Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny bok

Barnehageeigarar mellom stat, marknad og sivilsamfunn

Kjetil Børhaug ser på ulike aktørar si tilnærminga til barnehageverksemd i ny bok frå Universitetsforlaget.

Book cover
Photo:
Universitetsforlaget

Main content

Den norske barnehagesektoren er kjenneteikna av at kommunale og ei rad ulike private aktørar driv barnehagar. Somme av dei er svært store og ressurssterke, medan andre er nokså små. Er dei også ulike når det gjeld tilnærminga dei har til barnehageverksemd? Har dei ulike verdigrunnlag, vektleggingar, konkurransetilnærmingar eller syn på korleis barnehagen skal knytast til oppvekstfeltet elles? Legg dei ulike organisatoriske rammevilkår for profesjonell autonomi og fagleg utvikling?

Dei private aktørane er ikkje fullt ut underlagt offentleg styring, samstundes er dei avhengige av kommunal godkjenning og finansiering. Sektoren har sterke innslag av nettverksstyring, der aktørane har stor fridom i utforminga av tilbodet og i korleis dei vil samarbeida med andre. Denne boka er eit bidrag til innsikt i korleis styringsstrukturen i sektoren fungerer, med vekt på eigarane og korleis dei verkar inn på barnehagetilbodet.

Boka gjer bruk av empiri frå to prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, SOL-prosjektet (Styring, organisering og leiing i barnehagesektoren) og Læring for leiing-prosjektet (intervju- og spørjeskjemadata).

Boka er aktuell for leiarar på ulike nivå i barnehagesektoren, for forskarar og for studentar på fordjupingsnivå.

Meir informasjon om boka finn du HER