Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Færre midlertidige ansettelser

Dette er en informasjonsside om det pågående arbeidet med å redusere omfanget midlertidig ansettelser ved UiB.

Main content

Denne siden vil gi en oversikt over arbeidet som pågår for å redusere midlertidige ansettelser ved UiB. Her introduseres også analyse- og planleggingsverktøy i dette arbeidet. 

HR-avdelingen har utarbeidet en PP-presentasjon om midlertidige ansettelser til internt bruk ved UiB. Presentasjonen omhandler ny lov og praksis ved UiB. 

Aktuelle styresaker kan du finne nederst i denne saken.

Fast ansettelse er hovedregel 

Universitetsstyret har vedtatt at hovedregelen ved UiB skal være fast ansettelse, også i eksternt finansierte prosjekter.

Forskerstillinger og tekniske stillinger knyttet til eksternt finansierte prosjekter skal være faste dersom prosjektet varer i mer enn to år. Unntak gjelder kun ved oppdrag av kortvarig karakter eller for kortvarig periode, der det ikke er utsikter til forlengelse.

Hva er midlertidige ansettelser?

Betegnelsen «midlertidig ansettelse» omfatter i utgangspunktet alle tilsettingsforhold som ikke er faste.

Det inkluderer stillingstyper som er åremålsstillinger og som er å regne som utdanningsstillinger, som for eksempel stillinger som vitenskapelig assistent, stipendiat- og postdoktor. Bistillinger er gjerne også åremålsstillinger, og innehas som regel av medarbeidere med annen fast stilling.

De ovennevnte stillingene regnes ikke som uønsket med tanke på midlertidighet. Den uønskete midlertidighet er først og fremst knyttet til stillinger i eksternt finansierte prosjekt, og da særlig forskerstillinger. 

Hvordan følge utviklingen?

UiB rapporterer årlig til departementet om utviklingen med hensyn til andel midlertidige stillinger, basert på DBH-tall.  

Nytt analyseverktøy:
UiB har nå fått et nytt selvbetjent analyseverktøy 'Tableau', som gir oss mulighet til å ta ut nøkkelinformasjon fra studie-, personal- og økonomisystemene i form av tall og grafiske fremstillinger. Her kan vi følge utviklingen i omfanget av midlertidige ansettelser og foreta analyser for de enkelte fakultetene og instituttene. Innsikt:
Leverandøren av HR-portalen utvikler for tiden et rapporteringsverktøy 'Innsikt' som vil være nyttig i arbeidet med å følge utviklingen på personalfeltet med tanke på omfang av midlertidige ansettelser. Innsikt er under utprøving ved UiB, og i løpet av høsten 2018 vil dette bli tilgjengelig.  

Tilgang:
HR-medarbeidere og ledere på fakultet og instituttnivå kan søke om tilgang. For tilgang benyttes søknadsskjemaet for administrative fellessystemer ved UiB, hvor man krysser av for 'Tableau' og spesifiserer under 'Beskrivelse'. 

Planlegging av ressursbruk og bemanning 

UiB må tilrettelegge for at fast ansatte, som har sitt arbeidsforhold knyttet til eksternt finansierte prosjekter, kan få nye arbeidsoppgaver ved utløpet av prosjektperioden.  

Dette krever langsiktig planlegging av ressursbruk og bemanning. Flere av fakultetene har utviklet egne Excel-baserte hjelpeverktøy for sammenstilling av personal- og prosjektinformasjon, men disse forutsetter manuelt vedlikehold. 

HR-avdelingen har nedsatt en gruppe som arbeider med å forbedre og utvikle rapporter og hjelpemiddel. Resultatet vil foreligge første kvartal i 2019.  

Ansvarsområder 

Ledelsens oppgaver:

 • Følge opp UiBs målsettinger om vekst i den eksternt finansierte virksomheten 
   
 • Forvalte den eksternt finansierte virksomheten som integrert del av den ordinære virksomheten 
   
 • Følge opp UiBs målsettinger om færre midlertidige ansettelser 
   
 • Følge opp kravene som stilles i Charter & Code  om stabile og forutsigbare arbeidsvilkår for forskere.
   
 • Informere om ansettelsesvilkår (eksternt finansierte prosjekt med antatt varighet) gjennom utlysningstekst, intervju, mottakssamtale og medarbeidersamtaler
   
 • Ved opphør av eksternfinansiering, følge vedtatte prosedyrer. Se lederhåndboken

Fakultetsadministrasjonens oppgaver:

 • Gi HR-støtte til ledelsen ved rekruttering 

 • Fremskaffe nødvendig bakgrunnsinformasjon på personal og økonomifeltet  

 • Levere ledelsen månedlige rapporter over utviklingen 

Medarbeideres oppgaver:

 • Medvirke til fortsatt ekstern finansiering av stillingen og til utvikling av nye prosjekter 

Fakultetenes tiltaksplaner​

Fakultetene har utarbeidet egne tiltaksplaner for oppfølging av Universitetsstyrets vedtak om færre midlertidige ansettelser og skape felles forståelse for nødvendigheten av dette arbeidet. 

Fakultetene har også fastsatt måltall for andelen midlertidige stillinger frem til 2020. Noen fakultet har betydelig større andel eksternt finansiert virksomhet enn andre, og følgelig større andel midlertidige.  Tiltaksplanene skal følges opp av jevnlige statusrapporter.   

Et sentralt punkt som går igjen i tiltaksplanene er langsiktig planlegging ut over prosjektperioden.

De ulike tiltaksplanene finner du her: