Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Oppdragsbrev som målstyringsverktøy?

Universitetslektor Johannes Førde med ny artikkel i International Journal of Public Administration.

Contract
Photo:
Colourbox

Main content

Finnes det forskjeller i hvordan Norge og Sverige bruker oppdragsbrev til å detaljstyre sine respektive samfunnssikkerhetsdirektorat? Hvilke administrative kapasiteter fokuserer de overordnede departementene på, gitt problemløsning på samfunnssikkerhetsfeltet? Dette er forhold universitetslektor Johannes Sandvik Førde undersøker i sin nye artikkel publisert i International Journal of Public Administration.

Artikkelen tar for seg resultatstyring av koordinerende etater innen samfunnssikkerhet ved å undersøke hva slags administrativ kapasitet deres overordnede departementer fokuserer på. Den undersøker oppdragsbrev som er utstedt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og det svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Med utgangspunkt i et strukturelt-instrumentelt og et kulturelt perspektiv analyseres betydningen av koordinering, leveranse, analytisk og regulatorisk kapasitet. Et hovedfunn er at de ulike statlige modellene i hhv. Sverige og Norge påvirker antall resultatmål, mens oppgaver og eksterne sjokk har en viss effekt på fordelingen av de ulike kapasitetstypene. Til tross for at de er tiltenkt å fungere som grensespennere i politikkfeltet, er begge organisasjonene hybride og sammensatte byråer som kombinerer koordineringskapasitetsmål med analytiske, leverings- og regulatoriske kapasitetsmål.

 

Artikkelen kan leses her.