Hjem
Det juridiske fakultet
Ny studieordning

Utredning av ny studieordning

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet har vedtatt å utrede en ny studieordning. På denne siden kan du finne aktuelle dokumenter og følge med på prosessen videre.

Høstbilde av bygningene på Det juridiske fakultet
Det juridiske fakultet utreder ny studieordning.
Foto/ill.:
André Kvalvågnes, UiB

Hovedinnhold

I møte 28. april 2020 vedtok fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet å oppnevne en arbeidsgruppe for å utrede femte studieår. Arbeidsgruppen er nå i gang med sitt arbeid. 

Innstilling fra arbeidsgruppen for 5. studieår

Arbeidsgruppen for 5.studieår på revidert studieordning femte studieår (og valgemner på tredje studieår) leverte sin innstilling 15. februar 2021. 

Innstillingen

Høringsfrist er 23. april 2021. Høringssvar sendes til leder@jurfa.uib.no. Alle høringssvar vil bli publisert på denne nettsiden.

Arbeidsgruppen for undervisnings- og prøvingsformer 

Arbeidsgruppen for revisjon av læringsutbyttebeskrivelsen og utredning av undervisnings- og prøvingsformer på ny studieordning avga sin andre innstilling 17. januar. Gruppen har sett på undervisnings- og prøvingsformene på første til fjerde studieår, og har kommet med konkrete forslag. Et gjennomgangstema er mer varierte prøvingsformer.

Fakultetet sendte utredningen på høring til alle ansatte innen mandag 16. mars 2020. Studentene ble bedt å uttale seg gjennom JSU.

Delinnstilling II.

Fakultetsstyresak 30/20 Innstilling fra arbeidsgruppe om lærings- og prøvingsformer (orienteringssak).

På fakultetsstyremøtet av 4. juni 2019 vedtok fakultetsstyret ny læringsutbyttebeskrivelse for masterprogrammet i rettsvitenskap. Den nye beskrivelsen kan du lese her

Arbeidsgruppen for undervisning og prøving leverte sin Delinnstilling 1 fra arbeidsgruppen: Revidert læringsutbyttebeskrivelse 28.mars 2019. Saksfremlegget i styremøtet og protokoll finnes her

Høringsrunde - Undervisnings- og prøvingsformer 

Arbeidsgruppen for fagsammensetningen på 1.-3. studieår

Arbeidsgruppen for fagsammensetningen på 1.-3. studieår har nå sluttført sitt arbeid, og innstillingen ble avgitt 19.02.2019. Denne vil bli behandlet på fakultetsstyremøte i mars. Dere kan lese innstillingen her

Fakultetsstyret vedtok 11. september 2018 rammene for en revisjon av studieordningen.

Samtidig satte fakultetet ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan de tre første studieårene av Mastergrad i rettsvitenskap skal struktureres. I midten av februar vil arbeidsgruppen legge fram sitt forslag.

I fanene under kan du lese mer om arbeidet som er gjort fram til nå. Her vil også nye og relevante dokumenter bli lagt til.

Høringsrunde vår 2019

10. januar sendte arbeidsgruppen ut et diskusjonsnotat om fagsammensetningen på 1. til 3. studieår til de emneansvarlige. Notatet kan leses her: Diskusjonsnotat. Etter fristens utløp kom det inn følgende innspill: 

13. februar 2019: Innspill fra skatterettsgruppen

28. januar 2019: Innspill fra Tore Lunde, Knut Martin Tande og Torger Kielland

28. januar 2019: Innspill om tingsrett og immaterialrett 

28. januar 2019: Innspill fra Ernst Nordtveit, Sigrid Schütz og Ingunn Myklebust

23. januar 2019: Innspill fra Sören Koch og Jørn Øyrehagen Sunde

 

Høringsrunde høst 2018

Som et første steg i prosessen inviterte arbeidsgruppen fakultetets ansatte til å komme med innspill til hvordan de mener fagsammensetningen på de tre første studieårene bør se ut, gitt fakultetsstyrets rammevedtak og de føringer som styret har satt for arbeidsgruppens arbeid. Høringsfristen var 26. oktober. Arbeidsgruppen er nå i gang med å se på innspillene.

