Hjem

Det humanistiske fakultet

Forskningsprosjekter og -områder

Her presenteres noen av forskningsprosjektene som foregår ved fakultetet. Prosjektene varierer i størrelse og omfang – fra enkeltforskerens publikasjon til store internasjonale prosjekter.

I arkivet
Foto:
Eivind Senneset

Aldring i kulturhistorisk perspektiv 
Endringer i kulturelle og vitenskapelige syn på alderdommen skal studeres i litterære, medisinske og juridiske tekster. Gjennom en kulturhistorisk undersøkelse av det aldrende selvet vil studien øke kunnskapen om ulik forståelse av alderdom som eksisterer side om side i dagens flerkulturelle samfunn.

Anti-eksepsjonalisme om logikk
Logikk er studiet av hvilke standarder som finnes for god argumentasjon. Det er imidlertid uenighet om nøyaktig hvilke standarder som faktisk gjelder. Prosjektet skal utarbeide en ny metode for hvordan argumentative standarder identifiseres. Denne metoden kalles for Anti-Exceptionalism.

CLARINO
Prosjektet skal bygge opp en felles, nasjonal infrastruktur for språkressurser til nytte for forskning innenfor en rekke fagområder. Det endelige målet er å gjøre eksisterende og fremtidige språkressurser lett tilgjengelige for forskere og å bringe e-vitenskap til de humanistiske fagområdene.

Ethical seafood? - Fisheries and Aquaculture at the Crossroads (ESea)
Prosjektet søker å bidra til spørsmålet om den etiske statusen ved globalt fiskeri og havbruk, og er dermed basert på det innledende spørsmålet om hvor etisk sjømaten vår er, og hva det innebærer å hevde at den er etisk.

Fra håndskriftsfragmenter til bokhistorie
Fragmenter av håndskrifter er det viktigste kildematerialet vi har til bokhistorien i Norge i middelalderen. Gjennom analyser av et utvalg av flere tusen håndskriftsfragmenter som finnes i offentlige samlinger, vil prosjektet utforske vår tidligste bok- og skriftkultur.

Mediaeval immigration
Studium av DNA og oksygenisotopar frå skjelett frå fire gravplassar vil gi ny kunnskap om samansetjinga av folkesetnaden i Noreg under og etter mellom-alderen. Ved å stadfeste det geografiske og genetiske opphavet deira vil ein få eit klårare bilete av den førmoderne immigrasjonen til Noreg.

Merchants and Missionaries 
Både misjonær og reiarnæringa i Noreg opplevde i åra rundt 1900 at Kina var ein ny arena der ein opplevde ein dramatisk ekspansjon. Forskningsprosjektet undersøker desse to aktørgruppene og kulturmøta som fann stad både i Noreg og Kina i denne perioden.

Networks in the Roman Near East 
Gjennom studium av tverrkulturelle nettverk i den tidlege historie til Midtausten vil prosjektet gi naudsynt bakgrunn for å forstå tilsvarande prosessar seinare i historia og i dag.

Strafferettens fortellinger
Et tverrfaglige prosjektet med primær målsetning om å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse.

WAIT 
WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid.

redaksjonelle saker