Hjem
Det humanistiske fakultet

Eksternfinansierte forskningsprosjekter

Her presenteres noen av forskningsprosjektene ved Det humanistiske fakultet, i første rekke større, pågående, prosjekter med ekstern finansiering.

I arkivet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Forskningsprosjekter med ekstern finansiering ved Det humanistiske fakultet. 

Europeisk rammeprogram (Horizon 2020)

Det Europeiske forskningsrådet (ERC)

Hovedmålet til Det Europeiske Forskningsrådet (ERC) er å fremme høykvalitetsforskning i Europa gjennom å investere i de beste forskerne og de beste ideene. 

Forskere og prosjekter med støtte fra ERC:

Jill Walker Rettberg  |  Machine Vision  |  Consolidator Grant

 • Prosjekt: MACHINE VISION – Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media
 • Målet til prosjektet er å utvikle et teoretisk rammeverk for å forstå hvordan hverdagslig bruk av maskinsyn påvirker oss som samfunn og enkeltmennesker. 
 • Prosjektleder: Professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg
 • Finansiert av det europeiske forskningsrådet, ERC, i perioden  
 • Se mer på prosjektsiden

ERC Consolidator Grant tildeles av det Europeiske forskningsrådet (ERC) til forskere med mer enn syv og opp til tolv års forskningsarbeid etter avlagt doktorgrad eller tilsvarende grad og som kan oppvise løfterike vitenskapelige resultater.

Scott Bremer  |  CALENDARS  |  Starting Grant

 • Prosjekt: CALENDARS – Co-production of seasonal representations for adaptive institutions
 • I prosjektet vil en forske på hvordan raske sesongvariasjoner påvirker ulike institusjoner i samfunnet og hvordan vi kan tilpasse oss endringer i klimaet på nye måter.
 • Prosjektleder: Forsker Scott Bremer
 • Finansiert av det europeiske forskningsrådet, ERC, i perioden 2019–2024
 • Se mer på prosjektsiden

ERC Starting Grant tildeles av Det europeiske forskningsråd (ERC) til  unge forskere med mellom 2 og 7 års erfaring etter fullført PhD eller liknende grad og med en lovende akademisk karriere.


Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) er lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. MSCA er åpen for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringer og forutsetter mobilitet.

Forskere og prosjekter med støtte fra MSCA:

Arnald Puy  |  SIZE  |  Global fellowship

 • Prosjekt: SIZE – The role of size in the sustainability of irrigation systems
 • Prosjektet tar sikte på å vurdere risikoen og fordelene ved å fremme "store" og "små" vanningsanlegg gjennom dynamiske modeller og usikkerhets-/sensitivitetsanalyse.
 • Prosjektleder: postdoktor Arnald Puy
 • Faglig mentor: Professor ved Senter for vitenskapsteori, Andrea Saltelli
 • Finansiert i perioden 2019–2022
 • Se mer på prosjektsiden

"Global Fellowships" er en 12-24 måneders utreise til et tredje land utenfor Europa, og 12 måneders opphold i en europisk vertsorganisasjon etterpå.

Claus Hallberg  |  FEMSAG  |  Global fellowship

 • Prosjekt: FEMSAG – Feminist theory after sex and gender: The nature-nurture complex in contemporary feminism reconsidered in light of the Developmental Systems Theory approach to the philosophy of biology
 • Prosjektet vil sette veltablerte og stadig operative antakelser angående arv vs. miljø-komplekset i feministisk teori under lupen.
 • Prosjektleder: postdoktor i filosofi og kjønnsforskning, Claus Halberg
 • Faglig mentor: Professor i sosialantropologi og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning Christine M. Jacobsen 
 • Finansiert i perioden 2017–2020
 • Se mer på prosjektsiden

"Global Fellowships" er en 12-24 måneders utreise til et tredje land utenfor Europa, og 12 måneders opphold i en europisk vertsorganisasjon etterpå.

Álvaro Seiça  | ARTDEL  |  Global fellowship

 • Prosjekt: ARTDEL - The Art of Deleting: A Study of Erasure Poetry, Practices of Control, Surveillance, and Censorship
 • Prosjektleder: Postdoktor i digital kultur, Álvaro Seiça
 • Faglig mentor: Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg
 • Finansiert i perioden 2018–2021
 • Álvaro Seiça er en Marie Skłodowska-Curie Fellow ved Universitetet i Bergen, University of California, Los Angeles og Universidade de Coimbra, hvor han undersøker den poesikken og politikken av sletting innen det EU-finansierte prosjektet ARTDEL: The Art of Deleting.
 • Faglig mentor:

"Global Fellowships" er en 12-24 måneders utreise til et tredje land utenfor Europa, og 12 måneders opphold i en europisk vertsorganisasjon etterpå.