Invitasjon til høring med vedlegg:

Høringsuttalelser: 

20. november 2018: Innspill Sören Koch

02. november 2018: Innspill Knut Martin Tande

01. november 2018: Innspill Ernst Nordtveit

01. november 2018: Innspill Rune Sæbø, Thomas Eeg, Jan-Ove Færstad, Arnt Skjefstad og Maria Vea Lund

31. oktober 2018: Innspill Jørgen Aall og Christian Franklin  

30. oktober 2018: Innspill forvaltningsrettsmiljøet

Historikk

I desember 2013 vedtok fakultetsstyret at Det juridiske fakultet skulle utrede en ny studieordning ved fakultetet. Arbeidet foregikk i perioden 2014-2016. Relevante dokumenter fra denne prosessen finner du her

I 2017 ble diskusjonen om en mulig studiereform gjenopplivet, og i september 2018 satt fakultetsstyret ned en ny arbeidsgruppe og vedtok rammer for revisjon av studieordningen.

Utredning av ny studieordning 2014-2016

Prosjektgruppen for arbeidet med ny studieordning i perioden 2014 til 2016 bestod av Ernst Nordtveit (prosjektleder), Johanne Spjelkavik (prosjektkoordinator), Hans Fredrik Marthinussen (gruppe A), Magne Strandberg (gruppe A), Ragna Aarli (gruppe A), Ingrid Halvorsen (gruppe B), Nathalie Gaulier (gruppe C), Nina Østensen (gruppe C) t.o.m. september 2014. Christine Stoltz Olsvik (gruppe C) f.o.m. oktober 2014. Christine Schjerven (gruppe D)

Mandat for studieordningskomiteen 2014-2016

Målet er å sette fakultetet i stand til å iverksette en eventuell ny studiemodell fra og med høsten 2016.

Prosjektgruppen skal utrede spørsmål knyttet til en mulig omorganisering av rettsstudiet, fra femårig integrert program til en modell basert på et treårig bachelorprogram og ett eller flere toårige masterprogrammer.Prosjektgruppen gis vide fullmakter til å drøfte og eventuelt ta stilling til alle forhold knyttet til rettsstudiet, med sikte på å utvikle et fremtidsrettet studium med styrket kvalitet.

Prosjektgruppen gis ansvar for å formidle sitt arbeid til fakultetet og å ha en ordning for mottak av innspill fra studenter, lærere og administrasjon.Prosjektgruppen avgjør i samråd med styringsgruppen om et eksternt referansepanel skal etableres, eventuelt om eksterne synspunkter skal innhentes på andre måter.Tidsplanen skal ta sikte på eventuell implementering fra og med høstsemesteret 2016.

Utredningen skal

 • konkludere med ett eller flere begrunnete forslag til fakultetsstyret
 • gjøre rede for kostnader knyttet til forslagene, og så langt det er mulig sammenligne med tilsvarende i dag. Med "kostnader" menes så vel personellmessige disposisjoner som direkte økonomiske kostnader
 • sette eksisterende studieordning og eventuelle forslag til endringer inn i en sammenheng som viser hvilke fordeler og ulemper en foreslått endring vil føre med seg, både på kort og lang sikt
 • ta utgangspunkt i at de prinsippene for undervisning og læring - herunder PLB - som er gjeldende i dagnes rettsstudium i Bergen, som hovedregel skal videreføres. Gruppen gis likevel fullmakt til å foreslå endringer i organiseringen av undervisning, og også til å drøfte og eventuelt sette fram begrunnete forslag til mer inngripende endringer
 • ta hensyn til de evalueringer - herunder programsensorrapporter som har vært foretatt de senere år
 • omfatte forslag til hvordan opptak til toårig masterprogram kan reguleres og organiseres
 • være detaljert med hensyn til hvilke fag som bør representeres i studiet, hvilket omfang fagene bør ha, samt hvilken rekkefølge de bør komme i
 • være detaljert med hensyn til formelle/administrative konsekvenser
 •  - ved omlegging
 • - i driften av en 3+2-modell
 • beskrive behovet for overgangsordninger

Relevante dokumenter fra prosessen 2014-2016

Relevante dokumenter

Dokumenter som er relevante for utredningen ligger tilgjengelig her