Home
BRuSH

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Mikrobiomet innomhus

Bakterier og endotoksiner i innemiljøet

Vi tilbringer veldig mye av vår tid innendørs og bakteriene som finnes i hjemmene våre kan være viktige kilder for bakteriene i kroppen vår. Eller er det oss mennesker som selv er opphav til bakteriene i vi omgir oss med hjemme?

Ekstrahering av bakterier fra støvfilter
Photo:
Hesham Amin

Main content

De siste tiårene har forekomsten av allergiske sykdommer og astma økt dramatisk. Dagens mennesker tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs, og blir derfor utsatt for en rekke luftbårne mikrober og deres bi-produkter. Det er for eksempel kjent at endotoksiner, en betennelsesfremmende komponent hos Gram-negative bakterier, er forbundet med astma og allergi.

Dette prosjektet bruker data og prøver fra hjemmet til deltakerne i ECRHS III-studien fra fem byer i Nord-Europa (Bergen, Århus, Uppsala, Reykjavík og Tartu). Prøvene ble samlet inn med Electrostatic dust fall collectors (EDCs). EDC-en har en spesial-fabrikert polypropylen mappe med elektrostatiske filter hvor partikler fra luften fanges opp av filterets elektrostatiske egenskaper (mer informasjon tilgjengelig i artikkel fra Noss et al (2010)).

Vi har etablert en protokoll for optimal ekstrahering av bakterielt DNA, qPCR og high-throughput sekvensering og analysert 1200 EDC prøver, i tett samarbeid med våre partnere ved Aarhus Universitet. De statistiske analysene viser at både mengde bakterier og diversitet er mye høyere i prøver fra Tartu og Aarhus enn i Bergen, mens Uppsala og Reykjavik befinner seg i mellomsjiktet iforhold til bakterie-rikhet og diversitet.

Det er også interesant at shotgun sekvensering av orale prøver fra Bergen og Tartu - fra de samme deltagerne som vi har EDC-prøver fra - viser at bakterie-rikdom og diversitet også er høyere i prøver fra munnhule fra deltagere i Tartu sammenlignet med Bergen. Altså viser disse humane prøvene det samme som prøvene fra innemiljø.

Vi presenterte preliminære resultater fra dette prosjektet på konferansen Healthy Buildings 2021 i juni (2021), i en workshop som ble organisert av PI Randi J BertelsenDeterminants and sources of indoor bacteria and consequences for respiratory health (konferanse-program tilgjengelig her). Hesham Amin holdt innlegg med følgende tittel: Comparison between indoor airborne bacterial communities in five Northern European cities.