Jan Kozak  |  SYMBODIN  |  European fellowship

 • Prosjekt: SYMBODIN – The Symbolism of the Body in Northern Europe. Cognitive Metaphors and Old Norse Myth from the Viking Age to Late Medieval Times 
 • Målet med forskningen er å undersøke den integrerende funksjonen til kroppslige metaforer i den gamle norrøne litteraturen og kulturen.
 • Prosjektleder: Postdoktor i norrøn filolofi, Jan Kozac
 • Faglig mentor: Førsteamanuensis i norrøn filolofi, Jens Eike Schnall
 • Finansiert i perioden 2018–2020

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Benjamin Martin  |  EPILOG  |  European fellowship

 • Prosjekt: EPILOG – The Unknown Science: Understanding the Epistemology of Logic through  
 • Prosjektet bringer sammen brede felt av Martins forskningskompetanse: løsninger på selv-referensielle paradokser og logisk epistemologi.
 • Prosjektleder: Postdoktor i filosofi, Ben Martin
 • Faglig mentor: Førsteamanuensis i filosofi, Ole Hjortland
 • Finansiert i perioden 2017–2020
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Sofie Laurine Albris  |  ARCNAMES  |  European fellowship

 • Prosjekt: ARCNAMES – Individuals, social identities and archetypes – the oldest Scandinavian personal names in an archaeological light 
 • Prosjektet vil sette gamle skandinaviske personnavn i et arkeologisk lys.
 • Prosjektleder: Postdoktor i arkeologi, Sofie Laurine Albris
 • Faglig mentor: Professor i arkelologi, Sæbjørg Walaker Nordeide
 • Finansiert i perioden 2019–2021
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Maud Ceuterick  |  AFFIRMATIVE  |  European fellowship

 • Prosjekt: AFFIRMATIVE – Affirmative Post-Cinema: Narrative and Aesthetic Responses to Gender and Power
 • Prosjektet skal se på hvordan post-filmatisk kunst motvirker og tar sikte på å endre gjeldende kjønnsnormer gjennom bekreftende fortellinger og estetikk.
 • Prosjektleder: Postdoktor Maud Ceuterick
 • Faglig mentor: Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg
 • Finansiert i perioden 2018–2020
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.


 

Norges forskningsråd (NFR)

Norges forskningsråd fordeler årlig ti milliarder til forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene.

Forskere og prosjekter med støtte fra NFR:

Christopher Henshilwood  |  SapienCE  |  Senter for fremragende forskning (SFF)

 • Prosjekt: SAPIENCE – Centre for Early Sapiens Behaviour
 • Internasjonale forskere fra en rekke fagfelt forsker på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.
 • Prosjektleder: Christopher Henshilwood
 • Finansiert av Forskningsrådet (SFF) i perioden 2017–2027
 • Se mer på prosjektsiden

Sentrene for fremragende forskning (SFF) arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål.

Margery Vibe Skagen  |  Aldring i kulturhistorisk perspektiv  |  SAMKUL

 • Prosjekt: Historicizing the ageing self: Literature, medicine, psychology, law 
 • Endringer i kulturelle og vitenskapelige syn på alderdommen skal studeres i litterære, medisinske og juridiske tekster.
 • Prosjektleder: Førsteamanuensis i fransk litteratur, Margery Vibe Skagen
 • Finansiert av Forskningsrådet (SAMKUL) i perioden 2016–2021
 • Se mer på prosjektsiden

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

Frode Helmich Pedersen  |  Strafferettens fortellinger  |  SAMKUL

 • Prosjekt: A Narratology of Criminal Cases
 • Det tverrfaglige prosjektet har som mål å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse.
 • Prosjektleder: Førsteamanuensis, nordisk litteraturvitenskap, Frode Helmich Pedersen
 • Finansiert av Forskningsrådet (SAMKUL) i perioden 2016–2021
 • Se mer på prosjektsiden

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

Christine M. Jacobsen  |  WAIT  |  SAMKUL

 • Prosjekt: WAIT – Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration 
 • Prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid.
 • Prosjektleder: Professor i sosialantropologi, Christine M. Jacobsen
 • Finansiert av Forskningsrådet (SAMKUL) i perioden 2016–2021
 • Se mer på prosjektsiden

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

Kyrre Kverndokk  |  The future is now  | KLIMAFORSK

 • Prosjekt: The Future is Now: Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses 
 • Prosjektet skal undersøke samspillet mellom fortid, nåtid og fremtid i tre ulike typer klimadiskurser.
 • Prosjektleder: Professor i kulturvitenskap, Kyrre Kverndokk
 • Finansiert av Forskningsrådet (KLIMAFORSK) 
 • Se mer på prosjektsiden

Stort program for klima (KLIMAFORSK) finansierer forskning som ved omstilling av samfunnet møter klimaendringene. Forskningen skal gi grunnleggende kunnskap om naturlige variasjoner i klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, klimaets påvirkning på natur og samfunn, samfunnets tilpasning til klimaendringer, og virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Ole Hjortland  |  Anti-eksepsjonalisme om logikk  | FRIPRO, unge forskertalenter

 • Prosjekt: Anti-Exceptionalism About Logic
 • Prosjektet skal utarbeide en ny metode for hvordan argumentative standarder identifiseres. Denne metoden kalles for Anti-Exceptionalism.
 • Prosjektleder: Førsteamanuensis i filosofi, Ole Hjortland
 • Finansiert av Forskningsrådet (FRIPRO, Unge forskertalenter) i perioden 2016–2020
 • Se mer på prosjektsiden

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Støtte gis blant annet til unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som projektledere.

