduksjon i Afrika. Interaksjonsmodeller i regimeanalyse.

Ursin, Lars Holger: Tankemeklerne. Norske og amerikanske tankesmier i et komparativt perspektiv.

Vardheim, Ingvild: Politiske årsaker til korrupsjon i demokratiske og autori-tære regimer. En kvantitativ analyse.

Weum, Janicke: Post-Sovjet States’ de jure Accommodation of the Russian-Speaking Minority. - A comparative Analysis of Latvia, Lithuanina and Moldova.

Østtveit, Helga: Rett og politikk. En studie av prosessen frem mot vedtakelsen av Finnmarksloven.

Aarebrot, Erik: Manifest reality. Undersøkelse av bruk av parti-programmene innen the European Greens.