Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskning ved BIO

BIO sin forskningsaktivitet spenner over et svært bredt område; fra proteiner til gener og enzymer til prosesser i celler og videre til organismers vekst, reproduksjon og overlevelse, og videre til dynamikk og struktur til populasjoner, samfunn og økosystemer. Vår forskning spenner fra det helt grunnleggende for å forstå livets opprinnelse, til det anvendte for å forstå hvordan biologiske systemer påvirkes av menneskelig aktivitet og hvordan vi kan forvalte økosystemenes tjenester.

De unike genene til de mikrobielle mattene på 2350 meters dyp kan brukes som...
De unike genene til de mikrobielle mattene på 2350 meters dyp kan brukes som grunnlag til å lage medisin.

BIO sine forskningsgrupper driver hovedsakelig forskning innen mikrobiologi, marin og terrestrisk økologi og evolusjonsbiologi, fiskeriøkologi, biodiversitet, utviklingsbiologi hos fisk, havbruk, dyphavsbiologi, fiskehelse, miljøtoksikologi og paleoøkologi. Vi har en stor aktivitet innen molekylærbiologi som omfatter biomedisin, biofysikk og strukturstudier, biokjemisk og molekylær karakterisering av proteiner, og funksjonelle studier i levende modellsystemer som bakterier, gjær, sebrafisk og cellekulturer.

Vi samler data i felt, på tokt og i laboratorier, gjennom eksperimenter, observasjoner og tidsserier og benytter metoder innen biostatistikk, beregningsorientert biologi og bioinformatikk.

Institutt for biovitenskap (BIO) har Norges største og sterkeste universitetsmiljø innen marinbiologi og vi har en stor aktivitet innen økologi og molekylær livsvitenskap.

 

Samarbeidspartnere

BIO har nære samarbeid med andre enheter ved UiB, først og fremst Institutt for geovitenskap, Geofysisk institutt, Bergen Museum, Bjerknes-senteret for klimaforskning, og Sars-senteret for marin molekylærbiologi. Hovedsamarbeidspartnere i regionen er Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES).


BIO er også involvert i flere sentre:

for fremragende forskning (SFF):

for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

for fremragende utdanning (SFU):