Home
The University Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BERGEN BOTANISKE HAGE

Trua arter

Trua arter kjennetegnes ved at de minker kraftig i antall eller er fåtallige, og at de dermed har en økt risiko for utdøing. Vanligvis er det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art er trua.

Rødlista

Producer:
Artsdatabanken

Main content

Det kan være mange årsaker til at arter viser tilbakegang og blir rødlistet. Bruken av landskapet har endret seg mye det siste hundreåret, og en rekke arter har fått redusert sine leveområder. Ofte skyldes dette menneskeskapte faktorer som endringer i landbruk, skogbruk, nedbygging av sårbare arealer, drenering og forurensning. Klimaendringer er også en faktor med forventet effekt på mange arter.

I Norge er rødlisteartene vurdert og plassert i kategorier etter hvor sterkt truet de er. Den internasjonale standarden IUCN (International Union for Conservation of Nature) bruker disse kategoriene:
CR: Kritisk truet art som har ekstremt høy risiko for å dø ut.
EN: Sterkt truet art som har høy risiko for å dø ut.
VU: Sårbar art.
NT: Nær truet art.