Laura Seatveit Miles  |  Sancta Birgitta av Sverige  |  FRIPRO, unge forskertalenter

 • Prosjekt: Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380–1530 
 • Et forskningsprosjekt på Sancta Birgitta av Sverige og hennes åpenbaringer i middelalderens England, revurderinger av deres sirkulasjon og innflytelse mellom 1380-1530
 • Prosjektleder: Førsteamanuensis i engelsk litteratur, Laura Saetveit Miles 
 • Finansiert av Forskningsrådet (FRIPRO, Unge forskertalenter) i perioden 2019–2023
 • Se mer på prosjektsiden

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Støtte gis blant annet til unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som projektledere.

Sorin Bangu  |  Mathematics with a Human Face  |  FRIPRO, forskningsprosjekt

 • Prosjekt: Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework
 • Prosjektet skal undersøke hvorfor begreper som "sett" og "tall" fortsatt er filosofisk obskure – ingen vet egentlig hva disse er – til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. 
 • Prosjektleder: Professor i filosofi, Sorin Bangu
 • Finansiert av Forskningsrådet (FRIPRO, forskningsprosjekt) i perioden 2019–2023 
 • Se mer på prosjektsiden

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Støtte gis blant annet til etablerte forskere til nyskapende forskning og faglig fornyelse.

Koenraad De Smedt  |  CLARINO  |  INFRASTRUKTUR

 • Prosjekt: Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway
 • Prosjektet skal bygge opp en felles, nasjonal infrastruktur for språkressurser til nytte for forskning innenfor en rekke fagområder. 
 • Prosjektleder: Professor i datalingvistikk, Koenraad De Smedt
 • Finansiert av Forskningsrådet (INFRASTRUKTUR) i perioden 2012–2021
 • Se mer på prosjektsiden

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet.

Kjersti Fløttum  |  CLIMLIFE  |  Forskerprosjekt

 • Prosjekt: Living with climate change: motivation and action for lifestyle change
 • Prosjektleder: Professor i fransk språk, Kjersti Fløttum
 • Finansiert av Forskningsrådet (Forskerprosjekt) i perioden 2020–2023

Forskerprosjekt skal fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.


 

  Trond Mohn Stiftelse (TMS)

  Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, men også ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen.

  Forskere og prosjekter med støtte fra TMS:

  Michael Baumgartner  |  Coincidence Analysis  |  Toppforskprogrammet

  • Professor i filosofi, Michael Baumgartner
  • Finansiert av Trond Mohn stiftelse (TOPPFORSK) i perioden 2017–2021
  • Michael Baumgartner har utviklet en metode som finner svar på komplekse spørsmål på alle felt, kalt "Coincidence Analysis" (CA) eller Tilfeldighetsanalyse. Det er en metode som måler samspillet mellom forskjellige årsaker og som identifiserer rollen de spiller i komplekse kausale strukturer.
  • Se mer på prosjektsiden

  Med støtte fra Trond Mohn stiftelse (tidligere BFS) har Universitetet i Bergen rekruttert fem internasjonale toppforskere for å styrke ledende forskningsmiljøer. Ved å kunne tilby toppforskerne ekstra gode vilkår og administrativ støtte, har samarbeidet styrket UiB i den internasjonale konkurransen om fremragende forskere. Det inngås en startavtale over fem år med hver av forskerne, slik at disse blir i stand til å etablere et toppforskerteam ved UiB.

  Helen F. Leslie-Jacobsen  |  Transformations of Medieval Law  |  Starting Grant

  • Prosjekt: Transformations of Medieval Law: Innovation and Application in Early Modern Norwegian Law Books 
  • Prosjektet utforsker hvordan middelalderske og tidlige moderne lovbøker i Norge og Island gjenspeiler de juridiske og kulturelle sammenhengene de ble skrevet og samlet i. 
  • Prosjektleder: Forsker i norrøn filolofi, Helen F. Leslie-Jacobsen
  • Finansiert av Trond Mohn stiftelse (Starting Grant) i perioden 2018–2021
  • Se mer på prosjektsiden

  TMS Starting Grant er stiftelsens «flaggskip», et rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekrutterefremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

  Eirik Hovden  |  How does Islamic law change?  |  Starting Grant

  • Prosjekt: How does Islamic law Change? Canonization and Codification of Islamic Legal Texts (CanCode)
  • Prosjektet ønsker å bedre forståelsen av endring innenfor islamske lovtekster. Forskningen kan frembringe ny kunnskap som kan få betydning for samfunnsutviklingen.
  • Prosjektleder: Postdoktor Eirik Hovden
  • Finansiert av Trond Mohn stiftelse (Starting Grant) i perioden 2020–2023

  TMS Starting Grant er stiftelsens «flaggskip», et rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekrutterefremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

   omtaler av prosjekter (alle typer)